Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Úradné oznamy

Výberové konania a zamestnania

Voľné pracovné miesto

Základná škola Borský Mikuláš hľadá účtovníčku – hospodárku.
Ponúkaný plat (brutto):
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -oc-Počet videní: 227


 

Rôzne oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 
04.10.2019 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.:
HOLLÉHO č. 605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615
NA BARINE č. 788 , 833, 834, 835, 836, 837, 166 ...viac...

Zverejnené 12.9.2019 -oc-
Aktualizované: 17.9.2019 -oc- Vyprší o 26 dní.Počet videní: 32


 

Začiatok školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci, široká občianska verejnosť!
Pomaly končia dvojmesačné prázdniny. V rodinách školákov vládnu prípravy do školy. September opäť otvorí brány škôl na Slovensku. Riadite ...viac...

Zverejnené 27.8.2019 -oc-Počet videní: 114


 

Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 - 2020

Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 - 2020
viac...

Zverejnené 26.8.2019 -oc-Počet videní: 108


 

Dotazník k dizertačnej práci. Environmentálne problémy a ich vnímanie verejnosťou v obci Borský Mikuláš. Dotazník je zameraný na klimatické zmeny a problémy s odpadom + otázky ohľadne zhodnotenia životného prostredia v obci. Ďakujem

Environmentálne problémy a ich vnímanie verejnosťou v obci Borský Mikuláš.
Dotazník je zameraný na klimatické zmeny a problémy s odpadom + otázky ohľadne zhodnotenia životného prostredia v obci ...viac...

Zverejnené 23.8.2019 -oc-Počet videní: 129


 

Poďakovanie starostu obce

8. augusta 2019
Starosta obce v mene obecného úradu ďakuje za promtnú a pohotovú pomoc pri záchrane obecného majetku, konkrétne zdravotného strediska, ktoré bolo poškodené v dôsledku búrky spre ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -oc-Počet videní: 194


 

Výberové konania a zamestnania

Voľné pracovné miestoVytlačiť
 

Základná škola Borský Mikuláš hľadá účtovníčku – hospodárku.

Ponúkaný plat (brutto):

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru:

Plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.


 
 

Verejné vyhlášky

Výrub drevín Vytlačiť
 

Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:   Helena Cintulová, Štúrova 1444/28, Borský Mikuláš

Druh drevín :  35 ks borovica


 
 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - Verejná vyhláška Vytlačiť
 

č.j.OcU/BM/501/2019/Mar                                                                                

v Borskom Mikuláši dňa 04.09.2019

Vec:       Mário Gašpárek, L. Svobodu 640/23, Borský Mikuláš

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Novostavba rodinného domu – Lagúna 23 a prípojky inž.sietí.“

Stavebné povolenie

 


 
 

Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia miestnych komunikáciíVytlačiť
 

Obec Borský Mikuláš, Smuha 1 / 2 , 908 77 Borský Mikuláš
Č. zákazky : 02/2019
V Borskom Mikuláši., dňa 12.6.2019
VÝZVA na predloženie ponuky na dodanie tovaru resp. poskytnutia služieb , resp. uskutočnenia stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 
 

Životné prostredie

Program odpadového hospodárstva obce Borský Mikuláš na roky 2016 – 2020Vytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva obce Borský Mikuláš 2011-2015Vytlačiť
 


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Borský Mikuláš pre programové obdobie 2015 – 2020.Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš na zasadnutí dňa 11.6.2015 schválilo uznesením č. 39/2015 zámer spracovania PHSR pre programové obdobie 2015 – 2020.

 

Potreba vypracovať nový program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je podmienená nielen novým programovým obdobím, ale aj v súvislosti so zmenenými požiadavkami našich obyvateľov a podmienkami spoločnosti.

Pripomienky k zverejneným dokumentom môžete posielať počas prípravy dokumentu do 15.7.2015 na e- mailový kontakt: starosta@borskymikulas.sk, prípadne vyplniť.

 

Online dotazník môžete vyplniť TU:

https://docs.google.com/forms/d/1ykdA4bmc6nPLJknOjyAGbKAYlEAUFQ0B_mcskdt1Rgg/viewform


 
 

Územné plánovanie

O Z N Á M E N I E o začatí preskúmania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 

Obec Borský Mikuláš, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,   o z n a m u j e  začatie procesu preskúmavania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš podľa § 30       ods. 4 stavebného zákona, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš uznesením číslo 15/2019.

Začatie procesu preskúmania platného územného plánu obce je potrebné za účelom zrealizovania zmien a doplnkov č. 3 v tomto dokumente.


 
 

Územný plán obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.2 - schvaľovací elaborátVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE /podľa prílohy č.2, zákona NR SR č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov/ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ, ZMENY A DOPLNKY č.2Vytlačiť
 


 
 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Borský Mikuláš ZMENY A DOPLNKY Č. 2 / NÁVRH ZaD2 SPRIEVODNÁ SPRÁVA MÁJVytlačiť
 


 
 

O Z N Á M E N I E o začatí preskúmania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 


 
 

ÚPN -O Borský Mikuláš. Zmeny a doplnky č.1 - textová časť, grafická časť Vytlačiť
 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Borský Mikuláš schválené uznesením OZ č. 238/2017 zo dňa 13.11.2017


 
 

Územný rozvoj

POH Borský Mikuláš 2011-2015Vytlačiť
 


 
 

Zámery, obchodné verejné súťaže a dražby

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Borský MikulášVytlačiť
 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Borský Mikuláš


 
 

Nariadenia obce

Nariadenie č. 1/2019 starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský MikulášVytlačiť
 


 
 

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh Rozpočtu obce Borský Mikuláš na rok 2019Vytlačiť
 

Návrh Rozpočtu obce Borský Mikuláš na rok 2019


 
 

Schválený rozpočet 2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu obce Borský MikulášVytlačiť
 


 
 

Sociálne služby

Obec Borský Mikuláš zverejňuje priemerné bežné výdavky a priemerné bežné príjmy a priemerné bežné výdavky z poskytnutých finančných príspevkov na sociálne služby v zariadení pre seniorov – Domove dôchodcov Borský Mikuláš:Vytlačiť
 


 
 

Komunitný plán sociálnych služieb Borský Mikuláš 2015-2020Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce 2018 schválený 17.6.2019Vytlačiť
 

Záverečný účet obce 2018 schválený 17.6.2019


 
 

Záverečný účet obce 2018Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce 2017Vytlačiť
 

Záverečný účet Obce BORSKÝ MIKULÁŠ za rok 2017


 
 

Požiarna prevencia

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Senica od 9.9.2019Vytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Senica od 03. 07. 2019 od 12:00 hod. až do odvolania.Vytlačiť
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Senica
dňom 03. 07. 2019 od 12:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:
 fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.............

Pokračovanie v prílohe


 
 

Zámery predaja majetku

Zverejnenie zámeru uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Komunálne voľby 2018

Správa Miestnej volebnej komisie z výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Borský Mikuláš konaných dňa 10.11.2018 Vytlačiť
 

SPRÁVA
Miestnej volebnej komisie z výsledku volieb
do orgánov samosprávy obce Borský Mikuláš
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.

 

Celkovo bolo v našej obci zapísaných 3220 voličov.
Z toho počtu k volebným urnám pristúpilo 1672 voličov, čo prestavuje 51,93 %.
 

 

Výsledky volieb na starostu obce sú nasledovné:

Z celkového počtu voličov, ktorí sa volieb zúčastnili, 

bolo na starostu obce odovzdaných 1628 platných hlasov.

 

Z uvedeného počtu

 

1       Róbert Macek, Bc., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát:  817 platných hlasov

2       Ján Pobjecký, Mgr., 54 r., konateľ SBS, pracovník odd. prípravy pre stavebnú výrobu, 

         nezávislý kandidát:  425 platných hlasov

3       Richard Drinka, 41 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát: 308 platných hlasov

4       Ján Záhončík, 53 r., živnostník, Slovenská národná strana: 51 platných hlasov

5       Ján Bízek, 55 r., vodič z povolania, Doma dobre: 27 platných hlasov

 

Za starostu obce bol zvolený
Bc. Róbert Macek

 

 

Výsledky volieb na poslancov Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš sú nasledovné:
Pre poslancov Obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1636 platných hlasovacích lístkov, z ktorých boli zvolení nasledovní poslanci:

 

 

1. Ján Záhončík, 53 r., živnostník, Slovenská národná strana, 748 platných hlasov

2. Peter Gerhart, RNDr., PhD., 48 r., jadrový chemik, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds –       

    slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, 740 platných hlasov

3. Róbert Macek, Bc., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, 671 platných hlasov

4. Ján Dobiaš, 56 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia, 607 platných hlasov

5. Gabriela Cintulová, Bc., 42 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds –

    slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, 515 platných hlasov

6. Jozef Cvečka, Ing., 54 r., predseda družstva, Smer – sociálna demokracia, 460 platných hlasov

7. Tibor Ruchovanský, 49 r., vodič, nezávislý kandidát, 451 platných hlasov

8. Ján Pobjecký, Mgr., 54 r., konateľ SBS, pracovník odd. prípravy pre stavebnú výrobu, nezávislý kandidát,

    440 platných hlasov

9. Jozef Michalica, 57 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská

    demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, 428 platných hlasov

10. Dan Záhončík, Bc., 29 r., auditor, Slovenská národná strana, 414 platných hlasov

11. Ján Drinka, 53 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát, 413 platných hlasov

 

Nakoľko zvolený poslanec Bc. Róbert Macek bol zároveň zvolený za starostu obce, za poslanca OZ postupuje zvolený 1. náhradník 

12. Martin Šedivý, 28 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát, 411 platných hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

           

13. Pavol Kracina, Ing., 39 r., výrobný riaditeľ, nezávislý kandidát, 393 platných hlasov

14. Mária Cintulová, Mgr., 58 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská     

     demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, 364 platných hlasov

15. Marica Kuzmiak Theiszová, Ing., PhD., 37 r., hlavný štátny radca, nezávislá kandidátka, 355 platných

      hlasov

16. Ján Kujovský, 44 r., živnostník, nezávislý kandidát, 354 platných hlasov

17. Milan Fila, 42 r., manažér dopravy, nezávislý kandidát, 340 platných hlasov

18. Radoslav Wallner, Mgr., 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát, 338 platných hlasov

19. Katarína Michalicová, Mgr., 36 r., pedagogická pracovníčka, Kresťanskodemokratické

     hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, 310 platných

     hlasov

20. Lukáš Bilka, 32 r., vedúci maloobchodu, nezávislý kandidát, 280 platných hlasov

21. Margita Benková, Mgr., 52 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská

      demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, 274 platných hlasov

22. Klára Drinková, Ing., 31 r., účtovníčka, Slovenská národná strana, 248 platných hlasov

23. Lenka Gašpárková, Mgr., 44 r., ekonómka, nezávislá kandidátka, 244 platných hlasov

24. Roman Gazárek, Ing., 50 r., revízny technik, Slovenská národná strana, 234 platných hlasov

25. Terézia Kolíková, Ing., 63 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka, 188 platných hlasov

26. Alena Vaňková, 62 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická

     a kresťanská únia – demokratická strana, 173 platných hlasov

27. Eva Bolebruchová, Mgr., 54 r., zástupkyňa riaditeľa školy, Slovenská národná strana, 156 platných

      hlasov

28. Róbert Šedivý, 26 r., logistik, nezávislý kandidát, 151 platných hlasov

29. Jozef Šedivý, 48 r., SZČO, projektový manažér, nezávislý kandidát, 143 platných hlasov

30. Melánia Jankovičová, 65 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana, 141 platných hlasov

31. Ján Bízek, 55 r., vodič z povolania, Doma dobre, 74 platných hlasov

 


 
 

Volebné miestnostiVytlačiť
 

Vážení občania,

dňa 10. novembra 2018 sa v zmysle zákona č. 180/2014 Zb.z. v znení neskorších predpisov  uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

Starosta obce určil dva okrsky na konanie volieb a to okrsok č. 1, volebná miestnosť v Kultúrnom dome Borský Mikuláš a okrsok č. 2 volebná miestnosť v Kultúrnom dome časti obce Borský Peter.

Do každej domácnosti bolo doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb. V tomto oznámení má  volič určenú volebnú miestnosť a volebný okrsok.

Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 10. novembra 2018 od 7,00 hod do 22,00 hod.

Voliči, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb, môžu požiadať okrskovú komisiu o hlasovanie do prenosnej urny na tel. číslach: okrsok č. 1 – 0915 107 409 a okrsok

č. 2 – 0911 981 571 alebo vo volebných miestnostiach.

 

 


 
 

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby starostu obce Borský Mikuláš 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

pre voľby starostu obce Borský Mikuláš 10. novembra 2018

Miestna volebná komisia v Borskom Mikuláši oznamuje, že kandidát č. 5 – Ján Záhončík sa dňa 19.10.2018 vzdal kandidatúry pre voľby starostu obce Borský Mikuláš v zmysle § 179 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Borskom Mikuláši, 22.10.2018

Miroslav Samek, v.r.

predseda miestnej volebnej komisie v Borskom Mikuláši


 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce v Borskom Mikuláši Vytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

v Borskom Mikuláši

 

     Obec Borský Mikuláš  u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce

 

1. Ján Bízek, 55 r., vodič z povolania, Doma dobre

2. Richard Drinka, 41 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

3. Róbert Macek, Bc., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

4. Ján Pobjecký, Mgr., 54 r., konateľ SBS, pracovník odd. prípravy pre stavebnú výrobu,  

    nezávislý kandidát

5. Ján Záhončík, 53 r., živnostník, Slovenská národná strana

 


 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Borskom Mikuláši Vytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Borskom Mikuláši

 

     Obec Borský Mikuláš  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva- volebný obvod číslo 1

    Kandidáti:

 1. Margita Benková, Mgr., 52 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 2. Lukáš Bilka, 32 r., vedúci maloobchodu, nezávislý kandidát
 3. Ján Bízek, 55 r., vodič z povolania, Doma dobre
 4. Eva Bolebruchová, Mgr., 54 r., zástupkyňa riaditeľa školy, Slovenská národná strana    
 5. Gabriela Cintulová, Bc., 42 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 6. Mária Cintulová, Mgr., 58 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 7. Jozef Cvečka, Ing., 54 r., predseda družstva, Smer – sociálna demokracia
 8. Ján Dobiaš, 56 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
 9. Ján Drinka, 53 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 10. Klára Drinková, Ing., 31 r., účtovníčka, Slovenská národná strana    
 11. Milan Fila, 42 r., manažér dopravy, nezávislý kandidát
 12. Lenka Gašpárková, Mgr., 44 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
 13. Roman Gazárek, Ing., 50 r., revízny technik, Slovenská národná strana    
 14. Peter Gerhart, RNDr., PhD., 48 r., jadrový chemik, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 15. Melánia Jankovičová, 65 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana    
 16. Terézia Kolíková, Ing., 63 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
 17. Pavol Kracina, Ing., 39 r., výrobný riaditeľ, nezávislý kandidát
 18. Ján Kujovský, 44 r., živnostník, nezávislý kandidát
 19. Marica Kuzmiak Theiszová, Ing., PhD., 37 r., hlavný štátny radca, nezávislá kandidátka
 20. Róbert Macek, Bc., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 21. Jozef Michalica, 57 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 22. Katarína Michalicová, Mgr., 36 r., pedagogická pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 23. Ján Pobjecký, Mgr., 54 r., konateľ SBS, pracovník odd. prípravy pre stavebnú výrobu, nezávislý kandidát
 24. Tibor Ruchovanský, 49 r., vodič, nezávislý kandidát
 25. Jozef Šedivý, 48 r., SZČO, projektový manažér, nezávislý kandidát
 26. Martin Šedivý, 28 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
 27. Róbert Šedivý, 26 r., logistik, nezávislý kandidát
 28. Alena Vaňková, 62 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 29. Radoslav Wallner, Mgr., 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 30. Dan Záhončík, Bc., 29 r., auditor, Slovenská národná strana    
 31. Ján Záhončík, 53 r., živnostník, Slovenská národná strana    

 


 
 

ZVEREJNENIE emailovej adresy Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE

emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
a okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

matrika@borskymikulas.sk


 
 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalícieVytlačiť
 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície


 
 

Komunálne voľby 2018Vytlačiť
 

Grafika7.jpgVoľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí 

a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.  Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín https://www.minv.sk/?oso18_vzory1


 
 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Borský MikulášVytlačiť
 

     Obec Borský Mikuláš v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia

volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 oznamuje

počet obyvateľov obce Borský Mikuláš: 3958.


 
 

Oznámenie o určení počtu poslancovVytlačiť
 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

     Obecné zastupiteľstvo v Borskom Mikuláši  podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 28.6.2018 č. 304/2018 písm. A určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Borskom Mikuláši bude mať celkom 11 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Borskom Mikuláši, dňa 29.6.2018

 


 
 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21030825

Úvodná stránka