Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Úradné oznamy - archív

Výberové konania a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš

STAROSTA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, Borský Mikuláš
 
viac...

Zverejnené 9.1.2018 -oc-
Aktualizované: 30.1.2018 -oc-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Záhorácka 919, Borský Mikuláš

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Záhorácka 919,  Borský Mikuláš
viac...

Zverejnené 20.3.2019 -oc-
Aktualizované: 16.5.2019 -oc-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Na výhone 1846/38 C, Borský Mikuláš

Zverejnené 20.3.2019 -oc-


 

Samostatný odborný referent stavebného úradu

Obec Borský Mikuláš, Smuha č. 1/2, Borský Mikuláš
v y h l a s u j e
výberové konanie na funkčné miesto
„samostatný odborný referent stavebného úradu“
viac...

Zverejnené 23.8.2018 -oc-
Aktualizované: 4.9.2018 -oc-


 

V y h l á s e n i e v o ľ b y hlavného kontrolóra Obce Borský Mikuláš

V y h l á s e n i e    v o ľ b y hlavného kontrolóra Obce Borský Mikuláš
V súlade s § 18 a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo v Borskom Mikuláši na svojom ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -oc-


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v materskej škole
viac...

Zverejnené 7.3.2018 -oc-


 

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška č.j.OcÚ/BM/702/2017

Zverejnené 21.8.2017 -oc-
Aktualizované: 20.2.2018 -oc-


 

Stavebné povolenie Včelka

č.j.OcU/BM/485/2019/Mar       
Stavebné povolenie garáž, Mgr. Ján Včelka - verejná vyhláška                           
viac...

Zverejnené 22.8.2019 -oc-


 

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu „ Novostavba rodinného domu, žumpa a prípojky inž. sietí.“ Bc. Martin Grajza, č.j.OcU/BM/393/2019/Mar                                 
viac...

Zverejnené 31.7.2019 -oc-


 

OZNÁMENIE o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou Mário Gašpárek

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou Mário Gašpárek
viac...

Zverejnené 23.7.2019 -oc-


 

OZNÁMENIE o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejná vyhláška, Spoločnosť HÍLEK a spol. a.s., IČO: 36239542

Zverejnené 23.7.2019 -oc-


 

Oznámenie o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov verejnou vyhláškou
 
viac...

Zverejnené 19.7.2019 -oc-


 

Verejná vyhláška - Zmena termínu dokončenia stavby – „SA-Borský Mikuláš,VN 180, VNK, VNV“

Zverejnené 4.7.2019 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš
Č.j. OcU/BM/393/2019/Mar v Borskom Mikuláši dňa 24.06.2019, vybavuje: Ing. Marafko
O Z N Á M E N I E
o začatí konania podľa § 61 od ...viac...

Zverejnené 25.6.2019 -oc-


 

Stavebné povolenie

č.j.OcU/BM/222/2019/Mar
Stavebné povolenie na stavbu „SA – Borský Mikuláš, VN 180,VNK,VNV 
viac...

Zverejnené 29.4.2019 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Verejná vyhláška -

Č.j. OcU/BM/222/2019/Mar
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Verejná vyhláška -
Západoslovenská distribučná,a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 ...viac...

Zverejnené 4.4.2019 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - Verejná vyhláška -

č.j.OcU/BM/159/2019/Mar
Vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu, žumpa a prípojky inž.sietí.“
v stavebnom konaní Exner
 
viac...

Zverejnené 26.3.2019 -oc-


 

Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Realizácia optických sietí BM-1, BORSKÝ MIKULÁŠ, Bílkové Humence, Lakšárska Nová Ves, Mikulášov“

Č.j. OcU/BM/668/2019/Mar
R O Z H O D N U T I E
- verejná vyhláška -
Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Realizácia optických sietí BM-1, BORSKÝ MIKULÁŠ, ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania Jozef Exner, Družstevná 1393/34, Borský Mikuláš
Č.j. OcU/BM159/2019/Mar
viac...

Zverejnené 4.3.2019 -oc-


 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „tlakovej splaškovej kanalizácie “ na ul. Záhorácka a Školská - verejná vyhláška -

- verejná vyhláška -
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „tlakovej splaškovej kanalizácie “ na ul. Záhorácka a Školská 
Č.j. OcU/BM/209/2018/Čech, Dub
viac...

Zverejnené 17.12.2018 -oc-
Aktualizované: 19.12.2018 -oc-


 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - verejná vyhláška -

R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „L13.0458.18.0002 SA Borský Mikuláš,VN 180,VNK,VNV“
viac...

Zverejnené 10.12.2018 -oc-


 

R O Z H O D N U T I E - verejná vyhláška: Dodatočné povolenie na stavbu - prístrešok pre osobné automobily Vladimír Bolebruch

Obec Borský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o pre ...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -oc-


 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SA Dojč, prípojka k TS 11-10 VNV, VNK“. líniová stavba

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SA Dojč, prípojka k TS 11-10 VNV, VNK“. líniová stavba
 
R O Z H O D N U T I E  Verejnou vyhláškou
Č.j. OcU/BM/160/2018/Čech, DUB ...viac...

Zverejnené 19.11.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení líniovej stavby podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 
O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení líniovej stavby
podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 
Č.j. OcU/BM/793/2018-Dub
 
...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E - obnova konania o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

O Z N Á M E N I E - obnova konania o začatí  konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou: 
nadstavba obytného podkrovia a čiastočná prestavba ...viac...

Zverejnené 2.11.2018 -oc-


 

Verejná vyhláška Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – 1 kW prípojka NN : Slovenský zväz záhradkárov ZO 13-102, Dojč – Jašterice, zastúpený Ing. Petrom Holáňom, Továrenská 530/1, 905 01 Senica

Verejná vyhláška
Č.j. OcÚ/BM/607/2018/Čech,DUB
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – 1 kW prípojka NN : 
Slovenský zväz záhradkárov ZO 13-102, Dojč – Jašterice, zastúpený Ing. Petr ...viac...

Zverejnené 2.11.2018 -oc-


 

Odstúpenie odvolania k odvolaciemu (druhostupňovému) konaniu podľa ust. § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 138/2004 Z.z.

Odstúpenie odvolania k odvolaciemu (druhostupňovému) konaniu podľa ust. § 57 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 138/2004 Z.z.
Č.j. OcÚ/BM ...viac...

Zverejnené 10.10.2018 -oc-


 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SA Dojč- IBV Otrubnica VNK, TS, NNK“. líniová stavba

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SA Dojč- IBV Otrubnica VNK, TS, NNK“.
líniová stavba: R O Z H O D N U T I E Verejnou vyhláškou
Č.j. OcU/BM/235/2018/Čech, DUB
viac...

Zverejnené 10.10.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou, Pavel Slovák, Zuzana Slováková
Č.j. OcU/BM/615/2018/Čech,DUB
viac...

Zverejnené 10.10.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E -verejná vyhláška- Michal Ročák, bytom Smrdáky 116 a Ing. Eva Ročáková - Hricová,

S T A V E B N É P O V O L E N I E
-verejná vyhláška-
Michal Ročák, bytom Smrdáky 116 a Ing. Eva Ročáková - Hricová, rod. Hricová, bytom Pri struhe 1585/73, Borský Mikuláš zastúpení Petro ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E- -verejná vyhláška-Mgr. Ján Včelka

S T A V E B N É P O V O L E N I E
-verejná vyhláška-
 
Mgr. Ján Včelka, narod. xxxxxxxxx, bytom Záhorácka 5347/31, Malacky v zastúpení Petrom Dubcom, bytom Záhradná 1048/9, Senica ...viac...

Zverejnené 7.9.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

O Z N Á M E N I E
o začatí  konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou  
Martin Cintula, bytom Na vŕšku 327/12, Borský Miku ...viac...

Zverejnené 30.8.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

O Z N Á M E N I E
o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou
 
Michal Ročák, bytom Smrdáky 116 a Ing. Eva Ročá ...viac...

Zverejnené 20.8.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E -verejná vyhláška-

S T A V E B N É P O V O L E N I E
-verejná vyhláška-
 
Kevin Hladík, XXXXXX, bytom Detvianska 1467/59, Borský Mikuláš a Timea Poláková, rod. Poláková, XXXXXXX bytom Štúrova 1469/7 ...viac...

Zverejnené 20.8.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - verejná vyhláška -

S T A V E B N É    P O V O L E N I E  - verejná vyhláška -
HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského 24, Senica - stavebné povolenie na stavbu
„3 rodinné domy s dvomi sekc ...viac...

Zverejnené 9.8.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou parc.č. 7156

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou : stavebné povolenie na stavbu – novostavba rodinného domu a prípojky ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou parc.č. 3313/32 (

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – novostavba rodinného d ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského  24, Senica podala dňa 18.06.2018 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na  stavbu „3 Rodinné domy s 2-sekciami“ na pozemko ...viac...

Zverejnené 19.6.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - verejná vyhláška „Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn)“ na pozemku parc.č. 3268/21

S T A V E B N É P O V O L E N I E
- verejná vyhláška -
 
Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského 24, Senica, podala dňa 27.04.2018 žiadosť o vydanie st ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - verejná vyhláška „Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn)“ na pozemku parc.č. 3268/20

S T A V E B N É P O V O L E N I E
- verejná vyhláška -
 
Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského 24, Senica, podala dňa 27.04.2018 žiadosť o vydanie st ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E - verejná vyhláška -

S T A V E B N É P O V O L E N I E
- verejná vyhláška -
HÍLEK a spol. a.s., IČO: 36239542, so sídlom Vajanského 24, Senica
- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu a ...viac...

Zverejnené 23.5.2018 -oc-
Aktualizované: 4.6.2018 -oc-


 

Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, ktoré majú vlastnícky, nájomný alebo iný právne – relevantný vzťah k nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Borský Mikuláš: parc. registra E-KN č. 8239/9 a parc. č. 8239/10

Zverejnené 8.1.2018 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E -verejná vyhláška-

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu a prípojok inž. sietí (elektrina, voda, kanalizácia).
Milan Filípek, nxxxxxxxxx, bytom Na dereši 1415/38, Borský Mikuláš a Petronela Poláko ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -oc-
Aktualizované: 4.6.2018 -oc-


 

Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní – verejná vyhláška.

Obec Borský Mikuláš, ako príslušný správny orgán v prvom stupni svojím rozhodnutím zo dňa 06.04.2018 č.j.OcÚ/BM/71/2018/Čech vydala žiadateľke Ing. Karin Loveckej, bytom Pezinská 1140/3, Bratislava st ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn) na pozemkoch parc.č. 3268/20 (podľa registra C KN ostatná plocha v celkovej výmere 800 m2) v kat. území Bor ...viac...

Zverejnené 9.5.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

„Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, žumpa a prípojky inž. sietí (voda, elektrina, plyn) na pozemkoch parc.č. 3268/21 podľa registra C KN ostatná plocha v celkovej výmere 760 m2) v kat. území Bor ...viac...

Zverejnené 9.5.2018 -oc-


 

OZNÁMENIE začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 13.4.2018 -oc-


 

Žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - nadstavba obytného podkrovia a prestavba prízemia na rodinnom dome, žumpa a spevnené plochy.

Zverejnené 11.4.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 11.4.2018 -oc-


 

Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní – verejná vyhláška.

Zverejnené 6.4.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - verejná vyhláška - „Havarijný stav existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie“

„Havarijný stav existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie“ v ul. Záhorácka, Školská v obci Borský Mikuláš v kat. území Borský Mikuláš a Borský Peter.
viac...

Zverejnené 26.3.2018 -oc-


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rodinné domy 3 x RD s 2-sekciami 1.etapa – 2. časť
viac...

Zverejnené 19.3.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - verejná vyhláška -

Zverejnené 20.2.2018 -oc-


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 9.2.2018 -oc-


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná vyhláška č.j. OcÚ/BM/426/2017/Čech

Zverejnené 14.11.2017 -oc-


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: Miestne komunikácie Borský Mikuláš

Zverejnené 17.4.2018 -oc-


 

VÝZVA na predloženie ponuky na dodanie tovaru resp. poskytnutia služieb , resp. uskutočnenia stavebných prác - Plastové okná a dvere

VÝZVA na predloženie ponuky na dodanie tovaru resp. poskytnutia služieb , resp. uskutočnenia stavebných prác - Plastové okná a dvere.
 
viac...

Zverejnené 3.7.2019 -oc-


 

Výzva na predloženie ponuky na zákazku Zateplenie MŠ Borský Mikuláš

Výzva na predloženie ponuky na zákazku Zateplenie MŠ Borský Mikuláš
 
viac...

Zverejnené 17.7.2018 -oc-


 

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: Nadstavba Domova dôchodcov Borský Mikuláš

Zverejnené 17.4.2018 -oc-


 

Životné prostredie

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 23.8.2018 -oc-


 

Výrub stromov

Č.j. OcU/BM/279/2019/Mar
Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
viac...

Zverejnené 16.4.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Č.j. OcU/BM/167/2019/Ma
Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Závilinský a manž..
viac...

Zverejnené 13.3.2019 -oc-


 

Výrub drevín

Zverejňenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Feitscher
Č.j. OcU/BM/131/2019/Mar
viac...

Zverejnené 25.2.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 
Č.j. OcU/BM/160/2019/Mar
viac...

Zverejnené 4.3.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Č.j. OcU/BM/145/2019/Mar
Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Ing. Daniel Mikulka a Branislav Mikulka
viac...

Zverejnené 27.2.2019 -oc-


 

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa Oríšek

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa 
Č.j. OcÚ/BM/36/2019/Mar
viac...

Zverejnené 31.1.2019 -oc-


 

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa

Č.j. OcÚ/BM836/2018/Dub,Mar
Vec: Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš - súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa
viac...

Zverejnené 24.1.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Č.j. OcÚ/BM/873/2018/Mar
 
Obec Borský Mikuláš, ako príslušný správny orgán v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôs ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnenie informácie V súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydani ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnenie informácie   v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vy ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Chorvát

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Radoslav Jurkovič

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Radoslav Križan

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Rudolf Podaný

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Zverejnené 23.8.2018 -oc-


 

Výrub stromov

Zverejnenie informácie.
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydan ...viac...

Zverejnené 12.9.2017 -oc-
Aktualizované: 14.11.2017 -oc-


 

Zverejnenie informácie o výrube porastu

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
viac...

Zverejnené 20.3.2018 -oc-


 

Zverejnenie informácie o výrube porastu

Zverejnenie informácie o výrube porastu
viac...

Zverejnené 15.3.2018 -oc-


 

Informácie a začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 5.3.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 15.2.2018 -oc-


 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 11.12.2017 -oc-


 

Územné plánovanie

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho jednania

Zverejnené 4.10.2017 -oc-


 

Oznámenie o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu

Obec Borský Mikuláš obdržala dňa 26.07.2019 z Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životného prostredia oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Štefanov ...viac...

Zverejnené 30.7.2019 -oc-


 

Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.2“

O B E C  B O R S K Ý  M I K U L Á Š
Obecný úrad, Smuha 1, 90877 Borský Mikuláš
O Z N A M
Obec Borský Mikuláš ako obstarávateľ Územného plánu obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -oc-


 

Územný rozvoj

Program odpadového hospodárstva TTSK 2016-2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 11.12.2017 -oc-


 

S T A V E B N É P O V O L E N I E Nájomné bytové domy v obci Borský Mikuláš – 2x12 b.j. verejná vyhláška

Zverejnené 30.1.2018 -oc-


 

Nariadenia obce

Nariadenie č. 2/2018 starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský Mikuláš

Obec Borský Mikuláš
Nariadenie č. 2/2018  
starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský Mikuláš
 
Nariaďuje sa všetkým ...viac...

Zverejnené 2.10.2018 -oc-


 

Nariadenie č. 1/2018

Nariadenie č. 1/2018
starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský Mikuláš
Nariaďuje sa všetkým povinným subjektom podľa § 52 a § 53 ...viac...

Zverejnené 6.4.2018 -oc-
Aktualizované: 2.1.2019 -oc-


 

Nariadenie č. 2/2017

Zverejnené 11.10.2017 -oc-
Aktualizované: 2.1.2019 -oc-


 

Sociálne služby

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

Obec Borský Mikuláš v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Borský Mikuláš na roky 2015-2020 sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu týkajúcu sa vyplnenia dotazníka.  Jeho vyplnení ...viac...

Zverejnené 14.12.2015 -oc-
Aktualizované: 9.1.2018 -oc-


 

Požiarna prevencia

Požiarna prevencia

Zverejnené 5.9.2017 -oc-
Aktualizované: 27.10.2017 -oc-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Senica od 15. 06. 2018 od 8:00 hod. až do odvolania.

Zverejnené 14.6.2018 -oc-


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Senica dňom 3.9.2018, ktorý bol vyhlásený od 15. 06. 2018.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Senica dňom 3.9.2018, ktorý bol vyhlásený od 15. 06. 2018.
viac...

Zverejnené 4.9.2018 -oc-


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21030715

Úvodná stránka