Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku

Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš

 

Zverejnenie zámeru bezodplatného prevodu obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

 

Obec Borský Mikuláš v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí          v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku Obce Borský  Mikuláš z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Predmetom bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku Obce Borský Mikuláš                   do vlastníctva štátu SR, do správy štátnej odbornej organizácie ministerstva  - Slovenskému vodohospodárskeho podniku, š.p., Karloveská 2, Bratislava sú parcely vytvorené geometrickým plánom č. 114/2014 overeného Správou katastra v Senici zo dňa 16.12.2014  a to:

- oddelené z parc. registra E-KN č. 6475/1 zapísané na LV č. 175 v k.ú. Borský Mikuláš, druh pozemku – vodná plocha  diel č. 1 vo výmere 562 m2, diel č. 2 vo výmere 69 m2, z parc. 6481 diel č. 5 vo výmere 14 m2, z parc. č. 6482 diel č. 6 vo výmere 157 m2, z parc. č. 6483 diel č. 7 vo výmere 13 m2, z parc. č. 6484 diel č. 8  vo výmere 26 m2, z parc. č. 6485 diel č. 9 vo výmere 33 m2, z ktorých bude vytvorená nová parc. registra C-KN č. 6598/1 vo výmere 874 a diel č. 3 vo výmere 314 m2, ktorý bude pričlenený do novovytvorenej parc. č.  6475/3 vo výmere 314 m2.

Predmetom bezodplatného prevodu sú ďalej parc. registra C-KN č. 1519/2 zapísané na LV 175 v k.ú. Borský Mikuláš, druh pozemku – vodná plocha vo výmere 333 m2 a parc. č. 1533, druh pozemku - vodná plocha vo výmere 1050 m2.

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie, nakoľko pri riešení ROEP boli uvedené parc. zapísané do majetku Obce Borský Mikuláš v rozpore:

- s Ústavou SR čl. 4, podľa ktorého sú vodné toky vo vlastníctve Slovenskej republiky v nadväznosti na zákon o vodách č. 364/2004 Z. z.

- so zákonom č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí (§3), podľa ktorého sa vlastníctvom obcí nestáva majetok, ktorý môže byť výlučne vo vlastníctve štátu

- a taktiež v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z. z. (Zákon o vodách) § 48 ods. 1, podľa ktorého je správca vodného toku aj správcom pozemkov korýt, ktoré sú vo vlastníctve štátu a ods. 2, podľa ktorého správu vodných tokov vykonáva štátne odborná organizácia ministerstva, ktorou je v súčasnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 

O prevode bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš 3/5 väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí.

 

Zámer bezodplatného prevodu uvedených nehnuteľností bol zverejnený:

-na úradnej tabuli obce od 22.1.2015 do ..................

-na webovej stránke obce od 22.1.2015 do ................

 

 

           Vladimír Bízek

             starosta obce


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21067331

Úvodná stránka