Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Borský Mikuláš

Úradné oznamy - archív

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška č.j.OcÚ/BM/702/2017

Zverejnené 21.8.2017 -oc-
Aktualizované: 20.2.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského  24, Senica podala dňa 18.06.2018 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na  stavbu „3 Rodinné domy s 2-sekciami“ na pozemko ...viac...

Zverejnené 19.6.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - verejná vyhláška „Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn)“ na pozemku parc.č. 3268/21

S T A V E B N É P O V O L E N I E
- verejná vyhláška -
 
Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského 24, Senica, podala dňa 27.04.2018 žiadosť o vydanie st ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - verejná vyhláška „Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn)“ na pozemku parc.č. 3268/20

S T A V E B N É P O V O L E N I E
- verejná vyhláška -
 
Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského 24, Senica, podala dňa 27.04.2018 žiadosť o vydanie st ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - verejná vyhláška -

S T A V E B N É P O V O L E N I E
- verejná vyhláška -
HÍLEK a spol. a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského 24, Senica
- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu a ...viac...

Zverejnené 23.5.2018 -oc-
Aktualizované: 4.6.2018 -oc-


 

Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, ktoré majú vlastnícky, nájomný alebo iný právne – relevantný vzťah k nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Borský Mikuláš: parc. registra E-KN č. 8239/9 a parc. č. 8239/10

Zverejnené 8.1.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E -verejná vyhláška-

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu a prípojok inž. sietí (elektrina, voda, kanalizácia).
Milan Filípek, nxxxxxxxxx, bytom Na dereši 1415/38, Borský Mikuláš a Petronela Poláko ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -oc-
Aktualizované: 4.6.2018 -oc-


 

Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní – verejná vyhláška.

Obec Borský Mikuláš, ako príslušný správny orgán v prvom stupni svojím rozhodnutím zo dňa 06.04.2018 č.j.OcÚ/BM/71/2018/Čech vydala žiadateľke Ing. Karin Loveckej, bytom Pezinská 1140/3, Bratislava st ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn) na pozemkoch parc.č. 3268/20 (podľa registra C KN ostatná plocha v celkovej výmere 800 m2) v kat. území Bor ...viac...

Zverejnené 9.5.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

„Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn) na pozemkoch parc.č. 3268/21 podľa registra C KN ostatná plocha v celkovej výmere 760 m2) v kat. území Bor ...viac...

Zverejnené 9.5.2018 -oc-


 

OZNÁMENIE začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 13.4.2018 -oc-


 

Žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - nadstavba obytného podkrovia a prestavba prízemia na rodinnom dome, žumpa a spevnené plochy.

Zverejnené 11.4.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 11.4.2018 -oc-


 

Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní – verejná vyhláška.

Zverejnené 6.4.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - verejná vyhláška - „Havarijný stav existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie“

„Havarijný stav existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie“ v ul. Záhorácka, Školská v obci Borský Mikuláš v kat. území Borský Mikuláš a Borský Peter.
viac...

Zverejnené 26.3.2018 -oc-


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rodinné domy 3 x RD s 2-sekciami 1.etapa – 2. časť
viac...

Zverejnené 19.3.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - verejná vyhláška -

Zverejnené 20.2.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 9.2.2018 -oc-


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná vyhláška č.j. OcÚ/BM/426/2017/Čech

Zverejnené 14.11.2017 -oc-


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: Miestne komunikácie Borský Mikuláš

Zverejnené 17.4.2018 -oc-


 

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: Nadstavba Domova dôchodcov Borský Mikuláš

Zverejnené 17.4.2018 -oc-


 

Životné prostredie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Borský Mikuláš pre programové obdobie 2015 – 2020.

Obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš na zasadnutí dňa 11.6.2015 schválilo uznesením č. 39/2015 zámer spracovania PHSR pre programové obdobie 2015 – 2020.
 
Potreba vypracovať nový progra ...viac...

Zverejnené 17.6.2015 -oc-
Aktualizované: 7.7.2015 -oc-


 

Výrub stromov

Zverejnenie informácie.
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydan ...viac...

Zverejnené 12.9.2017 -oc-
Aktualizované: 14.11.2017 -oc-


 

Zverejnenie informácie o výrube porastu

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
viac...

Zverejnené 20.3.2018 -oc-


 

Zverejnenie informácie o výrube porastu

Zverejnenie informácie o výrube porastu
viac...

Zverejnené 15.3.2018 -oc-


 

Informácie a začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 5.3.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 15.2.2018 -oc-


 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 11.12.2017 -oc-


 

Územné plánovanie

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho jednania

Zverejnené 4.10.2017 -oc-


 

Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.2“

O B E C  B O R S K Ý  M I K U L Á Š
Obecný úrad, Smuha 1, 90877 Borský Mikuláš
O Z N A M
Obec Borský Mikuláš ako obstarávateľ Územného plánu obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -oc-


 

Územný rozvoj

Program odpadového hospodárstva TTSK 2016-2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 11.12.2017 -oc-


 

POH Borský Mikuláš 2011-2015

Zverejnené 9.1.2018 -oc-
Aktualizované: 4.6.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E Nájomné bytové domy v obci Borský Mikuláš – 2x12 b.j. verejná vyhláška

Zverejnené 30.1.2018 -oc-


 

Nariadenia obce

Nariadenie č. 1/2018

Nariadenie č. 1/2018
starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský Mikuláš
Nariaďuje sa všetkým povinným subjektom podľa § 52 a § 53 ...viac...

Zverejnené 6.4.2018 -oc-


 

Sociálne služby

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

Obec Borský Mikuláš v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Borský Mikuláš na roky 2015-2020 sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu týkajúcu sa vyplnenia dotazníka.  Jeho vyplnení ...viac...

Zverejnené 14.12.2015 -oc-
Aktualizované: 9.1.2018 -oc-


 

Výberové konania a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš

STAROSTA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, Borský Mikuláš
 
viac...

Zverejnené 9.1.2018 -oc-
Aktualizované: 30.1.2018 -oc-


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v materskej škole
viac...

Zverejnené 7.3.2018 -oc-


 

webygroup

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


14413894

Úvodná stránka