Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Spoločenstvo urbárnikov

Spoločenstvo urbárnikov

ČO JE  SPOLOČENSTVO URBÁRNIKOV  ? 

ČO JE  SPOLOČENSTVO URBÁRNIKOV  ? 

 

 

  Spoločenstvo urbárnikov Borského Mikuláša, poz. spol. je pozemkové spoločenstvo, ktoré bolo založené dňa 22. januára 1997 podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, kedy prijalo aj vlastné stanovy podrobnejšie upravujúce jeho činnosť. Na Okresnom úrade v Senici bolo dňa 29. apríla 1997 zapísané do Registra pozemkových spoločenstiev ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

 

        Vzniklo z iniciatívy viacerých vlastníkov podielov v pôvodnej urbárskej spoločnosti, ktorí si ešte pamätali jej existenciu a pôsobenie v našej obci. Začiatky tejto spoločnosti, zvanej medzi ľuďmi jednoducho „urbár“ siahajú ešte do 19. storočia. Združovala vlastníkov podielov na spoločných pozemkoch zapísaných v pozemkovej knihe vo vložke č. 1 ako „Spoločný pasienok a spoločný les bývalých urbarialistov a želiarov obce Borský Svätý Mikuláš“. Presný dátum jej vzniku nie je známy, založená bola  podľa zákonov z obdobia Rakúsko – Uhorska  ( Zákonný článok uhorského snemu číslo LIII. z roku 1871 „o úprave právnych a majetkových pomerov zostalých z urbárskeho zväzku, zrušeného zákonmi z roku 1848“ a Zákonný článok XIX. z roku 1898, ktorý upravoval hospodárenie v lesoch, vyčlenených do nedeliteľného spoluvlastníctva bývalých poddaných). Urbárska spoločnosť, zvaná aj v archívnych dokumentoch ako „Urbariálna obec“,  spravovala podiely vlastníkov v spoločnom lese a pasienku a jej činnosť riadil volený výbor až do roku 1958, kedy takéto urbárske útvary boli zrušené a hospodárenie na spoločných urbárskych pozemkoch prevzali Štátne lesy. Táto urbárska spoločnosť  združovala pôvodných urbárnikov a ich dedičov len z obce Borský Mikuláš, nie obyvateľov Borského Petra. 

 

      V súčasnosti činnosť spoločenstva upravuje  zákon NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, platný od 1. mája 2013. Podľa tohoto zákona sa všetky spoločné pozemky, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve členov urbárskeho spoločenstva považujú za jednu spoločnú vec, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako „Spoločná nehnuteľnosť“. Každý vlastník podielov je zároveň aj členom spoločenstva. Vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Znamená to, že člen spoločenstva môže vlastniť viac spoluvlastníckych podielov rôznej veľkosti, avšak  nemôže žiadať o oddelenie pozemku zo spoločnej nehnuteľnosti.  So svojimi podielmi môže nakladať samostatne len tak, že ich môže prevádzať na svojich príbuzných alebo aj na inú osobu. V prípade prevodu na inú osobu ako príbuzného  majú predkupné právo ostatní  členovia spoločenstva. 

 

      V r. 2001 bol do Katastra nehnuteľností v katastrálnom území Borský Mikuláš a Borský Peter zapísaný Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). To okrem iného znamenalo, že všetky parcely patriace do spoločnej nehnuteľnosti boli zapísané do listu vlastníctva  (LV) č. 4315 v katastrálnom území Borský Mikuláš a zároveň tam boli zapísané aj mená všetkých spoluvlastníkov. Celková výmera týchto parciel je  262 ha 465 m2. Nový zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách odstránil niektoré sporné ustanovenia predchádzajúcej právnej úpravy a upravil  podrobnejší postup vzniku a hospodárenia pozemkových spoločenstiev. V súlade s týmto zákonom  zhromaždenie členov spoločenstva prijalo nové stanovy.

 

         Tieto  nové skutočnosti umožnili výboru spoločenstva aby po niekoľkoročnom neúspešnom úsilí mohol prevziať od Štátnych lesov SR aj ďalšie parcely, ktoré podľa zákona tvoria spoločnú nehnuteľnosť nášho spoločenstva. Všetky tieto parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Borský Peter a sú zapísané v LV č. 2620, 2621 a 3678. Pôvodne boli tiež zapísané v pozemkovej knihe ako Spoločný pasienok a spoločný les bývalých urbarialistov obce Borský Mikuláš.  Od 1. marca 2015 je celková výmera všetkých parciel spoločnej nehnuteľnosti v oboch katastrálnych územiach spolu 424 ha 7768 m2.

 

        V súlade so zákonom a vlastnými stanovami spoločenstvo nehospodári na spoločnej nehnuteľnosti samostatne, ale zabezpečuje jej hospodárske využitie formou prenájmu, ktorý je jediným zdrojom príjmov spoločenstva.  Najväčšiu výmeru spoločnej nehnuteľnosti 208 ha 7500 m2 má v nájme štátny podnik LESY SR, Banská Bystrica.  Spoločnosť T-LES Záhorie s.r.o. má v nájme 144 ha 9878 m2, spoločnosť TK Sand s.r.o. má v nájme 1 ha 9898 m2, spoločnosť Pieskovňa Záhorie s.r.o. má v nájme 4 ha 9988 m2 a Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš má v nájme 60 ha 4329 m2.  Menšie výmery spoločnej nehnuteľnosti má v nájme Obec Borský Mikuláš a niektorí občania.  Spoločenstvu platia nájomné aj Poľovné združenie Bory Šajdíkové Humence a Poľovnícke združenie Borský Mikuláš za užívanie častí pozemkov spoločnej nehnuteľnosti ako ich poľovného revíru

 

                Pre informáciu uvádzame, že v katastrálnom území Borský Peter sa nachádzajú aj ďalšie bývalé urbárske parcely evidované  v Katastri nehnuteľností ako „Spoločná nehnuteľnosť“. Sú to parcely zapísané v LV č. 2622, 2623 a 2781, ktoré pôvodne patrili  vlastníkom podielov v spoločnom pasienku a  lese bývalých urbarialistov  obce Borský Svätý Peter a  spolu majú výmeru  157 ha 6456 m2. Pod označením „Spoločná nehnuteľnost“ je  v LV č. 1353 zapísaná aj parcela o výmere 16 ha 5601 m2, ktorá bola pôvodne spoločným rodinným majetkom  zemanskej rodiny  Cintulovcov ( niektorí starší občania si ju pamätajú ako tzv. Cintulácky urbár). Na všetkých týchto parcelách stále hospodária Štátne lesy SR š.p., pretože ich spoluvlastníci doteraz nezaložili  pozemkové spoločenstvo a nemôžu si ich teda prevziať do užívania.

 

          Pri správe spoločnej nehnuteľnosti sa naše spoločenstvo  riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a podrobnejšia úprava jeho činnosti je upravená stanovami schválenými  zhromaždením členov dňa  1.júla 2013. Ich malá zmena a doplnenie bolo schválené  zhromaždením členov dňa  18.júna 2015.   

 

     Po vyhodnotení pripomienok a skúseností z činnosti a riadenia urbárskych spoločenstiev na celom Slovensku schválila NR SR zákon č. 110/2018 Z.z., ktorý zmenil niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 97/2013 Z.z., Naše spoločenstvo je  preto povinné v lehote do 30.6.2019  upraviť svoje stanovy tak, aby boli v súlade so zmenami zákona. Výbor spoločenstva pracuje v súčasnosti na novom znení stanov spoločenstva, ktoré predloží na schválenie zhromaždeniu členov v 1. polroku 2019.

 

         Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie členov, ktorého schôdza sa podľa zákona a stanov musí konať aspoň raz za rok. Rozhoduje o spôsobe hospodárenia spoločenstva, schvaľuje účtovnú uzávierku, rozhoduje o rozdelení zisku a prípadnej úhrade straty a volí ďalšie orgány spoločenstva.

 

          Výkonným orgánom spoločenstva je výbor spoločenstva, ktorý má 5 členov. Na jeho čele je predseda a zastupuje ho podpredseda. Kontrolným orgánom spoločenstva je trojčlenná dozorná rada na čele s predsedom.  

 

Od posledného zhromaždenia členov, ktoré sa konalo 29. júna 2018 je zloženie orgánov         spoločenstva nasledovné:

 

    Výbor spoločenstva:


    Mgr. Ján Mikulka - predseda
    Ing. Jozef Vanek - podpredseda

    Ing. Ľubomír Šedivý CSc. - člen
    Mária Dobiášová - členka
    Ján Michalica - člen


    Dozorná rada spoločenstva:

 

    Jozef Černý - predseda
    Rudolf Vanek - člen
    Mária Butašová – členka

 

 

    Adresa sídla spoločenstva :  Spoločenstvo urbárnikov Borského Mikuláša,

                                                                               poz. spol.

                                                                           Smuha 1

                                                                           908 77 Borský Mikuláš

 

    Telefonický kontakt : 0911 814 711

 

    E - mailová adresa : urbarbm@centrum.sk

 


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21067402

Úvodná stránka