Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Výberové konanie

Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš

 


VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Záhorácka 919,  Borský Mikuláš

 


Požiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 ods. 5  a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.:

Neodpustiteľné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Ostatné kritériá a požiadavky:
- absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou)
- aktívne ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)
- osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:


1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt)
2. overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
3. overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
4. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
5. doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
6. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
7. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Termín podania žiadostí:  do 12,00 h dňa 6.5.2014  -  rozhodujúcim je čas doručenia         do podateľne Obecného úradu Borský Mikuláš.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE“ – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Obecný úrad, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú neodpustiteľné požiadavky. Uchádzačom, ktorí splnia neodpustiteľné požiadavky, bude termín a miesto konania oznámený  najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 


V Borskom Mikuláši 25.3.2014

 

        Vladimír Bízek
         starosta obce


 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21197953

Úvodná stránka