Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Farský úrad

  • Farský úrad

Farský úrad 

Cintorínska 421

908 77 Borský Mikuláš

Správca farnosti:  vdp. ThDr. Teodor Kamody

Telefón: 034/ 65 95 292


 

Farské oznamy

Farské oznamy od júl 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznamy farského úradu 2019Vytlačiť
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA OPRAVU STRECHY KOSTOLA SV. PETRA A PAVLA

 

Rímskokatolícky farský úrad v Borskom Mikuláši (okres Senica) vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk

na opravu strechy filiálneho kostola sv. Petra a Pavla. Pozývame spoločnosti s praxou v oblasti stavebníctva,

ktoré majú referencie z budovania alebo opravy striech a majú záujem o realizáciu zákazky opravy strechy

filiálneho kostola, aby podali svoju technickú a finančnú ponuku v termíne do 21.06.2019 do 17.00 hod. na dresu Rímskokatolícky farský úrad, Cintorínska 421, 908 77 Borský Mikuláš. 

Projektová dokumentáciu strechy kostola je k nahliadnutiu vo farskom úrade. Čas k nahliadnutiu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť si telefonicky so správcom farnosti na telefónnom čísle 0902 302 246.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 1.7. DO 7.7.2019

P: 1.: V BM o 18.00: za Božiu pomoc a zdravie pre kňaza

U: 2.: Návšteva Panny Márie, sviatok

           V BP: o 18.00 za Jána Trávnika, rodičov Samkových a Trávnikových, star. a prast. rodičov zos.

S: 3.: sv. omša nebude

Š: 4.: sv. Alžbety Portugalskej, spomienka

          V BM: o 18.00: za Alojza Habalu

P: 5.: slávnosť sv. Cyrila a Metoda

           V BP: o 7.30: na úmysel Ordinára

           V BM: o 9.00: za Floriána a Hedvigu Gašpárkových, padlého brata Jána a star. rodičov zos.

S: 6.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice

           V BP: o 8.00: na úmysel

N: 7.: V BM o 7.30: za farníkov

           V BP o 9.00: za rodičov Máriu a Ignáca Beňka, Štefana, Jána, Jozefa a Jozefku a st. rod. zos.

           V BM o 10.30: za Annu Šedivú (20. výr.), manž. Jána, synov Jána a Rudolfa a Annu Filípkovú

 

Sviatosť pokánia bude vysluhovaná v pondelok, utorok a štvrtok asi 30 minút pred sv. omšou.      V sobotu 6.7. bude zapisovanie úmyslov na sv. omše, v BP po sv. omši do 10:30 a v BM v sakristii od 13:00 do 14:30.

 

 SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 24.6. DO 30.6.2019 ( 12. NEDEĽA V ROKU )

P: 24: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

          V DD o 10.00: na úmysel.

U: 25: V BM o 18.00: za Františka Šedivého, manž. Máriu, syna Jozefa a star. rod.

S: 26: V BM o 18.00: za Jozefa a Jozefínu Michalicových, syna Jána a dcéru Máriu.

Š: 27: V BM o 8.00: za Matúša Moravického, manž. Janku, deti Štefana, Martu 

                              a Jozefínu a vnučky Zuzanu a Alenu.

P: 28: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

          V BM o 18.00: za B. pomoc biskupom a kňazom  a za + biskupov a kňazov.

S: 29: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

          V BM o 7.30: za Jána Šedivého, rod. Polákových a Šedivých a bratov Emila,

                              Pavlína a Augustína a star. rod.

          V BP o 9.00: za farníkov.

          V BM o 10.30: za Jozefa Obucha, rod. Butašových, Obuchových, st.r. a os.rod.

N: 30: V BP o 7.30: za farníkov.

          V BM o 9.00: za Jána Antálka a manž. Evu.

          V BP o 10.30: za hodárov, mládež a na poďakovanie.

B. známa osoba obetovala na kostol 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude v BP tradičná

ofera. Stretnutie mladých CLIPTIME bude v Bratislave -Rači 20-22.9.t.r. Modlitby matiek

budú 28-30 v kostole uršulínok v Bratislave. Bratisl. anim. škola (BAŠ) začne v októbri

v Bratislave. Povzbudzujeme vás zúčastniť sa Pochodu za život v septembri v Bratislave.

 

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 17.6. DO 23.6.2019 (NEDEĽA NAJSV. TROJICE)

P: 17.6.: V BM o 18.00: za Štefana Šarkozyho.

U: 18.6.: V BM o 18.00: za Milana a Annu Junasových, + rodinu a Viliama Opálka.

S: 19.6.: V BM o 8.00: za Zdena Butaša a Jarmilu Ďurišovú.

Š: 20.6.: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

             V BM o 7.30: za farníkov.

             V BM o 16.30: za Augustína Benka, manž. Magdalénu a rod. zos.

             V BP o 18.00: za Rudolfa a Jozefínu Meravých.  Potom sprievod pri kostole.

P: 21.6.: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

              V BM o 18.00: za Pavlínu Šedivú, matku Hermínu, zaťa Ivana, rod. Masárových a os.rod.

S: 22.6.: V BP o 8.00: za Jozefu Šebestovú (20.v.), manž. Jána, Štefániu, syna Jozefa, dcéru

                                  Oľgu, zaťa Emila, pravnučku Gabiku a star. rod. zos.

N: 23.6.: V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Tomáša Ferenčíka (30.v.), m. Emíliu, dcéru Máriu a syna Juraja.

              V BM o 10.30: za Jána a Kláru Májkových a rod. zos. Potom sprievod po dedine.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

 

 

Sv. OMŠE V TÝŽDNI OD 10.6. DO16.6.2019 (TURÍČNA NEDEĽA)

 

P: 10: Votívna sv. omša O Duchu Svätom

          V BM o 18.00: za Jozefa Bednára, rod. Bednárových a Šedivých a brata Vladimíra.

U:11:  Celodenná farská poklona od 8.00 do 18.00 v kostole v BM. Sv. Barnabáša.

          V BM o 18.00: za Mgr. Janku Černákovú, otca Viktora, star. rod. Cvečkových,

                                Nesnadných, Jozefa a ostatnú zomr. rodinu.

S: 12: V BP o18.00: za B. pomoc, zdravie a ochranu P. Márie pre jubilantku (90 r.)

                              a všetkých zomr. členov a členky rodiny jubilantky.

Š: 13: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

          V BP o 18.00: za Rudolfa a Júliu Černých, syna Jána a Františka.

P: 14: V BM o 18.00: za Karola Podaného, manž. Jolanu, rod.zos. a ost. rodinu.

S: 15: V BM o 8.00: za + matku Máriu, syna Karola, zaťa Jozefa a ost. rodinu.

N: 16: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Jána Bízka, manž. Teréziu, rod. zos. a celú + rodinu.

          V BM o 10.30: za p. organistu Jozefa Hílka. (25. výr.).

Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol v BM 70 eur a na kostol v BP 70 eur.

Príbuzní zo sv. omše za p. Jána Antálka obetovali 100 eur. Vďaka. V máji t.r. som

požiadal p. arcibiskupa Zvolenského o preloženie do menšej farnosti zo zdravotných

dôvodov a on ma ustanovil od 1. júla za farára do Prieval. Púť v Šaštíne aj 10. o 10.30.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 3.6. DO 9.6.2019 (7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 3: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

        V BM o 17.00: za Martu Šišulákovú, rodenú Pavlíkovú, manž. Jozefa a za Ber-

                              nardínu Šišulákovú a Pavla a Máriu Pavlíkových.

U: 4: V BM o 17.00: za Antona Filípka, manž. Jozefu, syna Milana a st. rodičov.

S: 5: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

        V BM o 17.00: za Jozefa Cvečku, m. Annu, syna Emila, vnuka Petra a rod.zos.

Š: 6: V BP o 17.00: za Jozefa Lišku, m. Helenu, rod.zos.,syna Jaroslava a zaťa Štefana.

P: 7: V BM o 17.00: za Jána Antálka.

S: 8: V BP o 8.00: za Máriu a Jozefa Dobiaša, zaťov Štefana a Jozefa, vnukov Pavla

                            a Antona a star. rod. zos.

N: 9: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Turíce)

        V BM o 7.30: za farníkov.

        V BP o 9.00: za Štefániu Búzkovú. (nedož. 79 r.).

        V BM o 10.30: za Annu Kudláčovú, otca Antona a rod. zos.

Príbuzní z pohrebu p. Dávida Rendla obetovali na kostol 50 eur, sedemdesiatnici 50 eur,

 Bohu známa osoba 100 eur a v zbierke na splátku pôžičky  ABÚ sa vyzbieralo 520 eur.

Vďaka. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá a budúcu nedeľu tradičná ofera. Dnes

budú litánie v BM o 15.30. Sviatosť pokánia budem vysluhovať podľa potreby pred sv. omšami.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 27.5. DO 2.6.2019 (6.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 27: V BM o 8.00: za Lýdiu a Jozefa Vachanových a star. rodičov.

U: 28: V BM o 18.00: za Jozefínu a Františka Chudých, st. rodičov a Viliama.

S: 29: V BP o 8.00: fundačná.

Š: 30: Slávnosť Nanebovstúpenia Pána (prikázaný sviatok).

         V BM o 8.00: za farníkov.

         V BP o 16.30: za Štefana Cintulu (20. v.), manž. Štefániu a st. rod. Cintulových.

         V BM o 18.00: za Štefana Michálka, m. Teréziu, syna Štefana, st.r.zos. a ost. rodinu.

P: 31: V BM o 17.00: za jubilantov sedemdesiatnikov: živých a zomrelých. 

S: 1:   V BP o 8.00: za Helenu Nesnadnú (4.v.), m. Jána, syna Jána a rod. Nesnadných a Černých.

N: 2:  V BM o 7.30: za farníkov.

         V BP o 9.00: za Štefana Filípka, rod. Filípkových, Jankovičových a Ernesta.

         V BM o 10.30: PRVÉ SV. PRIJÍMNANIE:  za prvoprijímajúce deti, rodičov a príbuzných.

 

Dnes je zbierka na splátku pôžičky ABÚ a budúcu nedeľu zbierka na katolícke masmédiá.

V piatok začína Novéna k Duchu Sv. a ráno od 9.00 bude upratovanie kostola pred 1. sv. prijímaním.

Spovedanie prvoprijímajúcich detí bude v BP od 9.00. Nácvik prvoprijímajúcich bude v utorok v BM 

od 15.00. Letné kántrové dni budú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Spovedanie bude 

od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 20.5. do 26.5. 2019 (5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 20: V BM o 8.00: za Annu a Petra Vlkových.

U: 21: V BM o 18.00: za Annu rod. Školekovú a Pavla Cintulových a star.r.zos.

S: 22: V BP o 18.00: za Štefana a Františka Vaňka, rodičov a star. rodičov.

Š: 23: V BP o 18.00: za Jána a Máriu (20.v.) Vajdových, rod. zos a ost. rodinu.

P: 24: V BM o 18.00: za Mgr. Martu Kotianovú, Marka a Agnesu Cintulových,

           rodičov Ignáca a Alžbetu, sestru Vieru a ostatnú rodinu.

S: 25: V BM o 8.00: za Alžbetu Zingovú.

N: 26: V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Viliama Obucha (30.v.), Alojza Májka, manž. Máriu,

            Ich rodičov a zomr. súrodencov a rodičov Obuchových.

            V BM o 10.30: za Františku Včelkovú (10.v.), m. Jána, syna Jána a Ľuboša.

Príbuzí z pohrebu p. Jaroslava Maderiča obetovali na kostol 50 eur. Zbierka.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 13.5. DO 19.5.2019  (4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 13: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

         V BM o 18.00: za Alojza Vaňka, manž. Matildu a star. rod. Vaňkových a Cintulových.

U: 14: V BM o 14.00: pohrebná sv. omša a pohreb p. Jaroslava Maderiča.

S: 15: V BM o 18.00: za Jozefa Petríka, manž. Matildu, rodičov Jablonických a st.rod.zos.

Š: 16: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

          V BP o 8.00: za zomr. Alicu, Albínu a Štefana.

P: 17: V BM o 18.00: za Ľubomíra Macka a rodičov.

S: 18: V BM o 8.00: za rehoľ. sestru Hedvigu Morávkovú, rodičov a ostatnú rodinu.

N: 19: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Vladimíra Múčku (10.v.), rod. Mackových a Múčkových a ost. rod.

          V BM o 10.30: za Pavla Adamca (ned. 90 r.), m. Annu a st.rod. Adamcových

                                a Mihalovičových.

 

Jub. manželia obetovali na kostol 50 eur, jedna jubilantka 50 eur, z pohrebu p. Terézie

Šimkovej 50 eur a v zbierke na seminár sa vyzbieralo 240 eur. Vďaka. 18.5. bude od 9.00

púť miništrantov v Šaštíne a od 18. do 24.8. Letný pobyt pre rozvedených s deťmi na chate

Limba v Bystrej. Nácvik pre prvoprijímajúce deti bude v piatok v kostole v BM od 15.00.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 6.5. DO 12.5.2019  (3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 6:  V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ženu.

U: 7:  V BM o 18.00: za Ladislava a Máriu Cintulových a zomr. súrodencov zos.

S: 8:  V BM o 18.00: za Branislava Nesnadného (3.v.) a rodičov zos.

Š: 9:  V BP o 18.00:: za Pavla Búzka, manž. Teréziu, brata Vincenta, st.r.zos. a o.rodinu.

P: 10: V BM o 18.00: za Jána Pobjeckého, m. Annu, rod., za Máriu a Ester Pasztorových a rod.

S: 11: V BM o 8.00: za manželov Michala a Irenu Šimkových a dcéru Alicu.

N: 12: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Annu a Jána Sakaláša, zaťa Emila a Františka, st. rod. Máriu

                              a Antona, zomr. deti a rodičov Drinkových.

          V BM o 10.30: za Martu Polákovú. (1. výr.).

 

Dnes budú litánie v BP o 14.00 a v BM o 14.30. Príbuzní z pohrebu p. Vladimíra Butaša

obetovali na kostol 55 eur, z krstov Vanesy Královej 130 eur, Šimona Tománka 50 eur,

Michala Cvečku 40 eur a Natálie Bartalovej 30 eur a B, známa osoba 20 eur. Vďaka.

Dnes je zbierka na seminár a začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. 12.5. bude

Deň otvorených dverí v seminári v Bratislave, 19.5. púť do Báču a 25.5. púť detí do Marianky.

 

Sv. OMŠE V TÝŽDNI OD 29.4. DO 5.5.2019 (2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 29: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

          V BM o 8.00: za Božiu pomoc a zdravie pre ženu.

U: 30: V BM o 18.00: za Imricha Sokola, brata Ervína, matku Teréziu a st.rod. Filových.

S: 1:   S. Jozefa, robotníka

          V BM o 18.00: za Vladimíra Butaša.

Š: 2:   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

          V BP o 18.00: za Jozefa Obucha (10. výr.) a star. rod. zos.

P: 3:   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

          V BM o 18.00: za Jozefa Hnátka (30.v.), manž. Annu a star. rod. zos.

S: 4:   V BM o 8.00: za Annu Mackovú (10.v.), manž. Štefana (24.v.), st.r.zos a + súr.

N: 5:   V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za jubilujúcich manželov. (50. výr.).

          V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre hasičov a hasičky.

 

Novomanželia J. Chodúr a Ing. Z. Hricová obetovali na kostol 100 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu 

bude zbierka na seminár. V máji pred začiatkom sv. omše sa budeme modlievať litánie k Panne

Márii. Sviatosť pokánia budem vysluhovať asi 30 min. pred sv. omšou od pondelka do piatka.

V sobotu 4.5. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00 a tiež púť do Krakova. Odpustky.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 22.4. DO 28.4.2019  (VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 22: V BP o 7.30: za Jozefa Lišku, rod. Liškových a Vaňkových a ost. +rodinu.

          V BM o 9.00: na úmysel Ordinára.

          V BP o 10.30: za Helenu Richtárikovú. (1. výr.).

U: 23: V BP o 18.00: za Antona a Magdalénu Mackových, Terezku a st.r.zos.

S: 24: V BM o 18.00: za Ľudmilu Farkašovú. (5. výr.).

Š: 25: V BM o 18.00: za Štefana Morávka, m. Máriu, zaťa Štefana, +deti a st.r.zos.

P: 26: V BM o 18.00: za Rajmunda Búzka, rod. Búzkových a Filípkových, st.r. a ost. r.

S: 27: V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Jozefa Chodúra a Ing. Zuzanu Hricovú.

N: 28: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Mariána Nesnadného, rod. Filípkových a Nesnadných a r.Cintulovú a Polákovú.

          V BM o 10.30: za Jána Hollého. (170. výr.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefa Marka obetovali na kostol 50 eur a p. Ing. Anton Rozbora 50 eur.

Vďaka. Budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva možno získať úplné odpustky.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 15.4. DO 21.4.2019  (VEĽKÁ NOC)

 

P: 15: V BM o 18.00: za Antona Hurbana a rod. zos.

U: 16: V BP o 18.00: za Mariána Hajlu, rod. Hajlových, Filových, st.r.zos. a ost.rod.

S: 17: V BM o 14.00: pohrebná sv. omša a pohreb p. Jozefa Marka.

Š: 18: ZELENÝ ŠTVRTOK

          V BP o 16.30: na úmysel.

          V BM o 18.00: za Sv. Otca, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

P: 19: VEĽKÝ PIATOK         Krížová cesta v BM a BP o 8.30.

          V BP o 15.00 a V BM o 17.00: Liturgia Utrpenia a smrti Pána.

S: 20: BIELA SOBOTA      Vyloženie Oltárnej sviatosti v BP o 8.30 a V BM o 9.00.

          V BP o 17.00: na úmysel.

          V BM o 20.00: za kňaza Rudolfa Butaša,SDB, (nedožitých 100 rokov).

N: 21: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Jána Krokvu, manž. Irenu, syna Janka a star. rod. zos.

          V BM o 10.30: za RNDr. Lenku Bzdúškovú. 

 

Príbuzní z krstu Veroniky Šišulákovej obetovali na kostol 50 eur a dve B. známe osoby

po 50 eur. Vďaka. Missa chris. o 9.30, odpustky, pôst, v sobotu žehnanie jedla, v nedeľu

ofera a dnes krížová cesta v BM o 15.00.

       

 

   SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 1.4. do 7.4.2019 ( 4. POSTNA NEDEĽA )

 

P: 1: V BM o 18.00: za Máriu Štorovú, rodenú Cintulovú, a rodičov.

U: 2: V BM o 18.00: za Jozefínu Drinkovú, manž. Štefa Drinku a Štefana Černého a st.rod.

S: 3: V BM o 18.00: za Máriu Malíkovú (1. výr.) a manžela Ondreja.

Š: 4: V BM o 18.00: za Hedvigu Dobiašovú. (1. výr.).

P: 5: Krížová cesta v BP o 17.00 a v BM o 17.30.

       V BM o 18.00: za Rudolfa Marka, manž. Máriu, rod. zos. a ostatnú rodinu.

S: 6: Predveľkonočné spovedanie v BP a BM od 9.00 do 10.30.

       V BP o 10.30: na úmysel.

       V BM o 10.30: za Štefana Kassaya (10.v.), rodičov a rodinu Jánošíkovú.

N: 7: V BM o 7.30: za farníkov.

        V BP o 9.00: za Štefana Bulku, padlého Jána a rod. Bulkových a Gašpárkových.

        V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku (70 r.) a na poďakovanie.

 

Tri Bohu známe osoby obetovali na kostol po 20 eur, jedna 50 eur, z krstu Damiána Orlíka

20 eur a z pohrebu p. Ing. Juraja Dzvoníka 50 eur. Vďaka. Dnes zbierka na splátku pôžičky

ABÚ. Prosím prihlásiť našich starých a chorých ľudí na spovedanie v domácnostiach.

Spovedať budem od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 25.3. DO 31.3.2019  (3. POSTNA NEDEĽA)

 

P: 25: Zvestovanie Pána, slávnosť

    V BP o 16.00: za Štefana Zábojníka, Augustína Včelku, Jozefa Malíka, rodičov

                         Zábojníkových, Včelkových, Malíkových a star. rodičov.

    V BM o 17.30: za Milana Filípka, otca Alojza a rod. Decsiových a Filípkových.

U: 26: V BM o 17.30: za Ladislava a Máriu Cintulových a st.rod. Citulových a Jeklových.

S: 27: V BP o17.30: za Štefana a Albínu Oravských, zaťa Alojza a Viktora, s.r.zos. a Jaroslava.

Š: 28: V BM o 17.30: za Štefana Chorváta, syna Pavla, vnuka Ondreja a zaťa Ota.

P: 29: Krížová cesta v BP o 16.30 a v BM o 17.00.

         V BM o 17.30: za Jozefínu Javoríkovú. (1. výr.).

S: 30: V BP o 8.00: za Máriu a Jozefa Dobiaša, zaťov Štefana a Jozefa a vn. Pavla a Antona a s.r.zos.

N: 31: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Annu Cigánkovú. (1. výr.).

          V BM o 10.30: za Františka Šedivého. (1. výr.).

          V BM o 14.00: za uvedenie nového práporu do života - za hasičov a hasičky. 

 

Príbuzní z krstu Damiána Orlíka obetovali na kostol 20 eur, zo sv. omše za Teréziu Pavlíkovú 20 

eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku

pôžičky ABÚ. Prosím prihlásiť v sakristii na spovedanie v domácnostiach. Zmena času.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 11.3. DO 17.3.2019  ( 1. POSTNA NEDEĽA)

 

P: 11.: V BM o  8.00: za Božiu pomoc a zdravie pre ženu.

U: 12.: V BP o 17.00: za Štefana Zábojníka, Augustína Včelku, Jozefa Malíka,

                                rodičov Zábojníkových, Včelkových, Malíkových a st. rod.

S: 13.: V BP o 17.00: za Margitu Krásnu a ostatnú rodinu.

Š: 14.: V BP o 17.00: za Štefana a Albínu Oravských, zaťa Alojza a Viktora,

                                star. rod. zos. a Jaroslava.

P: 15.: Krížová cesta v BP o 16.00 a v BM o 16.30.

          V BM o 17.00: za Jozefa Deščíka, Štefana Beňka a rod. Beňkových a Deščíkových.

S: 16.: V BP o 8.00: za Gelíra a Máriu Kánových a syna Jaroslava.

N: 17.: V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za Teréziu Pavlíkovú (ned.70r.), rod. Cintulových a Pavlíkových a ost.r.

           V BM o 10.30: za Jozefa Bakana, vnučku Barborku, rod. Bakanových a Obuchových a s.r.zos.

 

Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. V zadnej

časti kostola sú pôstne krabičky na milodary pre chudobných Afričanov. Des je zbierka na charitu.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 4.3. DO 10.3.2019 (8. NEDEĽA V ROKU)

 

P: 4.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie.

U: 5.: V BP o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

S: 6.: Popolcová streda

         V BP o 16.00: za zomr. Máriu, Juraja a Imricha.

         V BM o 17.30: za Alojza Vaňka, rod. Vaňkových a Fojtlínových, Ľubomíra, st.r.zos. a os.r.

Š: 7.: V BP o 17.00: za Rudolfa a Genovévu Šebestových, brata Valeriána a švagra Vladimíra.

P: 8.: V BP krížová cesta o 16.00 a v BM o 16.30.

         V BM s.o. o 17.00: za Jána Cintulu, manž. Annu a Teréziu, dcéru Martu, vn. Janka a r.zos.

S: 9.: V BP o 8.00: za Jozefa a Annu Škápikových a star. rod. zos.

N: 10.: V BM o 7.30: za Karola Nesnadného, manž. Martu a rod. Nesnadných a Borovičkových.

           V BP o 9.00: za farníkov.

           V BM o 10.30: za Máriu Harajovú. (1. výr.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefy Nesnadnej obetovali na kostol 50 eur, jub.p. Krúpová 50 eur, B. známa

osoba 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 455 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude

zbierka na charitu. Dnes budú litánie v BP o 13.30. Na Popolcovú stredu je prísny pôst a značenie po-

polom. Odpustky počas krížovej cesty a modlitby v piatok Dobrý a preláskavý Ježišu. Aj doma 15 min.

 

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 25.2. DO 3.3.2019 (7. NEDEĽA V ROKU)

 

P: 25: V BM o 13.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Jozefy Nesnadnej.

U: 26: V BM o 17.00: za Hedvigu Černú. ( 1. výr.).

S: 27: V DD o 10.00: za B. pomoc, zdravie a poďakovanie od jubilantky. (80 r.).

Š: 28: V BP o 17.00: za Ladislava a Pavlínu Smolíkových, rodičov Máriu, Albínu a Pavla

                               Jankoviča, syna Pavla a star. rod. zos.

P: 1:  Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

         V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (80 r.).

S: 2: V BM o 8.00: za Jozefa Macka (nedož. 87 r.) a rodičov Stupavských a Mackových

                            a Emíliu Knotkovú.

N: 3: V BM o 7.30: za farníkov.

        V BP o 9.00: za Ignáca a Alžbetu Kotianových, sestru Vieru a Mgr. Martu Kotianovú.

        V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre šabliarov.

 

Rodina Vašková obetovala na kostol 50 eur  B. známa osoba 20 eur. Vďaka. Spovedanie 

bude od pon. do piat. 30 min. pred s.o. Od 6.1. sú modlitby a pôstna reťaz za Národný

pochod za život, ktorý bude v Bratislave 22.9.2019. Možno sa prihlásiť do súťaže Biblia

pre všetkých. 2.3. od 16.00 bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne.

                

 

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 18.2. DO 24.2.2019 (6. NEDEĽA V ROKU)

 

P: 18.: Sv. omša nebude.

U: 19.: V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie.

S: 20.: V BM o 8.00: za Annu Májkovú (20. v.) a manž. Jána.

Š: 21.: V BP o 17.00: za Jána Nesnadného, manž. Teréziu, synov, nevestu a vnuka.

P: 22.: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

           V BM o 17.00: za Evu Vaškovú (1. v.), manžela a ostatnú rodinu.

S: 23.: V BP o 8.00: za star. rod. Spevákových a Stupavských, Dušana, Pavla a Helenu.

N: 24.: V BM o  7.30: za farníkov.

           V BP o  9.00: za Máriu a Antona Hlavenku, syna Antona, dcéru Evu a st.rod.zos.

           V BM o 10.30: za Annu Sekáčovú (1. v.) a manž. Štefana.

 

Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ.

 

Sv. omše v týždni od 11.2. do 17.2.2019 (5. nedeľa v roku)

 

P: 11.: Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej

        V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie.

U: 12.: V BM o 17.00: za Antona Oravského, manž. Teréziu a star. rodičov.

S: 13: V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

Š: 14: Sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy

          V BP o 17.00: za Alojza Búzka, brata Rudolfa a star. rod. zos.

P: 15.: V BM o 17.00: za Jozefínu Cintulovú, zaťa Zdenka (5. výr.) a ost. rodinu.

S: 16.: V BM o 8.00: za Cypriána Májka a manž. Valériu.

N: 17.: V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za Emíliu Beňkovú. (1. výr.).

           V BM o 10.30: za Antona Holáska (1.v.), st.r.zos., vnukov a vnučku

                                  a za zdravie a B. pomoc pre ženu.

Príbuzní z krstu Simony Jedinej obetovali na kostol 50 eur, B. známa osoba 50 eur, jedna

jubilantka 40 eur a z pohrebu p. Emila Nesnadného 40 eur. Vďaka.

 

Sv. omše v týždni od 4.2.2019  do 10.2.2019 (4. nedeľa v roku)
 

P: 4.: V BM o 14.00 pohr. omša a pohreb p. Emila Nesnadného. 
 

U: 5.: Sv. Agáty, panny a mučenice

          V BP o 17.00: za Júliusa a Helenu Kovárikových a synov Júliusa a Vladimíra.
 

S: 6.: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

          V BP za Jozefa Baránka, manž. Máriu a star. rod. zos. 
 

Š: 7: V BM o 8.00: za Emila, Rozáliu a zomr. rodinu.
 

P: 8.: V BM o 17.00: za Jozefa a Agnesu Ruchovanských, s.Štefana, n.Štefániu a ost. rod.
 

S: 9.: V BM o 8.00: za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv. pre matku a dcéru.
 

N:10.: V BM o  7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Emíliu Benkovú, rodenú Kracinovú. (1. výr.). 

            V BM o 10.30: za Milana Huttu, syna Milana a manž. Dagmar.
 

Príbuzní z pohrebu p. Terézie Nesnadnej obetovali na kostol 50 eur. Vďaka. Dnes budú

litánie v BP o 15.00 a v BM o 15.30.

                              

 

Sväté omše v týždni od 28.1.2019 do 3.2.2019 ( 3. nedeľa v roku)

                                                                       

 P: 28.: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

              V BM o 8.00: za Annu a Pavla Chlapečkových.

                    

 U: 29.: V BP o 16.30: za Annu a Štefana Šedivých a syna Štefana.

 

 S: 30.: V BM o 8.00: za zomr. kňaza Petra.

 

 Š: 31.: Sv. Jána Bosca, kňaza

             V BP o 16.30: za Jána a Agnesu Samkových a star. rod. zos.

 

 P: 1.:   Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

             V BM o 16.30: na poďakovanie za 88 r. života a B. pomoc a ochranu pre Annu.

 

 S: 2.:   Obetovanie Pána, sviatok

             V BM o 8.00: za Jozefu Baďurovú a ostatnú rodinu.

             V BP o 9.30: za Františka a Jozefínu Hrušovských.

 

 N: 3.: V BM o 7.30: za farníkov.         

              V BP o 9.00: za Oľgu Stupavskú rodenú Cintulovú a rod. zos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku a na poďakovanie. (80 r.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefy Beňkovej obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Jána Cintulu

40 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 530 eur. Vďaka. Spovedanie pred 1. piatkom

bude od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. V sobotu bude požehnanie hromničných

sviečok (priniesť si so sebou) a tiež bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00 a tiež v katedrále

v Bratislave o 10.00 bude slúžiť sv. omšu pre zasvätených p. arcibiskup S. Zvolenský. Svätoblažejské

požehnanie bude budúcu nedeľu hromadne.

 

 

Sväté omše v týždni od 21.1.2019 do 27.1.2019 ( 2. nedeľa v roku)

                                                                       

 P: 21.: Sv. Agnesy, panny a mučenice

              V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre muža.

                   

 U: 22.: V BP o 16.30: za Margitu Jankovičovú, rodenú Veselú, a jej rodičov a súrodencov.

 

 S: 23.: V BP o 13.00 v kostole pohreb. sv. omša a pohreb p. Jozefky Benkovej.

 

 Š: 24.: oznámim dodatočne.

 

 P: 25.: oznámim dodatočne.

 

 S: 26.:  V BM o 8.00: za Pavla Poláka a rodičov Májkových.      (Sv. Timoteja a Títa, biskupov)

 

 N: 27.: V BM o 7.30: za farníkov.        

              V BP o 9.00: za Viktora Nesnadného a vnuka Miroslava. (15. v.).                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             V BM o 10.30: za Jána Otočku. (1. výr.).

 

Príbuzní z krstu Maxima Šedivého obetovali na kostol 20 eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka.

 

 

Sväté omše v týždni od 7.1.2019 do 13.1.2019 ( Zjavenie Pána )

                                                                       

 P: 7.:   Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

              V BM o 8.00: za Imricha Gašpárka.

                   

 U: 8.:   Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka

              V BM o 8.00: za Rudolfa Gašpárka.                                                                                          

 

 S: 9.:   V BM o 7.30: za B. pomoc, dary Ducha Sv. a zdravie pre matku a dcéru.

 

 Š: 10.: V BP o 16.30: za Jána a Zuzanu Vaňkových, sestru Máriu a star. rod. zos.  

 

 P: 11.: V BM o 16.30: za rodičov Huttových, Chorvátových a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 12.:  V BP o 8.00: za Jozefa Filu, Jozefa Grzybického a rodinu Grilovú a Szijartovú.

 

 N: 13.: V BM o 7.30: za farníkov.         KRST KRISTA PÁNA

              V BP o 9.00: za Jozefa Dobiaša (10. v.), manž. Teréziu a rod. zos.        

             V BM o 10.30: za Anastáziu Sovovú. (1. v.).

 

Príbuzní z krstu Ester Kollárikovej obetovali na kostol 50 eur a jubilantka 40 eur. Vďaka.

Dnes poobede od 14.30 budem požehnávať príbytky tých, čo sa prihlásili. V sobotu 12.1.

budem zapisovať úmysly na sv. omše v BP ráno po sv. omši do 10.00 a v BM v sakristii

od 13.00 do 14.30. V utorok ráno počas sv. omše budú vystavené ostatky bl. Titusa Zemana

a po nej krátke modlitby k nemu. Prosím pomôcť pri odpratávaní snehu spred kostolov.

 


 
 

Farské oznamyVytlačiť
 

Sväté omše v týždni od 31.12.2018 do 6.1.2019 ( Nedeľa Svätej rodiny )

                                                                       

 P: 31.: V BP o 15.00: za Jozefa Filu, rodičov Pavla a Agnesu Filových a star. rod. zos.

              V BM o 17.00: za Hermínu Šedivú (15.v.), manž. Jozefa, star. rod. zos. a ostat.+ rodinu.

           

 U: 1.:  Slávnosť P. Márie Bohorodičky, Nový rok

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jessicu Černú.

              V BM o 10.30: za Božiu pomoc pre rodiny.                                                                                                                                                            

 S: 2.:   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

              V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (80 r.).

 

 Š: 3.:   Najsvätejšieho mena Ježiš

              V BP o 16.30: za B. pomoc, dary Ducha Svätého a zdravie pre jubilantku.    

 

 P: 4.:   Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

              V BM o 16.30: za syna Vladislava (10.v.), matku Annu Zugarovú a rod. Zugarovú a Samkovú.

 

 S: 5.:  V BM o 8.00: za rodičov Ladislava a Máriu Cintulových a nevestu Jarmilu.

 

 N: 6.: V BM o 7.30: za farníkov.         ZJAVENIE PÁNA

              V BP o 9.00: za Annu (10.v.) a Jozefa Jakábových, Pavla, Dušana a star. rodičov.  

             V BM o 10.30: za Emíliu Michálkovú, rodenú Cintulovú, m. Jána, syna Rudolfa a rod. zos.

 

Príbuzní z pohrebu p. Anny Šedivej obetovali na kostol 50 eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka.

V pondelok bude na záver sv. omší ďakovná pobožnosť a 1.1. vzývanie Ducha Sv. Odpustky. Spovedanie

bude od stredy do piatku asi 30 min. pred sv. omšou. 6.1. o 7.30 a 9.00 bude požehnanie vody a poobede

požehnanie príbytkov. Prosím prihlásiť sa v sakristii. 5.1. od 16.00 bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne.

V sobotu 12.1.2019 budem zapisovať úmysly na sv. omše ráno v BP a poobede v BM.

 

 

Sväté omše v týždni od 24.12.2018 do 30.12.2018 ( 4. adv. nedeľa a VIANOCE )

                                                                       

 P: 24.: V BM o 8.00: za rodičov Ladislava a Máriu Cintulových a zomr. súrodencov zos.    Požehnanie betlehemov.

              V BP o 21.00: za Pavla Cintulu a manž. Annu rodenú Školekovú a star. rod. zos.

              V BM o 22.30: za Štefana Benka, rod. Butašových, Benkových, súrodencov a ost. + rodinu.

     

 U: 25.: 1. VIANOČNÝ SVIATOK: NARODENIE PÁNA

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jána Bízka, manž. Teréziu, rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

              V BM o 10.30: za Matúša Moravického, manž. Janku, Štefana, Martu, Zuzanu a Alenu.

              V BM o 15.00: jasličková pobožnosť.                                                                                                                                                              

 S: 26.:  2. VIANOČNÝ SVIATOK: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

               V BP o 7.30: na úmysel Ordinára.

               V BM o 9.00: za Jána a Martu Gašpárkových a Veroniku a Jozefínu.

               V BP o 10.30: za živých a zomr. Štefanov.

 

 Š: 27.:  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

               V BP o 8.00: za Milana Petráša (20. výr.) a rodinu Petrášovú a Matulovú.        

 

 P: 28.:  Sv. Neviniatok, mučeníkov

              V BP o 16.30: za Helenu Vaňkovú. (1. výr.).

 

 S: 29.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Angelu Solárových a star. rod. zos.

 

 N: 30.: V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Máriu Cákovú, m.Jána, s.Štefana, zaťa Alojza, st. a prast. rod. a ost. + rod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             V BM o 10.30: za Jozefa a Jozefu Michalicových, syna Jozefa a rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Libora Nesnadného obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Augustína Benka 50

eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vybralo 695 eur. Vďaka. 25.12. bude tradičná ofera.

Budúcu nedeľu bude obnova manželských sľubov.

 

 

 

Sväté omše v týždni od 17.12.2018 do 23.12.2018 ( 3. adventná nedeľa )

                                                                       

 P: 17.: V BM o 8.00: za Emila, Rozáliu, Miloslava a zomr. rodinu.

U: 18.: V BP o 16.30: za Rudolfa Šedivého (10. v.), rodičov Šedivých, syna Jána a Annu Filípkovú.                                                                                                                                          S: 19.:  V BM  o 8.00: za Jána, manželku, syna a rodičov.

Š: 20.:  V BM o 8.00: za + rodinu Palkovičovú, Františka, Alžbetu, Máriu, Floriána a syna.         

P: 21.:  V BM o 16.30: za Ferdinanda Janíka. (1. výr.).

S: 22.:  V BP o 7.30: za Jána Dobiaša a star. rod. zos.

N: 23.: V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za rodičov Jozefa a Annu Škápikových a star. rod. zos.                                                         V BM o 10.30: za Annu a Jána Sakaláša, zaťa Emila a Františka a st. rod. Máriu a Antona, + deti

                                         a rod. Alojza a Albínu Drinkových.

Príbuzní z krstu Filipa Pyskatého obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Ivana Masára 30 eur. Vďaka. Dnes je zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Zajtra budem spovedať starých a chorých ľudí v domácnostiach od 9.15 najprv v BM a potom v BP. 

Sväté omše v týždni od 10.12.2018 do 16.12.2018 ( 2. adventná nedeľa )

                                                                       

 P: 10.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre členky ruženca a pre 93-ročnú ženu.

     

 U: 11.: V BM o 16.30: za Matildu Vaňkovú (1.v a nedož. 80r.), manž. Alojza a star.rod.zos.                                                                                                                                                               

 

 S: 12.: V DD o 10.00: za zomr. Annu Sásikovú, rodenú Matulovú.

 

 Š: 13.: Sv. Lucie, panny a mučenice

              V BP o 16.30: za Floriána a Máriu Petráňových a rodičov Petráňových a Vajdových.           

 

 P: 14.: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

               V BM o 16.30: za Viliama Bilku (25. výr.).

 

 S: 15.: Vysluhovanie sviatosti pokánia od 9.00 do 10.30 v BM a v BP

              V BM o 10.30: za Jána Lipára a rodičov Lipárových a Bakanových a švagra Jozefa a Stanislava.

              V BP   o 10.30: za rodičov Františka a Kvetoslavu Vilémových a star. rodičov.

 

  N: 16.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Antona a Teréziu Bulkových a syna Štefana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

             V BM o 10.30: za Jozefa Hlavenku.

          

  Bohu známa osoba obetovala na kostol 20 eur a v zbierke na charitu sa vyzbieralo 425 eur. Vďaka. Budúcu

  nedeľu bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Prosím prihlásiť sa na odber KN a našich starých a chorých

  ľudí na spovedanie v domácnostiach. V sobotu bude spovedanie pre našich farníkov.

 

 

Sväté omše v týždni od 3.12.2018 do 9.12.2018 ( 1. adventná nedeľa )

                                                                       

 P: 3.: V BM o 8.00: za B. pomoc, dary Ducha Sv. a zdravie pre matku a dcéru.    (Sv. Františka Xaverského)

      

 U: 4.: V BP o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku a rodinu.     (Sv. Barbory, panny a mučenice)                                                                                                                                                                 

 

 S: 5.: V BP o 16.30: za rodičov Štefana a Máriu Kassayových a st. rod. zos.

 

 Š: 6.: Sv. Mikuláša, biskupa, titul kostola, slávnosť

           V BM o 16.30: za rodičov Lasicových, Maderičových, za + súrodencov a star. rod. zos.           

 

 P: 7.: Form. O Nepoškvrnenom počatí Panny Márie

               V BM o 16.30: za Jána Gašpárka. (3. výr.).

 

 S: 8.: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

           V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za Jána Nesnadného, manž. Teréziu, synov, nevestu a vnuka.

           V BM o 10.30: za Štefana Dobiaša, rod. zos. a zaťa Pavla. 

 

  N: 9.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Juraja Dzvoníka, m. Máriu, Jozefa Válka, m. Adelu a súr. Jána, Michala, Máriu a m. Jána.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V BM o 10.30: za otca Alojza Filípka, star. rod. Filípkových a Filipových.

            

 Ženy modliace sa deviatnik k P. Márii obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Dany Markovej 50 eur a Bohu známa

osoba 20 eur. Vďaka. Dnes je zbierka na charitu a 15.00 litánie v BP a o 15.30 v BM. Spovedanie bude od pondelka

do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. Prosím prihlásiť sa na odber KN do budúcej nedele a tiež prihlásiť našich starých

a chorých ľudí na spovedanie v domácnostiach. Tiež je ponuka na detský mesačník Rebrík za 13,50 na celý rok

a výzva podporiť katolícke rádio Mária. Letáčiky.

 

 

Sväté omše v týždni od 26.11.2018 do 2.12.2018 ( nedeľa Krista Kráľa)

                                                                       

 P: 26.: V BM o 8.00: za B. pomoc, dary Ducha Sv. a zdravie pre matku a dcéru.     

 U: 27.: V BM o 16.30: za rodičov Šedivých, Grajzových a zomr. súrodencov.                                                                                                                                                                     

 S: 28.:  V BM o 8.00: za zomr. kňazov Jozefa a Rudolfa.

 Š: 29.:  V BM o 16.30: za Ladislava Cintulu a rod. zos.             

 P: 30.:  Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

               V BP o 16.30: za Mariána Hajlu, rodičov Hajlových, Filových a ost. zomr. rodinu.

 S: 1.:    V BP o 8.00: za Jozefa Jankoviča, brata Viktora, rodičov a star. rod. a ostatnú rodinu.

  N: 2.: V BM o 7.30: za farníkov.    Prvá adventná nedeľa

             V BP o 9.00: za Agnesu Jankovičovú (1. výr.) a manž. Rudolfa.

             V BM o 10.30: za Ondreja Cintulu (35. výr.), manž. Alžbetu a ostatnú rodinu.

 Príbuzní z krstu Teodora Pribyla obetovali na kostol 90 eur a v zbierke Svätomartinskej sa vyzbieralo 290 eur.

Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na charitu a tiež o 7.30 a 9.00 bude požehnanie adventných

vencov. V sobotu bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 12.11.2018 do 18.11.2018 ( 32. nedeľa v roku)

P: 12.:  Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

             V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ženu.

U: 13.: V BM o 16.30: za Milana Štoru a rod. zos.      

 S: 14.:  V BM o 8.00: za zomr. biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

Š: 15.:  V BM o 16.30: za Milana Filípka, otca Alojza a rodičov Décsiových a Filípkových.               

P: 16.:  Sv. Gertrúdy, panny

             V BM o 16.30: za rodičov Lasicových a Maderičových, za + súrodencov a st.rod.zos.

 S: 17.: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

              V BP o 8.00: za dobré vzťahy medzi spolupracovníkmi.

 

  N: 18.: V BM o 7.30: za farníkov. 

             V BP o 9.00: za Jozefa Šebestu (13. v.), zaťov Jána a Rudolfa a rod. zos.

             V BM o 10.30: za Albínu Šimuničovú (5. v.) a star. rodičov Michálkových a Šimuničových.  

 Príbuzní z pohrebu p. Viery Klenovej obetovali pre farnosť 50 eur, z krstu Tobiasa Morávka 20 eur a Bohu známa

 osoba 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude Svätomartinská zbierka. Dnes: 100 rokov od konca 1. svet. vojny.  

 Modlitby za mier. Aj za prenasledovaných kresťanov v Pakistane. Väznená matka Asie Bibi. Od 11. do 18.11. je

 Týždeň Cirkvi pre mládež. Dnes od 16.00 – Deň otvorených dverí v Bratislave – Rači. 16.11. Evanjelizačný program

 V Bratislavskej Incheba Aréne od 18.00 Godzone Tour. 13.11. začína Trnavská novéna k P.Márii. Sv. omše o 18.00.

 

Sväté omše v týždni od 5.11.2018 do 11.11.2018 ( 31. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 5.:  V BM o 8.00: za zomr. rodinu Kamodyovú a Moravickú.   

U: 6.: V BM o 17.00: za Jozefa a Hermínu Kramarových a zomr. Rajmunda.                                                                                                                                         S: 7.:  V BM o 7.30: za B. pomoc a zdravie.

Š: 8.:  V BM o 17.00: za Mgr. Martu Kotianovú, rodičov, star. rodičov a ostatnú zomr. rodinu.                

P: 9.:  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

             V BP o 17.00: za Pavla Cintulu (20.v.), sestru Helenu a rodičov Cintulových a Podaných.

S: 10.: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

              V BM o 8.00: za Štefana Palka. (1. výr.).

N: 11.: V BM o 7.30: za farníkov. 

             V BP o 9.00: za rodičov Jozefa Michalicu a manž. Oľgu.

             V BM o 10.30: za Viktora Sakaláša, rodičov Moštekových, brata Jozefa a Jána, zaťa Vladimíra a st.r.zos.

           

 Príbuzní z pohrebu p. Zdenka Butaša obetovali na kostol 50 eur a B. známa osoba 20 eur. Vďaka. Dnes budú litánie  V BM o 14.00 a v BP o 14.30. 10.11. bude v katedrále v Bratislave o 15.30 sv. omša a po nej Svätomartinský lampiónový sprievod pre deti a rodiny. Priniesť lampión, čiapky alebo šál alebo školské potreby pre chudobné deti v Rumunsku.

 

Sväté omše v týždni od 29.10.2018 do 4.11.2018 ( 30. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 29.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Máriu Smíkalových, synov Jozefa a Jána, st.rod. Sovových a ostat. rodinu.

 U: 30.: V BM o 8.00: za Františka a Helenu Cintulových, sestru Magdalénu, Vincenta Krupu a st.r. Cintulových a Mackových.

 S: 31.:  V BP o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ruženčiarky a chorú ženu.

 Š: 1.:    Slávnosť Všetkých svätých

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jána a Máriu Šajdíkových, Jozefa a Máriu Polákových, synov Štefana a Jozefa a star.r.zos.

              V BM o 10.30: za Alojza Butaša, m. Štefániu, zaťov Jozefa, Štefana, st.r.zos. a ostatnú + rodinu.

              Dušičková pobožnosť na cintoríne v BP o 14.00 a v BM o 14.45.                

P: 2.:   Spomienka na všetkých verných zosnulých

              V BP o 8.00: za všetkých zosnulých.

               V BM o 17.00: za Pavla Šedivého, rodičov Šedivých a Bolebruchových a Júliu.

S: 3.: V BP o 8.00: za B. pomoc, zdravie a živú vieru pre synov a pre Sabínu.

N: 4.: V BP o 7.30: za farníkov.   OSLAVA SPOLUPATRÓNOV VŠETKÝCH SVATÝCH V BP

             V BM o 9.00: za Pavla Michalicu, manž. Annu a deti.

             V BP o 10.30: za Jozefa Benka, rodičov Benkových a Deščíkových a Jozefa, Štefana a Jána.

         

Príbuzní z krstu Nikolasa Hlavenku obetovali na kostol 50 eur, z krstu Dominika Kubinca 50 eur, z pohrebu p. Emila  Včelku 50 eur, z pohrebu p. Jána Cintulu 50 eur, zo sv. omše za p. Pavla Sameka 50 eur a v zbierke na misie sa vybralo 420 eur. Vďaka. Spovedanie: v pon.,ut.str. a piatok 30 min. pred sv. omšou. Odpustky: od 1. do 8.11.: návšteva cintorína,  2.11. v kostole 0tče náš a Verím v Boha. V sobotu 3.11. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 22.10.2018 do 28.10.2018 ( 29. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 22.:  V BM o 7.30: za Rudolfa, Máriu a ostatnú rodinu.      

U: 23.: V BM o 15.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Emila Včelku.    

 S: 24.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Annu Kolíkových, +deti, st.rod. Benkových a Kolíkových a ost. +rodinu. 

 Š: 25.:  V BP o 17.30: za Jozefu Rybeckú, Máriu a Jozefa Osuských, Timoteja, Mariána, Jána Šimuničových, Klaudiu Gozorovú a Rudolfa Rybeckého.                 

P: 26.:  V BM o 14.30: pohreb. sv. omša a pohreb p. Jána Cintulu.

               Výročie posviacky farského kostola v BM, slávnosť

            V BM o 17.30: za Jozefa Exnera (10. v.), rodičov a rodičov Floriána a Hedvigu Gašpárkových.

S: 27.: V BM  o 8.00: za Pavla Samka (1. výr.) a rodičov Jozefa a Jozefu.

N: 28.: V BM o 7.30: za farníkov.    VÝROĆIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

             V BP o 9.00: za Štefana Včelku, rodičov Včelkových a Mullerových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Alojza Drápala (2. výr.), rodičov a star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

Príbuzní z krstu Adama Králika obetovali na kostol 50 eur, z krstu Emily Kalčíkovej 50 eur a z krstu Sofie Hlavenkovej 30 eur. Vďaka. Dnes je zbierka na misie. Budúcu nedeľu bude tradičná ofera v BM a tiež sa budú predávať sviečky za 1 euro za nenarodené deti. V noci zo soboty na nedeľu bude zmena času.

 

Sväté omše v týždni od 15.10.2018 do 21.10.2018 ( 28. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 15.: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

             V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre rodinu.      

     

 U: 16.:  Sv. Margity Márie Alacoque, panny

              V BM o 17.30: za Alojza Habalu a rod. zos.                                                                                                                                                                            

 

 S: 17.: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

              V BM o 8.00: za Helenu Dobiašovú, dcéru Emíliu, zaťa Antona a ostatnú + rodinu.

 

 Š: 18.: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

             V BP o 17.30: za Hedvigu a Adama Mužíkových a star. rod. Šrámkových.                  

 

 P: 19.: Sv. Pavla z Kríža, kňaza

              V BM o 17.30: za Annu Nesnadnú, rodičov Grajzových a Nesnadných.

 

 S: 20.: V BM  o 8.00: za Štefana Pavlíka. (10. výr.).

 

  N: 21.: V BM o 7.30: za farníkov.  

             V BP o 9.00: za Simeona a manž. Annu Valentových. (obaja nedož. 90 r.).

             V BM o 10.30: za Jozefa Bednára. (1. výr.).

            

Príbuzní zo sobáša Kevina Hladíka a Timey Polákovej obetovali na kostol 50 eur. Vďaka. Budúcu

nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na misie. Prosím vo štvrtok 18.10. zapojiť sa do modlitby Milión

detí sa modlí ruženec ráno o 9.00. Stretnutie detí a mladých v BM v kostole v piatok o 17.30.

 

Sväté omše v týždni od 8.10.2018 do 14.10.2018 ( 26. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 8.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre chorého muža.      

     

 U: 9.:  V BM o 17.30: za Jozefa a Máriu Samkových, synov Jána a Jozefa, nevestu Jozefu rodenú Chorvátovú a Pavla.                                                                                                                                                                             

 

 S: 10.: V BP o 7.30: za Michala a Teréziu Chovancových, syna Jozefa a st.r. Humlových a Chovancových a ost. rodinu.

 

 Š: 11.: Sv. Jána XXIII., pápeža

             V BP o 17.30: za Jána Vaňka, manž. Zuzanu a dcéru Máriu.                   

 

 P: 12.: V BM o 13.00: za živých a zomrelých spolužiakov a spolužiačky nar. r. 1948.

              V BP o 17.30: za Jozefa Vitáloša a rodičov Záhončíkových a Vitálošových.

 

 S: 13.: V BP  o 14.00: sobášna sv. omša za Kevina Hladíka a Timeu Polákovú.

 

  N: 14.: V BM o 7.30: za farníkov.  

             V BP o 9.00: za Antona a Jozefu Vajdových a rodičov Vajdových a Obuchových.

             V BM o 10.30: za Štefana Šedivého, rodičov Šedivých a Cintulových a ost. rodinu.

            

Príbuzní zo sobáša M. Kaveckého a K. Štetinovej obetovali na kostol 50 eur, zo sobáša P. Cvečku a P. Piovarčiovej 50 eur, zo sobáša M. Cáka a L. Menšíkovej 100 eur, z pohrebu p. Evy Linekovej 50 eur, z pohrebu p. Štefana Cintulu 50 eur, Bohu známa obetovala 70 eur a jubilantka p. Cecília Vaňková obetovala 50 eur. Vďaka. Dnes budú litánie v BP o 13.30 a v BM o 14.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 1.10.2018 do 7.10.2018 ( 26. nedeľa v roku)

P: 1.: V BM o 14.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Evy Linekovej.       

 U: 2.: Sv. anjelov strážcov

            V BM o 18.00: za + manžela Jána Cintulu.                                                                                                                                                                              

S: 3.: V BP o 14.00: pohreb. sv. omša v kostole a pohreb p. Anastázie Semianovej.

            V BM o 18.00: za Štefana Černého (1. výr.) a rodičov.

Š: 4.: Sv. Františka Assiského

             V BP o 18.00: za Vendelína a Štefániu Šrámkových, st.rod. Butašových a ostatnú rodinu.         

 P: 5.: Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

           V BM o 18.00: za st. rod. Cintulových, Máriu a Jozefa Michalicových, Albínu Vajdovú a manž.

                                       a Magdalénu Cintulovú a manž.

S: 6.: V BM o 15.00: sobáš Michala Cáka a Lenky Menšíkovej.

 

  N: 7.:          V BM o 7.30: za farníkov.   

             V BP o 9.00: za rodičov Štefana a Karolínu Cintulových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

             

 

Sviatosť pokánia pred 1. piatkom budem vysluhovať asi 30 min. pred sv. omšami. V októbri pred sv. omšami

bude spoločná modlitba sv. ruženca. Odpustky. V sobotu 6.10. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

 

 

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ

sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

a starých ľudí v domácnostiach bude vo štvrtok od 9.15. (BM a BP). V noci zo soboty na nedeľu

bude zmena času. Budúcu – Kvetnú nedeľu - bude požehnanie ratolestí v BP o 9.00 a v BM o 10.30.

                                

 

Sväté omše v týždni od 24.9.2018 do 30.9.2018 ( 25. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 24.: V BM o 8.00: za zomr. Máriu Pánikovú.         

 U: 25.: V BM o 18.00: za Jána Cintulu, manž. Annu a Teréziu, dcéru Martu, vnuka Jána a rod. zos.   Poučenie birmovancov.                                                                                                                        S: 26.: V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

Š: 27.: Sv. Vincenta de Paul, kňaza

             V BP o 18.00: za rodičov Medlenových, Búzkových, brata Rajmunda a celú zomr. rodinu.   

P: 28.: Sv. Václava, mučeníka.  Poučenie pre birmovancov.

           V BM o 18.00: za Jozefa a Annu Pavlíkových, syna Jozefa, zaťa Jána, nevestu Teréziu a Annu a Jozefa Drinkových.

S: 29.: V BM o 15.00: sobášna sv. omša za Michala Kaveckého a Ing. Katarínu Štetinovú.

              V BM o 16.30: sobášna sv. omša za Petra Cvečku a Petru Piovarčiovú..

N: 30.: V BM o 7.30: za farníkov.          

             V BP o 9.00: za Františka a Emíliu Predajňových, syna Milana a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Jána Holáska (1. výr.) a manž. Ruženu.

             V BM o 15.00: BIRMOVNÁ SV. OMŠA a BIRMOVKA.

 

Príbuzní z pohrebu p. Jána Sovu obetovali na kostol 50 eur a z pohrebu p. Anny Pobjeckej 50 eur. Vďaka.

Vo štvrtok ráno od 9.00 bude upratovanie kostola v BM, v piatok v BM spovedanie birmovancov a ich príbuzných od 16.00 do 17.30. Vstup do kostola v BM v nedeľu poobede od 14.00 – najprv birmovanci s birm. lístkom a birm. rodičom a potom ostatní ľudia.

 

Sväté omše v týždni od 17.9.2018 do 23.9.2018 ( 24. nedeľa v roku)


P: 17.: V BM o 8.00: za zomr. Matúša a Janku, Štefana a Martu, Zuzanu a Alenu a ostatnú rodinu.
U: 18.: V BM o 18.00: za Alojza Filípka, rodičov Filípkových a Filipových, st.r.zos. a zaťa Milana.
S: 19.: V BM o 8.00: za Máriu Jankovičovú, rodenú Nesnadnú. (10. výr.).
Š: 20.: Sv. Ondreja, Pavla a spoločníkov, mučeníkov
V BP o 18.00: za Pavla Obucha, manž. Teréziu, brata Jána a rod. zos.
P: 21.: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Poučenie pre birmovancov
V BM o 18.00: za Jozefa Petríka a Matildu a star. rod. zos.
S: 22.: V BP o 8.00: za Jána Dobiaša.
N: 23.: V BM o 7.30: za farníkov.
V BP o 9.00: za +Františka a Máriu Baďurových a ostatnú živú rodinu.
V BM o 10.30: za Jozefa Šedivého (35. v.), manž. Hermínu, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.
Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Dnes predávanie srdiečok. V stredu,
piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Máme ďakovať za úrodu.

 

Sväté omše v týždni od 10.9.2018 do 16.9.2018 ( 23. nedeľa v roku)

                                                                      

P: 10.: V BM o 8.00: na poďakovanie za milosti od rodiny Hodáňovej.           

U: 11.: V BP o 18.00: za +brata Antona a rodičov Filipových a star. rod. zos.

 S: 12.: Najsvätejšieho mena Panny Márie

             V BM o 8.00: za Štefana Cintulu. (1. výr.).

             V DD o 10.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

Š: 13.: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

             V BM o 18.00: za Jána Nesnadného, m. Annu, syna Jána, nevestu Teréziu, kňaza Floriána Tománka a r.zos.                     

P: 14.: Povýšenie svätého kríža                     Poučenie pre birmovancov

           V BM o 18.00: za Emila Včelku a rodičov Včelkových a Beňkových.

S: 15.: Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska

            V BP o 16.30: za Ladislava Macka, m. Teréziu, dcéru Vieru, zaťov Jána, Juraja a Jozefa (20. v.), vnukov Romana a Róberta. (1. v.).

            V BM o 18.00: za Jozefa a Hedvigu Škápikových a Františka Baďuru.

N: 16.: V BM o 7.30: za farníkov.          

             V BP o 9.00: za Štefana a Annu Šedivých, syna, zaťov, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

             V BM o 10.30: za Antona Holáska (nedož. 80 r.), rod. zos., +vnuka Simeona, ostatných členov rodiny a za zdravie a B. pomoc pre ženu.

Príbuzní zo sobáša T. Semiana a N. Albrechtovej obetovali na kostol 50 eur a z krstu Valentíny Biksadskej 50 eur. Vďaka. Dnes bude stretnutie rodičov birmovancov v kostole v BM o 15.00. Dr. Pavol Tománek, rodák z BM oznamuje, že dňa 22.9.2018 o 15.00 v Štefansdome vo Viedni bude vysvätený svätiteľom kard. Schonbornom za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou. Púť v Šaštíne.

 

Sväté omše v týždni od 27.8.2018 do 2.9.2018 ( 21. nedeľa v roku)


P: 27.: Sv. Moniky
V BM o 8.00: za Jozefa, Jarku a Darinu.
U: 28: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
V BM o 8.00: za Štefana Gašpárka.
S: 29.: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
V BM o 8.00: za Jozefa Gašpárka.
Š: 30.: V BP o 18.00: za Jána Cintulu (5. výr.) a rodičov.
P:31.: Poučenie pre birmovancov.
V BM o 18.00: za B. pomoc pre 75-ročných jubilantov a jubilantky a za zomr. 75-ročných.
S: 1.: V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Jozefa Cintulu a Zuzanu Mihovú.
N: 2.: V BM o 7.30: za farníkov.
V BP o 9.00: za Štefana Cáka (10. výr.), rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.
V BM o 10.30: za Annu Zugarovú (1. výr.), syna Vladislava a star.rod.zos. > Príbuzní z pohrebu p. Alojza Janíčka obetovali na kostol 50 eur, z krstu Marka Dobiaša 40 eur a v zbierke
na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 530 eur. Vďaka. 7.-9.9. bude púť v Marianke, 8.9. v Žarošicích,
3.-9. Loretánske dni v Skalici a 14.-16.9. púť v Šaštíne. Podrobnosti sú na plagátoch. Budúcu nedeľu
na začiatku sv. omší spev k Duchu Svätému.

Mozilla Firefox.lnk

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ
sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

 

 


 
 

Smútočné oznamy

Smútočné oznamy 1/2019Vytlačiť
 

Smútiaca rodina po zomrelej

Emílii Sovovej, rod. Sekáčovej,

ktorá zomrela vo veku  86 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude vo štvrtok 17.10.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,40 do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Františkovi Dobiášovi,

ktorý zomrel vo veku  79 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 12.10.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,40 do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Mackovi,

ktorý zomrel vo veku 60 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok 4.10.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,30 do 13,15 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Filipovi,

ktorý zomrel vo veku  89 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v pondelok 30.9.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,45 do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Emílii Bulkovej, rod. Gašpárkovej

ktorá zomrela vo veku 87 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 27.9.2019 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Vladimírovi Klenovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 21.9.2019 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku od 13,00 h do 13,45 h.

 

 

 


 

Smútiaca rodina po zomrelej

Viere Valíkovej

ktorá zomrela vo veku 58 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v pondelok 16.9.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 15.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke,

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Sedláčkovej, rod. Štefančíkovej,

ktorá zomrela vo veku 77 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 13.9.2019 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 14,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Ondrejovi Šebestovi,

ktorý zomrel vo veku 59 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 24.8.2019.

Zádušná sv. omša bude o 9,00 h v kostole v Borskom Petri.

Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Cintulovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 3.8.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,30 do 13,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anne Mizerovej, rod. Šedivej, 

ktorá zomrela vo veku 84 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v utorok  30.7.2019 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Eve Vaškovej, rodenej Samkovej,

ktorá zomrela vo veku  53 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude vo štvrtok 27.6.2019 v Borskom Mikuláši.

Pohrebná sv. omša bude o 15,00 h v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku od 13,30 do 14,15 h. 

  

Smútiaca rodina po zomrelej

Angele  Nesnadnej, rodenej Kollárovej,

ktorá zomrela vo veku  83 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 28.6.2019 o 15,00 h v Borskom Mikuláši.

Pohrebná sv. omša bude o 15,00 h v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku od 14,00 do 14,30 h. 

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Dávidovi Rendlovi,

ktorý zomrel vo veku 35 rokov,

oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 25.5.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 hod. v kostole v Borskom Petri.

Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené od 12,45 h. do 13,30 v dome smútku.

 
 

 

Smútiaca rodina po zomrelom

Jaroslavovi Maderičovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v utorok 14.5.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Terézii Šimkovej, rod. Černej,

ktorá zomrela vo veku 80 rokov, oznamuje príbuzným a známym, 

že pohreb zomrelej bude  v sobotu  11.5.2019.

Pohrebná sv. omša bude v kostole v Borskom Petri o 13,00 h.

Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej  budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Vladimírovi Butašovi, 

ktorý zomrel vo veku nedožitých 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok 19.4.2019 v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú o 13.00 h pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Pohrebná sv. omša nebude.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Markovi,

ktorý zomrel vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v stredu 17.4.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Královej, rod. Smíkalovej,

ktorá zomrela vo veku nedožitých 61 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že rozlúčka so zomrelou bude v stredu 10.4.2019 o 13.00 hod v dome smútku.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené od 12,00 do 12,45 hod. 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jaroslavovi Knotkovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 44 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude vo štvrtok 4.4.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Rudolfovi Konyarikovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 85 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok 5.4.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,45 do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Ing. Jurajovi Dzvoníkovi,

ktorý zomrel vo veku 85 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude  v sobotu 30.3.2019.

Pohrebná sv. omša bude o  o 14,00 hod. v kostole v Borskom Petri.

Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené od 13.00 h. do 13,45 v dome smútku.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Bilkovej, rod. Müllerovej,

ktorá zomrela vo veku 88 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v piatok 15.3.2019 v Bílkovych Humenciach.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h v kostole Ružencovej P. Márie.

Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Bilkových Humenciach.  

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefke Moravickej, gazdinke farského úradu,

ktorá zomrela vo veku 69 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že rozlúčka so zomrelou bude v stredu 13.3.2019.

Zádušná sv. omša bude o 15,00 h v kostole v Borskom Mikuláši,

pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku od 14,00 do14,45.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Marte Hercegovej, rod.Zemkovej,

ktorá zomrela vo veku 67 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 14.3.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši,

pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Terézii Filípkovej, rod. Drinkovej,

ktorá zomrela vo veku 82 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v utorok 12.3.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h v kostole v Borskom Petri,

pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Rudolfovi Surovom,

ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude  

v piatok 1.3.2019 o 12.00 hod. pri kapličke na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku od 11.15  hod.

                             

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Balážovi,

ktorý zomrel vo veku v 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok 1.3.2019. 

Pohrebná sv. omša bude o 13,00 h v kostole v Borskom Petri.

Pohrebné obrady budú pokračovať po sv. omši na cintoríne v Borskom Petri. 

Telesné pozostatky budú vystavené v Dome smútku od 12.15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefe Nesnadnej, rod. Gašparínovej

ktorá zomrela vo veku nedožitých 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v pondelok 25.2.2019 o 13,00 h.

Pohrebná sv. omša bude o 13.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke,

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 11,45 h do 12,15 h.


Smútiaca rodina po zomrelom

Jurajovi Ferenčíkovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 59 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude vo štvrtok 21.2.2019 o 14,30 h na cintoríne v Čáčove.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Teodorovi Hollom,

ktorý zomrel vo veku 62 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 9.2.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 11,30 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na .cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 10,30 do 11,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Emilovi Nesnadnom,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 76 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v pondelok 4.2.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,45 do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Terézii Nesnadnej, rod. Cintulovej,

ktorá zomrela vo veku 90 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 1.2.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, 

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši. 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,45 h do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Májkovej, rod. Zacharovej,

ktorá zomrela vo veku 77 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v sobotu 2.2.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 13.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke,

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 11,45 h do 12,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Cintulovi, 

ktorý zomrel vo veku 74 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok  25.1.2019.

Pohrebná sv. omša bude  o 14,00 hod. v kostole v Borskom Petri.

Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené od 13.00 h. do 13,45 v dome smútku.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefke Beňkovej, rodenej Deščíkovej,

ktorá zomrela vo veku nedožitých 79 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v stredu 23.1.2019 v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku od 12,00 do 12,45.

Pohrebná svätá omša bude o 13,00 h v kostole v Borskom Petri.

Následne budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petri.

 


 

Smútiaca rodina po zomrelej

Štefánii Búzkovej, rod. Drinkovej,

ktorá zomrela vo veku 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 4.1.2019.

Pohrebná sv. omša bude o 13,00 h. v kostole v Borskom Petri,

pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené

v dome smútku od 12,00 h.

 


 


 
 

Smútočné oznamy 2. polrok 2018Vytlačiť
 

Smútiaca rodina po zomrelej

Anne Šedivej rodenej Cintulovej,

ktorá zomrela vo veku 73 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 28.12.2018.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,00 h do 12,45 h.

Pohrebná sv. omša bude o 13,00 h v kostole v Borskom Petri.  

Po sv. omši budú pohrebné obrady  na cintoríne v Borskom Petri.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Augustínovi Benkovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 81 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok 21.12.2018.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,00 h do 13,45 h. Pohrebné obrady budú o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petri.

Pohrebná sv. omša bude po pohrebných obradoch kostole v Borskom Petri.  

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Ivanovi Masárovi,

ktorý zomrel vo veku 64 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok 14.12.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 13.00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 11,15 do 12,15 h.

 


Smútiaca rodina po zpmrelej

Dane Markovej, rod Grajzovej, 

ktorá zomrela vo veku 59 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude v piatok 30.11.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke,

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené

v dome smútku od 12,30 h do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefe Baďurovej, rod. Kramárovej,

ktorá zomrela vo veku nedožitých 76 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 16.11.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, 

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavenév dome smútku od 12,15 h do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Viere Klenovej, rod. Gašparínovej,

ktorá zomrela vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 9.11.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kaplnke na cintoríne v Borskom Petri, kde budú pokračovať aj pohrebné obrady. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Zdenkovi Butašovi,

ktorý zomrel vo veku 49 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude  v sobotu 3.11.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Cintulovi,

ktorý zomrel vo veku 71 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v piatok 26.10.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.30 h. v kostole v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín. 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Emilovi Včelkovi,

ktorý zomrel vo veku 76 rokov, 

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v utorok 23.10.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 15.00 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Štefanovi Cintulovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 50 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v piatok 5.10.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,30 do 13,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anastázii Semianovej, rod. Záhončíkovej,

ktorá zomrela vo veku 85 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v stredu 3.10.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kaplnke  na cintoríne v Borskom Petri,

kde budú pokračovať aj pohrebné obrady. 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 


 Smútiaca rodina po zomrelej

Eve  L i n e k o v ej rod.  Jančovičovej,

ktorá zomrela vo veku vo veku 78 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v pondelok 1.10.2018 o 14,00 h v Borskom Mikuláši.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h v Borskom Mikuláši. 

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku od 12,30 do 13.15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anne Pobjeckej rodenej Šafaříkovej,

ktorá zomrela vo veku 88 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v sobotu 22. 9. 2018. Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h v Borskom Mikuláši.  Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Sovovi,

ktorý zomrel vo veku 60 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v piatok 21.9.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 15.00 hod. v kapličke na cintoríne v Borskom Petri,

kde budú pokračovať aj pohrebné obrady. 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 14,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Alojzovi Janíčkovi,

ktorý zomrel vo veku 69 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude vo štvrtok 23.8.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 15.00 hod. v kostole v Borskom Petri

Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 14,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Soni  Hollej,

ktorá zomrela vo veku 23 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude v piatok 17.8.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 15,00 h. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši. Rakva s telesnými pozostatkami zomrelej bude vystavená pred kapličkou od 14,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Oľge Búzkovej rodenej Šebestovej,

ktorá zomrela vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

vo štvrtok 16.8.2018 o 15,00 h v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,30. 

 


Smútiaca rodina po zomrelom 

Františkovi Júvovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v pondelok 6.8.2018 o 15,00 hod v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady sa budú konať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Sv. omša nebude.  Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené  v dome smútku od 14,00 do 14,45 h.

 

 Smútiaca rodina po zomrelom

Dušanovi Cintulovi,

ktorý zomrel vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, 

že pohreb zomrelého bude v piatok 3. 8. 2018.

Pohrebná sv. omša bude o 15.00 h v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,30 h do 14,00 h.

 

Smútiaca rodina po zomrelom

Štefanovi Bízkovi,

ktorý zomrel  vo veku nedožitých 73 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že posledná rozlúčka bude v stredu 11.7.2018 o 15,00 h v kostole v Jablonici.

 

Smútiaca rodina po zomrelej

Agneši Šedivej, rod. Sakalášovej

ktorá zomrela vo veku 84 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v stredu 4.7.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 15.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,30 h do 14,15 h.


 
 

Smútočné oznamy 1/2018Vytlačiť
 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Miroslavovi Nemcovi,

ktorý zomrel vo veku 69 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohrebné obrady spojené s uložením urny do hrobu budú

v stredu 27.6. 2018 o 15,45 h  na cintoríne v Borskom Petri.


Smútiaca rodina po zomrelej

Alžbete Novákovej, rod. Totkovej,

ktorá zomrela vo veku 96 rokov, oznamuje príbuzným a známym, 

že pohreb zomrelej bude v piatok 29.6.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h v kostole v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,15 h do 13,15 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Edite Šedivej rodenej Drinkovej,

ktorá zomrela vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v sobotu 23.6.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,15 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Viole Jankovičovej, rod. Berecovej,

ktorá zomrela vo veku 87 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v sobotu 16.6.2018 o 13,30 h  v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady sa budú konať pri kapličke,

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín. Sv. omša nebude.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,15 h.

 

 


Smútiaca rodina Pochylá a Vetešková oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej dcéry a vnučky Kristíny Pochylej,

ktorá zomrela vo veku 25 rokov, bude v pondelok 4.6.2018 v Šaštíne-Strážach.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole na námestí.

Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Štefanovi Šarkózym,

ktorý zomrel vo veku 57 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v piatok 25.5.2018 v Studienke

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h v miestnom kostole,

následne budo 15,00 h pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Studienke..

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Marte Polákovej, rod. Černej

ktorá zomrela vo veku 70 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v stredu 9.5.2018. Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Helene Richtárikovej, rod. Smíkalovej,

ktorá zomrela vo veku 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v stredu 25.4.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 15.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 14,00 h do 14,30 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Malíkovej, rod. Brezovej,

ktorá zomrela vo veku nedožitých 96 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude vo štvrtok 5.4.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14,00 h. v kostole v Borskom Petri.

Pohrebné obrady sa budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri. Telesné pozostatky zomrelej

budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Hedvige Dobiášovej, rod. Vaňkovej,

ktorá zomrela vo veku 90 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 6.4.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín

v Borskom Mikuláši. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h do 13,30 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefíne Javoríkovej, rod. Heltovej,

ktorá zomrela vo veku 90 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude vo štvrtok 29.3.2018 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petri bez svätej omše.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anne Cigánkovej, rod. Mackovej,

ktorá zomrela vo veku 73 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v stredu 28.3.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14,30 hod. v kapličke na cintoríne v Borskom Petri,

kde budú pokračovať aj pohrebné obrady. Telesné pozostatky zomrelej  budú vystavené v dome smútku od 13,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Františkovi Šedivom,

ktorý zomrel vo veku 68 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 24.3.2018.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 10,15 h.

Pohrebná sv. omša bude o 11,00 h pri kapličke na cintoríne v Borskom Petri,

kde budú následne pokračovať aj pohrebné obrady.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Harajovej rod. Obuchovej, 

ktorá zomrela vo veku nedožitých 63 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok  9.3.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, 
odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,30 h..

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Hedvige Černej, rod. Šrámkovej,

ktorá zomrela vo veku 75 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude v sobotu 3.3.2018.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 11,15 h do 11,45 h.

Pohrebná sv. omša bude o 12.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke,
odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Antonovi Holáskovi,

ktorý zomrel vo veku 79 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v sobotu 24.2.2018 .

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 9,00 h do 9,30h.

Pohrebná sv. omša bude o 10.00 h v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke,

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anne Sekáčovej, rod. Škápikovej,

ktorá zomrela vo veku 88 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 21.2.2018.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h do 13.45 h.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Petri.

Po sv. omši sa budú konať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petri.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Eve Vaškovej, rod. Ferenčíkovej,

ktorá zomrela vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude vo štvrtok 22.2.2018.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,30h.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši. 

 


 

Smútiaca rodina po zomrelej 
Emílii Benkovej, rod. Kracinovej,

ktorá zomrela vo veku 80 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude vo štvrtok 15.2.2018.

Telesné  pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

Pohrebné obrady sa budú konať na cintoríne v Borskom Petri o 14.00 h.

Po pohrebných obradoch sa  cca o 15.00 h uskutoční  pohrebná sv. omša kostole v Borskom Petri.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Eve  Pobjeckej, rod. Sedláčkovej

ktorá zomrela vo veku 79 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 9.2.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši, Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Petrovi  P e t r á š o v i,

ktorý zomrel vo veku 56 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v utorok 6.2.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady budú pokračovať

pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefíne Novej, rod. Drahošovej,

ktorá zomrela vo veku 49 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v piatok 2.2.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.00 h v kostole v Borskom Mikuláši. 

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke,

odkiaľ pôjde pohrebný sprievod  na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,30h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Otočkovi,

ktorý zomrel vo veku 60 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, 
že pohreb zomrelého bude v sobotu 27.1.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 13.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši.

Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod

na cintorín v Borskom Mikuláši. Telesné pozostatky zomreléhp budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.


Smútiaca rodina po zomrelom

Štefanovi Nemcovi, ktorý zomrel vo veku 88 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v piatok 26.1.2018 v Bilkových Humenciach.

Pohrebná svätá omša sa uskutoční v o 14,00 h v miestnom kostole.  Po sv. omši budú na cintoríne

pokračovať pohrebné obrady na cintoríne. 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Rozálii Cákovek, rod. Samkovej, 

ktorá zomrela vo veku 79 rokov, oznamuje príbuzným a známym,
že pohreb zomrelej bude v sobotu 20.1.2018. 
Pohrebná sv. omša bude o 13.00 hod. v kostole v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady budú pokračovať
pri kaplnke,  odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anastázii Sovovej, rod. Kusalíkovej, 

ktorá zomrela vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v sobotu 13.1.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 13.00 hod. v kostole v Borskom Petri. Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.

 


 


 
 

webygroup

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21224567

Úvodná stránka