Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Združenie cechov historických remesiel Bratislava

Združenie cechov historických remesiel Bratislava

Združenie cechov historických remesiel Bratislava

,,Všetky remeslá na mieste predvádzané budú,

aby šikovnosť majstrov týchto v povedomie ľudí vošla.

Ľudia po učení pokojne nakúpiť a obdarovať milých svojich darčekmi týmito môžu,

by pamiatku na nás si zachovali.“

 

 

Sídlo: Borský Mikuláš,  Peterská 1221, 908 77 okr. Senica

 

Vznik:

 Pôvod tohto združenia pochádza od roku 1972 kedy v rámci TOSTABUR- Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel začalo pracovať prvých osem remeselníkov zameraných na šermiarsku a filmovaciu činnosť (výroba brnenia, drôtených košieľ, kováč, keramikár, výrobky z kože, sokoliar, sedlár,paličkárka).

Na prelome rokov 1996/1997 sa začalo rozmáhať predvádzanie remesiel, pribúdalo remeselníkov a po spoločnej dohode 8.apríla 1997 vzniklo samostatné Združenie cechov historických remesiel.

 

Účel:

Historický rozmach remesiel a remeselníkov pochádza z 13.-14.storočia –obdobia gotiky. Preto aj my oživujeme  toto obdobie a všetci naši remeselníci vystupujú v gotických kostýmoch, zachovávajúc staré tradície a technológie výroby.

Vlastníme 35 historických stánkov, drevené kostry obtiahnuté prírodným plátnom vo farbách modrá, zelená a šedá.

 

Poslanie združenia:

Ukážkami Vás vrátime do obdobia 14.storočia , aby ste mali možnosť nahliadnuť do tohto spôsobu života.

Organizovanie rôznych typov remesiel, výstavy výrobkov, jeho drobný predaj, až po realizáciu historických trhov.

Spolupráca so všetkými šermiarskymi, tanečnými a inými organizáciami, inštitúciami, spolkami, neformálnymi skupinami i jednotlivcami.

Vytváranie podmienok pre účinkovanie resp. Remeselnú prezentáciu jednotlivcov i skupín doma aj v zahraničí.

Udržiavať staré technológie a oboznamovať s nimi verejnosť

 

Zabezpečuje:

prezentačné akcie

historické hostiny

historické sprievody

ukážky pre deti a dospelých

ukážky starých trhových činností pre cestovne kancelárie.

 

Ukážky remesiel:

Vareškár - výroba drevených naradí, lyžíc, varešiek, hračiek...

Drotárske - ukážky techniky starých drotárov, z čierneho i poniklovaného drôtu              

  • Drôtený šperk - výroba šperkov z drôtu, opletané kamene, vajíčka ...
  • Keramikárske - výrobky z hliny na kruhu, maľovanie keramiky...
  • Opletaná keramika – keramika opletaná drôtom,

Kováčske – práca kováča na vyhni, nákove, tvarovanie kovu,

Platniarské – výroba brnenia,

Meďotepecké - ,,vyťahovanie“ a bombírovanie mosadzných plechov, výroba nádob a misiek,

Medovnikárske -  výroba a zdobenie medovníkov

Tkanie – ukážky starých technológií  (Je k dispozícií  i celá linka na spracovanie konopia, lanu a ovčej vlny)

Paličkovaná čipka – výroba čipky, dečiek, bižutérie, obrázkov, kvetov,

Koža a remenárske výrobky – zdobenie kože, náramky, náhrdelníky           

Drevorezbárske – predvádzanie a výroba úžitkových predmetov,

Košikár, výroba metiel – výrobky z prútia

Drevený šperk – náramky a náhrdelníky z lešteného dreva,

Píšťalkár – malé, veľké píšťaly a fujary, výrobky z dreva,

Výrobky zo šúpolia – figúrky a točené šúpolie,

Sviečkárske – výroba sviečok s plastov a odlievanie s včelieho vosku,

Razenie mincí – nahrievanie a razenie pamätných mincí s výrobou razníc,

Slamienkárske – výroba ozdôb a dekoračného materiálu,

Výšivky – rôzne druhy a spôsoby vyšívania

Kraslice – maľovane , oblepovane a vŕtané vajíčka,

Brúsenie skla – poháre, krčahy, vázičky z brúsenými motívmi,

Maľovanie na sklo – zarámované obrázky,

Pisárske – pamätné listy písané starými typmi písma husím perím,

Maliar, krajinkár – zarámované olejomaľby,

Vitrážista  - farebné sklá spájané olovom a cínom ,

Reštaurátor – rekonštrukcia historických napodobenín,

 

V prípade záujmu vieme zabezpečiť aj iné remeslá.

,,Všetky remeslá na mieste predvádzané budú, aby šikovnosť majstrov týchto v povedomie ľudí vošla. Ľudia po učení pokojne nakúpiť a obdarovať milých svojich darčekmi týmito môžu, by pamiatku na nás si zachovali.“

 

 

Požadujeme:

Primerané priestory

Podľa dohody preplatiť: dopravu stánkov a materiálu

                                        vystúpenie remeselníkov

                                        osvetlenie fakľami

 

 

Kontakt:

V prípade záujmu o účinkovanie členov Združenia cechov historických remesiel(ZCHR).

Kontaktujte:úradujúci cechmajster Marian Poliak

Peterská 1221,908 77 Borský Mikuláš

tel.:0905 583 289, 0915 626 065

                                                             Association of Historical Crafts Bratislava

Borský Mikuláš, Peterská 1221, 908 77  okr. Senica

 

 

Origin:

Origin of this association exists since 1972 when in TOSTABUR - ....................., started work first seven craftsmen, aimed in fencing and film activities (production of armours, wire shirts, blacksmith, pottery, leather products, falconer, saddler).

At the turn of 1996/1997, there has started the craft presentation, there were more craftsmen and after collective decission of 8th April 1997, the Association of Historical Crafts was created.

 

Aim:

Historical blossoming of crafts and craftsmen comes from the 13. – 14. century – Gothic period. Our am is to bring to life this period and all our craftsmen perform in gothic costumes, preserve old traditions and technologies of production. We own 25 historical stands – wooden frame with natural linen in blue, green and grey colours on it.

 

Mission of Association:

By our demonstrations, we would like to bring you back to the period of 14th Century, so you can have a look on this way of life.

Organizing different types of crafts, showings of products, its small sellings and realizations of historical markets.

Co-operation with all fencing, dancing and other organizations, institutions, clubs, informal groups and also with individuals.

Formation of preconditions for performing or craftpresentation for individuals or groups, home or in foreign countries.

Preserve old technologies and familiarize public with them.

 

Assigns:

presenting projects

historical feasts

historical accompaniments

demonstrations for children and adults

demonstrations of old market activities for travel agencies

 

Crafts demonstrations:

 

Wooden tool – production of wooden tool, spoons, cooking spoons, toys

Tinker – demonstration of techniques of old tinkers, using black or nickel wire

Wire jewel – production of wire jewels, .................stones, eggs

Pottery – products made of potter´s clay on potter´s wheel, decorating of pottery

..............pottery – pottery ...........................with wire

Smithery – work of smith in forge, on anvil, metal forming

.................- production of armour

.................. -  of brazen sheets, production of bowls and cans

Gingerbread – production and decoration of gingerbreads

Weaving – demonstrations of old technologies (there is a disposal the whole line for processing of hemp, linen and sheep´s wool

Production of bobbin lace – production of laces, covers, trinkets, pictures, flowers

Leather and strap products – decoration of leather, bracelets, necklaces

Woodcutting – demonstration and production of utility goods

Basket – maker, broom production – goods made of withe

Wooden jewerly – bracelets and necklaces made of polished wood

Pipe maker – small, big pipes and Slovak shepherds long pipes, goods made of wood

Goods made of ........... – small figures made of .....................

Candles – production of candles from plastics and from bee wax

Incuse coins - ............. and incuse of commemorative coins

Strawflowers – production of decoration and decorative materials

Needlework – different kinds and ways of needlework

Decorated Easter eggs – painted, sticked on and drilled eggs

Glass grinding – glasses, jugs, wases with grinded motives

Painting on glass – framed pictures

....................... – commemorative letters written in old types of writing, written by goosy feather

Painter, ............... – framed oil paintings

.................... – coloured glass soldered with lead and tin

Restorer – reconstruction of historical pastiches

 

 

In case of the interest we are able to assign also other crafts.

„There will be demonstrated all crafts, so everybody can remember the skillfullness of our experts. People can buy all goods to remember us or to present somebody.“

 

We demand:

Appropriate places

By mutual consent pay   : transport of stands

                                       : performance of our craftsmen

                                       : facula lighting

 

Contact:

In case of the interest to perform in Association of Historical Crafts.

 

Adress:       Marián Poliak

                    Peterská ul. 1221

                    908 77  Borský Mikuláš

 

Phone number:    0905 583 289

                              0915 626 065


 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21198131

Úvodná stránka