Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obec Borský Mikuláš

vyhlasuje

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení

 

obchodnú verejnú súťaž

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

Článok I.

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže

 

Vyhlasovateľom je:

                     Názov: Obec Borský Mikuláš

                    Sídlo: Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš

                     Zastúpený: Vladimír Bízek

                     IČO: 00309419

                     Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

                     Číslo účtu: 3232613002/5600

                     (ďalej len „Obec Borský Mikuláš“ alebo „vyhlasovateľ“)

 

Článok II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže a podmienky predaja

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj len „súťaž“) je výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to:

pozemok - parc. č. 10199, parcela registra „E“ KN, druh a spôsob využitia pozemku – orná pôda, o výmere 11491 m2 , nachádzajúci sa v kat. území Šajdíkove Humence, obec Šajdíkove Humence, zapísaný na LV č. 1781, vedenom na Okresnom úrade Senica, Katastrálny odbor (ďalej len „pozemok“).

 

Článok III.

Podmienky predaja

Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa pozemok predáva: 9,00 €/m2 .

Cena za nehnuteľnosť bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy. Poplatok za návrh na vklad         do katastra nehnuteľností platí kupujúci. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva obec Borský Mikuláš po uhradení celej kúpnej ceny.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ak sa nedohodne neskorší dátum.

 

Článok IV.

Časový plán súťaže

Vyhlásenie súťaže: 3.10.2016

Obhliadka nehnuteľnosti bude umožnená účastníkovi súťaže po dohode so starostom obce – Vladimírom Bízkom (tel.č. 034/65 95 142, mail: starosta@borskymikulas.sk, adresa: Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš). Obhliadku je možné uskutočniť dňa 15.11.2016 od 13,00 do 15,00 h.

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva, do 2 (dvoch) mesiacov od ukončenia súťaže.

 

Termín na oznámenie vybranej ponuky: do 10 dní od vyhodnotenia súťaže.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže víťazovi súťaže. Ak účastník súťaže, ktorému na základe vyhodnotenia návrhov bude ponúknutá možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorú však do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže víťazovi súťaže neuzatvorí, vyhlasovateľ môže ponúknuť možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí ďalšiemu účastníkovi súťaže, pri ktorom sa uplatní postup podľa tohto článku obdobne.

 

Článok V.

Podmienky súťaže

Účastník súťaže môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá účastník súťaže viac návrhov, budú všetky jeho návrhy zo súťaže vylúčené.

Účastník súťaže môže meniť, dopĺňať svoj návrh a odvolať ho do ukončenia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 30.11.2016 do 12,00 h.

Kritérium hodnotenia predložených návrhov je výška navrhnutej ceny za 1 m2 konkrétneho pozemku. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania návrhu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jeden, niektoré ako aj všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Zo súťaže bude vyradený účastník súťaže, ktorý nemá zaplatené záväzky voči obci.

 

Článok VI.

Návrh účastníka súťaže

Návrh sa podáva v písomnej forme a v slovenskom jazyku.

Návrh sa podáva v uzatvorenej obálke s viditeľným označením: „NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  - 10199“.

Návrh je potrebné v lehote podľa článku IV. ods. 3 doručiť na adresu: Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš alebo podať osobne do podateľne obecného úradu vyhlasovateľa. V prípade využitia poštovej prepravy je rozhodujúci termín doručenia, nie poštová pečiatka vyznačujúca termín podania na poštovú prepravu.

Povinné náležitosti návrhu na kúpu nehnuteľnosti:

  • označenie účastníka súťaže
  • cenový návrh za kúpu 1 m2 pozemku; cenový návrh nesmie byť nižší ako cena podľa článku III. 

      ods. 1 týchto podmienok,

  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na vymedzený účel – obchodná verejná súťaž a uzatvorenie kúpnej zmluvy,
  • záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží a za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy,
  • návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby je potrebná aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
  • Účastník súťaže môže dať cenový návrh len na predaj ponúkaného pozemku.
  • Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie.

Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojho cenového návrhu za dôverné.

V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

 

 

V Borskom Mikuláši, dňa 30.9.2016

 

 

                                                                                                          Vladimír Bízek

                                                                                                            starosta obce


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21067388

Úvodná stránka