Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Výberové konania oznamy

Výberové konania a zamestnania

Voľné pracovné miestoVytlačiť
 

Základná škola Borský Mikuláš hľadá účtovníčku – hospodárku.

Ponúkaný plat (brutto):

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru:

Plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš

STAROSTA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, Borský Mikuláš

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

minimálne 1 rok praxe v riadiacej funkcii v posledných 10 rokoch, prax v sociálnej oblasti,

občianska a morálna bezúhonnosť,

odbornosť - znalosť legislatívy a strategických dokumentov zo sociálnej oblasti (najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov zo sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie, (najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávne vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

organizačné a manažérske schopnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka vítaná,

aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

riadiace a komunikačné schopnosti,

flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

 

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 

predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a overené fotokópie dokladu o vzdelaní,

predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,

vypracovanie písomného materiálu Koncepcie rozvoja Domova dôchodcov Borský Mikuláš v rozsahu max. 3 strany formátu A4,

predloženie písomného súhlasu uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

overené kópie dokladov o vzdelaní (vrátane jazykového).

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť do 22. januára 2018 do 12,00 hod. na adresu:

Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš v zalepenej obálke s označením obálky„Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka DD Borský Mikuláš“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Ďalšie informácie: Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš, tel. 034/65 95 142, e- mail: starosta@borskymikulas.sk

 

V Borskom Mikuláši 19.12.2017

 

Vladimír Bízek

starosta obce


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21067455

Úvodná stránka