Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Základné informácie o obci

Základné informácie o obci

Borský Mikuláš

V minulosti blízke obce Borský Mikuláš a Borský Peter zástavbou, ale aj vzťahmi medzi rodinami predurčili vznik jednej veľkej obce v rámci senického okresu.
Obec Borský Mikuláš získala štatút strediskovej obce v rámci pilotného projektu. Prechodom zo systému národného výboru na samosprávu získala obec samostatnosť v rozhodovaní o ďalšom rozvoji, ale aj veľkú zodpovednosť samosprávnych orgánov voči obyvateľom obce. Funkciu starostu obce zastáva od prvých komunálnych volieb v roku 1990 až doteraz Jozef Cák. V prvom volebnom období schválilo obecné zastupiteľstvo plán rozvoja obce, v ktorom bolo hlavnou prioritou dokončenie celo-obecného vodovodu. Vzhľadom na veľkosť obce a množstvo objektov v správe obce vyžadujúcich si neustálu údržbu, vytvorila obec miestny podnik služieb, ktorý pôsobí ako s. r.o. v 100% vlastníctve obce. Obec získala objekty od Poľnohospodárskeho družstva, v ktorých sú vytvorené podmienky pre opravy mechanizmov, výrobu betónu a zámkovej dlažby. Služby pre obyvateľstvo tvoria 50% náplne podniku.
Medzi hlavné investičné akcie posledných rokov patrí určite plynofikácia celej obce, rekonštrukcia zdravotného strediska, výstavba tribúny na štadióne, rekonštrukcia materskej školy na Domov dôchodcov.
V rámci IBV sme sa zamerali na prípravu komunikácií a inžinierskych sietí v časti obce Humnisko, ktorá bude v budúcnosti modernou časťou obce.
V súčasnom období považuje obec za hlavnú investičnú akciu kanalizáciu. Nemalú pozornosť venujeme príprave separovaného zberu. Separujeme plastové fľaše, papier a sklo. Postupne pripravujeme separáciu ďalších komodít komunálneho odpadu.
Všetky budúce aktivity obce sú zahrnuté do územného plánu obce, od ktorého kvality spracovania bude závisieť hospodársky a sociálny rozvoj obce v nasledujúcich obdobiach.

Z histórie obce

Obec Borský Mikuláš sa skladá z dvoch katastrálnych území – Borský Mikuláš a Borský Peter. Svojou rozlohou 4998 ha a počtom obyvateľov 3803 patrí medzi najväčšie obce na Záhorí. Vznikla vlastne až zlúčením dvoch obcí Borský Mikuláš a Borský Peter 1.1.1975.
Obec sa nachádza takmer v geometrickom strede Záhoria. Pôda v chotári je piesočnatá, len pri Myjave je kvalitnejšia.
Obec patrí medzi najstaršie obce na Záhorí, ktoré už známy rímsky historik P. C. Tacitus spomína ako Sarmatia. Toto územie bolo obývané slovanskými kmeňmi, ktoré sa tu usadili na ochranu hraníc. Medzi viacerými vynikli Sikuli, Plavci a Buri. Do 13. storočia nie sú známe spoľahlivé informácie o tomto území.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394, zo záznamov novozriaďovanej zemepanskej správy, ktorá dopĺňa už fungujúcu cirkevnú správu. Najstarší názov Zenthmiklos a Zenthpeter je na listine Bratislavskej kapituly z 3. júna 1394. Podľa tejto listiny a ďalších dokumentov patril Borský Mikuláš ako poddanská obec hradu Ostriež. Neskôr obec patrila holíčskemu panstvu a jeho vládnucemu rodu Czoborovcov, ktorí ju predali Habsburgovcom.
V 16. storočí sa tu usadili Habáni, ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom a výrobou nožov.
Dodnes nám ich pripomína časť obce nazývaná Habány.
Obec nebola ušetrená ničivých tureckých nájazdov, bola viackrát vypálená a veľa ľudí odvlečených.
V 17. storočí začalo stupavské panstvo so zalesňovaním Záhoria a okolia našich obcí. Pre nich bol postavený dom – dnes hostinec U Grajze, ktorý patrí k najstarším budovám v obci.
Patrónom obce bol svätý Mikuláš, ktorý sa v 18. storočí dostal aj do znaku obce. Starším symbolom obce bola bežiaca líška pod borovicou. Pečatidlo s týmto znakom sa datuje od roku 1597 a používa sa dodnes.
Obyvatelia obce popri poľnohospodárstve obchodovali s konopami po celom Uhorsku a Rakúsku. Venovali sa i stolárstvu, tesárstvu, ale aj murárstvu, obuvníctvu a iným remeslám.
Obec je dodnes známa aj pestovaním a zberom liečivých rastlín.

Telovýchova a šport

Šport v Borskom Mikuláši píše svoju históriu od roku 1925, keď notár Červenka založil futbalové mužstvo AC Borský Svätý Peter. Prví futbalisti hrávali v časti obce Humnisko. Ďalšia informácia o futbale pochádza z roku 1931, ako o ŠK Búre. Predsedom klubu bol Alexander Holovič. Mužstvo zohralo viaceré zápasy s okolitými futbalovými klubmi napr. s Holíčom vyhrali 4:2.. Novú kapitolu búranského futbalu začala písať až po vojne TJ Sokol, ktorá združuje priaznivcov futbalu podnes.
Futbalu sa v súčasnosti v obci venuje VTJ Sokol. V okresnej súťaži má päť mužstiev – prípravku, mladších žiakov, starších žiakov, dorast a mužstvo dospelých. Mužstvá bojujú so striedavými úspechmi na ihrisku, ktoré bolo v roku 1981 za veľkého úsilia fanúšikov obnovené, bola vybudovaná trávnatá plocha, oplotenie a opravené kabíny. V roku 1995 bola skolaudovaná nová tribúna so sociálnymi zariadeniami, posilovňou a reštauráciou. Na výstavbe ihriska sa nemalou mierou podieľali aj samotní športovci.
V roku 1998 sa konali na našom ihrisku medzištátne futbalové stretnutia Slovensko – Macedónsko (hráči do 18 rokov), a Slovensko Turecko (hráči do 15 rokov).

Záhorácka dvadsiatka.

História atletického športu v Borskom Mikuláši sa začala vlastne príchodom učiteľa Miroslava Hazuchu, ktorý spolu s bývalým čsl. reprezentantom Jurajom Benčíkom začali trénovať chlapcov v športovej chôdzi a v roku 1970 sa zúčastnili prvých pretekov.
Prvý ročník pretekov pod názvom Záhorácka dvadsiatka pripravil organizačný výbor s riaditeľkou školy Alenou Urichovou 17. mája 1970. Systematickosť prípravy sa prejavila v získavaní medailí na rôznych významných pretekoch.
Na IV. ročníku sa zúčastnila aj dvojica olympionikov z Nórska. Ďalší pretekári boli z Poľska a Maďarska. Naši chodci znovu zvíťazili vo všetkých mládežníckych kategóriách a po prvý raz sa v hlavnej kategórii predstavil aj Štefan Petrík, budúci čsl. reprezentant. Najznámejšími reprezentantmi sa stali neskôr ako členovia Dukly Banská Bystrica, účastníci vrcholových svetových a európskych podujatí, Štefan Petrík (ME 1978) a Ján Záhončík (ME 1990, OH 1992). Pred budovou školy sú do kameňa vytesané mená víťazov jednotlivých ročníkov. Najviac, 7x zvíťazil olympijský víťaz Jozef Pribilinec. V roku 1996 sa medzinárodných pretekov Z-20 v Borskom Mikuláši zúčastnil olympijský víťaz Atlanty Jeferson Perez.

V súčasnosti sa atletike venuje TJ Junior klub a MŠK Borský Mikuláš, ktorí úspešne pripravujú a reprezentujú našu obec.
Dnes medzinárodné chodecké preteky Záhorácka dvadsiatka nesú už viac ako 35 ročnú štafetu krásneho športového sviatku. Organizátori sa už tradične okrem športovej časti zameriavajú i na bohaté sprievodné akcie, ku ktorým nechýba Búranský jarmok, ťah tomboly, lunapark a mnoho ďalších atrakcií.

Z našich rodákov sa vypracoval na špičkovú úroveň kulturista Pavol Jablonický. Bol amatérskym majstrom Európy (Essen 1986) a dvojnásobným majstrom sveta v Madride 1987a v Brisbane 1988).

Sálový futbal JAKO
1. januára 2002 začalo v našej obci svoju existenciu nové športové odvetvie – sálový futbal. Trénerom mužstva je Ján Záhončík.

Významní rodáci

Ján Hollý / *24.3.1785 –14.4.1849/

24. marca roku Pána 1785 sa v chalúpke učupenej v tieni kostola sv. Mikuláša narodil náš najvýznamnejší rodák Ján Hollý.
Jeho dielo má vo vývine slovenskej literatúry, najmä poézie, v literatúre národného obrodenia svoje pevné miesto zásluhou ideových a umeleckých hodnôt.
. Vo svojej tvorbe využil všetky veršové metrické postupy antickej poézie, čím dokázal, že prvá podoba spisovnej slovenčiny, utvorená na základe západoslovenského nárečia, je rovná najvyspelejším jazykom sveta.
Dokázal to aj svojimi prekladmi antických básnikov Vergília, Theokrita, Homéra, Tyrtaia a Horácia, ktoré boli vydané v roku 1824, a v roku 1828 aj prekladom Vergíliovej Eneidy, čím sa v tom čase mohlo pochváliť ozaj len málo národov sveta.
Hollý sa s prekladmi neuspokojil a prešiel k tvorbe eposov, lyricko-epických skladieb a lyrických básní. V roku 1833 sa po prvý raz v slovenskej literatúre objavil skutočne národný epos Svatopluk, ktorý hovorí jasnou rečou o Slovákoch ako o historicky sformovanej jednotke majúcej svoj počiatok vo Veľkej Morave. Nasledovali eposy Cirilo-metodiada a Sláv, elégie a ódy, Katolickí spevník (prekrásna vianočná pieseň „Vstávajte pastieri“) až k „selankám“, ktoré patria k najvzácnejším lyrickým skvostom slovenskej literatúry.
O Hollého autoritu sa opieral Ľudovít Štúr s celou generáciou, Vajanský a Hviezdoslav v časoch vrcholiacej maďarizácie a opierame sa o ňu i my.

Jozef Ščasný(*10. apríla 1813 v Borskom Sv. Petri)

je v slovenských národných dejinách známy ako čelný predstaviteľ najmladšej generácie bernolákovského hnutia, významný kultúrny pracovník a horlivý podporovateľ všetkých akcií vtedajšieho slovenského národného pohybu.

Víťazoslav Cintula (*4.3.1848 Borský Mikuláš - 22.3.1911 Praha)

bol historik, kartograf, stredoškolský profesor. Podporoval slovenských študentov na českých školách. V publicistickej činnosti venoval pozornosť národnostnej otázke aosobitne postaveniu Slovákov v Uhorsku. Je autorom drobných historických a etnografických príspevkov v novinách a časopisoch, národopisnej mapy Slovenska podľa sčítania ľudu z r. 1900 v Ottovom slovníku náučnom, mapy Francúzska, Rakúsko – Uhorska a balkánskych krajín v Ottovom zemepisnom atlase. Bol zakladajúcim a dlhodobým členom spoločnosti zeměvednej.

Pamiatky obce.

V obci sa nachádza rodný dom Jána Hollého z 2. polovice 18. storočia. V roku 1957 bol daný do pôvodného stavu a bola v ňom zriadená pamätná izba. Slávnostné otvorenie izby bolo 20. júla 1957. Má autentický charakter, dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, prežíval prvé roky života a kde sa vracal ako študent a neskôr ako kňaz a básnik.
Do ostenia budovy je v kazetovom ráme vsadená Pamätná tabuľa Jána Hollého, vyrobená v dielni J. Radu v Prahe a odhalená v roku 1885.

Text tabule:   V tomto dome nesmrtelný básnik slovenský                  narodil sa  24. brezna r. 1785

V záhrade rodného domu stojí pomník venovaný pamiatke Jána Hollého od akademického sochára Jána Koniareka z roku 1930. Pomník je zhotovený z prírodného kameňa. Jeho plastickú výzdobu tvorí bronzová socha básnika v nadživotnej veľkosti. Texty sú uvedené na čelnej strane a na zadnej strane.
Neďaleko sa nachádza i obľúbené vychádzkové miesto básnika „ Ságelská studienka“, na ktorú zložil jednu zo svojich najkrajších ód. Je to Sírny minerálny prameň, nad ktorým v r. 1770 postavila rodina Benkova kaplnku zasvätenú sv. Jánovi Nepomuckému. V r. 1834 kaplnku prestavili a v r. 1920 ju dal z úcty k Jánovi Hollému opraviť farár Karol Nečesálek. Najnovšie bola zrenovovaná v r. 1985 z príležitosti osláv 200. výročia narodenia Jána Hollého.

Ó, ty môj Ságelský prameň, ty útecha dediny borskej
hoden i najväčšej chvály, i najväčšej oslavy hoden! Lebo aj vtedy, keď slnko tou najväčšou páľavou zúri, alebo všetko puká a tuhne priam v sibírskej zime, vždycky v rovnakej miere

si zachováš ľahunkú vodu, čistejšiu nad samý sneh a zdravšiu nad každý kúpeľ. Sotva aj v ďalekom kraji by našla sa podobná studňa, ktorá by občerstvovala viac ľudí ako ty tuná,
ktorá pijúcim viac síl, viac živnej vlády by dala. Pretože v tebe nielen toť veselí pastieri, nielen skrčení oráči zjari, čo kosci spálení sparnou, alebo premnohí chodci, sem zbočiaci z ďalekých pútí, krotia svoj smäd a vlažia si od spevu chrapiace hrdlá,

Za pozornosť stojí i slamený domček- kultúrna pamiatka- z dusanej hliny so slamenou krytinou z 19. storočia.
V časti obce Borský Peter stojí najstaršia pamiatka - barokový kostol, zasvätený svätému Petrovi a Pavlovi. Pôvodne bol
postavený v románskom slohu a odborníci tvrdia, že mohol byť postavený už v 12. alebo začiatkom 13. storočia. Bol ohradený vysokým múrom so strieľňami a za tureckých vpádov slúžil ako pevnosť, čo dodnes pripomína i turecký polmesiac na jeho veži. Maďarskí dejepisci ho pomenovali „Arpádházbeli templom“ – kostol z doby kráľovského rodu Arpádovcov /1301/.

V časti obce Borský Mikuláš stojí barokovo-klasicistický kostol zasvätený sv. Mikulášovi, ktorý bol postavený v roku 1636, za zemetrasenia v roku 1855 bol veľmi poškodený.
Dnešný kostol pochádza z roku 1753, upravovaný a prefasádovaný v prvej polovici 20. storočia. Je to jednoloďová stavba so zaobleným štvorcovým presbytériom, do štítového priečelia vstavanou vežou a s priestormi zaklenutými korýtkovou klenbou. Hlavný neobarokový oltár so stĺpovou architektúrou a plastikami v strede má reliéfnu skupinu so sv. Mikulášom.

Na najvyššom bode Záhorskej nížiny ( 296,9 m. n. m.) na pieskovom vŕšku sa nachádza pôvodne pútnické miesto „ Kaplnka sv. Márie Magdalény“, ktorú dal v roku 1668 postaviť Imrich Czobor.

Folklór a kultúra

V Borskom Mikuláši sa snúbi kultúra s folklórom najmä v čase fašiangov,ktoré nám už klopú na dvere. Mládenci v krojoch so šabľou, slaninár a pokladník pod vedením richtára za sprievodu kapely chodia v pondelok a v utorok pred popolcovou stredou po dedine, dom od domu, skáču „ pod šable “ a vyzvŕtajú dievčiny a ženy. Hospodára vyplatia “ferulou“. Fašiangy ukončia večernými zábavami a v utorok pochovávaním basy. Na začiatku tohto roka bol založený obecný kultúrny spolok Slza, ktorého cieľom je prispieť k zachovaniu kultúrnych tradícií nielen v obci, ale aj v rámci regiónu.
Tradíciu folklóru v obci zachováva pre nastávajúce generácie detský folklórny súbor Studnička, ktorý účinkuje na všetkých podujatiach v obci, ale i na rôznych podujatiach mimo obce. O divadelné vyžitie občanov sa stará búranské ochotnícke divadlo BOD.
Kultúrne podujatia v obci sú organizované obcou, rôznymi organizáciami. Centrom kultúrneho života je Kultúrny dom s kinosálou, tanečnou sálou a malou sálou s barom. Tu sa organizujú rozličné kultúrna podujatia, ktoré začínajú maškarným plesom a plesmi ZRPŠ, poľovníckym plesom a plesom športovcov. V marci sa uskutočňuje prehliadka detských folklórnych súborov a speváckych skupín okresov Senica a Skalica, stretnutie heligonkárov, slávnostná kultúrna akadémia, v máji sa konajú oslavy dňa matiek, v júni program ku dňu detí, skautské rošambo a mnoho ďalších podujatí.

Únia žien v Borskom Mikuláši každoročne organizuje stretnutie 50 ročných jubilantov.
Zaujímavé podujatia a výlety organizujú i členovia Jednoty dôchodcov, ktorých rady sa vďaka ich aktívnej činnosti zvyšujú..
Nemožno nespomenúť ani Zväz protifašistických bojovníkov, ktorý organizuje pietne akty pri pomníkoch padlých hrdinov.
V zrekonštruovanom areáli U kaplnky sa niekoľko krát do roka konajú strelecké preteky spojené s tanečnými zábavami organizované Poľovným združením. V tomto prostredí sa koná i športová súťaž „Beh o pohár starostu obce.
Záhradkári už tradične pripravujú výstavu ovocia a zeleniny „Plody búranských záhrad“. Poľovnícke združenia organizujú plesy a strelecké preteky.
V obci sa každoročne koncom mája organizujú medzinárodné chodecké preteky
„Záhorácka 20“, sprevádzané pestrým celodenným programom, ako je tradičný búranský jarmok, lunapark, kultúrny program, ťah tomboly a večerné veselice.

Reštauračné zariadenia ponúkajú počas letných víkendov príjemné posedenia v letných záhradách pri pečených rybách, cigánskej pečienke. Táto ponuka je často obohatená o posedenia pri hudbe, zábavami alebo diskotékami.

V dostihových stajniach Poľnohospodárskeho družstva Borský Mikuláš sa chovajú kone z nákupu i z vlastného chovu, z ktorých najúspešnejší bol Quirinus – víťaz Veľkej pardubickej.

Borové lesy sú lákavým miestom pre turistov najmä počas hubárskej sezóny, kedy si tu prídu na svoje i tí najnáročnejší hubári.


Symboly:
V 18 storočí sa dostal do znaku patrón obce sv. Mikuláš. Starším symbolom obce bola líška pod borovicou. Pečatidlo s týmto znakom sa datuje do roku 1597 a tento symbol sa zachoval v znaku obce dodnes.

Infraštruktúra

V obci je vybudované moderné zdravotné stredisko s ambulanciami všeobecného lekára, detskej lekárky, zubnej ambulancie a lekáreň.
O starých občanov je taktiež postarané v Domove dôchodcov, ktorý poskytuje starostlivosť 25 občanom. Okrem trvalej starostlivosti domov dôchodcov zabezpečuje stravu i starším spoluobčanom nežijúcim v tomto zariadení.
Deti predškolského veku navštevujú materskú školu, ktorá má elokovanú triedu v časti obce Borský Peter.
V obci máme plno-organizovanú základnú školu s cca 460 žiakmi. Strategickými cieľmi školy sú najmä skvalitnenie výučby cudzích jazykov a práca s počítačmi. Škola bola vďaka projektu Infovek vybavená počítačmi. Okrem toho si počítače zakupuje i svojpomocne.
V rámci projektu „Otvorená škola“ bola vybudovaná v budove školy internetová kaviareň.
V priestoroch obecného úradu je vyhradená učebňa pre ZUŠ – odbor hudobný a výtvarný.
Podnikateľská činnosť je zameraná vo veľkej miere na kamiónovú dopravu, obchod a služby a stavebná činnosť. Z väčších podnikov možno spomenúť Estetik -podnik na výrobu spodnej bielizne a plaviek, Obuva Ponte Vechio - výroba obuvi, Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš, 8 predajní potravín a pekáreň Roto. 


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21030765

Úvodná stránka