Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Obecná knižnica Borský Mikuláš

Obecná knižnica Borský Mikuláš

Smuha 1

908 77 Borský Mikuláš

 

Otváracie hodiny

júl – august

pondelok                   13,00 – 15,00

streda                        13,00 – 17,00

september – jún

pondelok                   13,00 – 16,00

streda                        13,00 – 17,00

piat

 

Knihovníčka: Mgr. Oľga Cintulová

tel. 034/65 95 138

 e-mail:  kniznica@borskymikulas.sk

 


 

 

Knižničný a výpožičný poriadok

obecnej knižnice v Borskom Mikuláši.

 

V zmysle § 13 ods. 1 písmeno ( d ) zákona NR SR č. 183 / 2000 Z. z. o knižniciach a zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Borskom Mikuláši vydáva obecné zastupiteľstvo v Borskom Mikuláši na základe uznesenia č. 4/2003 písmeno B zo dňa 27.6. 2003 s účinnosťou od 1.6. 2003 Knižničný a výpožičný poriadok.
Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Borskom Mikuláši je Obec Borský Mikuláš podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 4 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Knižničný poriadok

Článok 1

 1. Obecná knižnica v Borskom Mikuláši je univerzálnou verejnou knižnicou. Jej zriaďovateľom je Obec Borský Mikuláš. Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú majetkom obce.
 2. Knižničné fondy sú súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Každý čitateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
 3. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytuje základné a niektoré špeciálne knižnično-informačné služby
  a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia.

 

Článok 2

 1. Základné knižnično-informačné služby sú v zmysle zákona SNR č. 183 / 2000 § 15 odst. 2 bezplatné. Špeciálne knižnično-informačné služby sa poskytujú za úhradu. Cenník služieb je prílohou výpožičného poriadku.
 2. Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby:

– absenčné a prezenčné výpožičky knižničných dokumentov a ústne fotografické a bibliografické informácie.
- medziknižničné výpožičné služby, predlžovanie výpožičnej lehoty, rezervovanie dokumentov.

Článok 3

 1. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan SR, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice, resp. je tu zamestnaný, alebo študuje.
 2. Občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním v knižnici, vyplnením a podpísaním čitateľskej prihlášky a vydaním čitateľského preukazu. U detí do 15 rokov musí prihlášku podpísať rodič, alebo zákonný zástupca.
 3. Čitateľský preukaz je neprenosný.

4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká


a) odhlásením čitateľa
b) neobnovením členstva
c) hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku.
Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
5. Čitateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku.

 

Článok 4
V Ý P O Ž I Č N Ý P O R I A D O K

 

 1. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 2. Čitateľ si môže naraz požičať 5 knižničných dokumentov.
 3. Výpožičná lehota pri absenčnom požičiavaní je 30 dní.
 4. Ak čitateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote, je povinný uhradiť poplatok z oneskorenia a za upomienku.
 5. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v stave, v akom ho prevzal.
 6. Za poškodený alebo stratený dokument môže knižnica požadovať náhradu a to: výtlačok toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní, fotokópiu, náhradu dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice alebo finančnú úhradu vrátane stanoveného sankčného poplatku.
 7. Čitateľ je povinný ohlásiť knižnici nákazlivé ochorenie vlastnej osoby i rodinných príslušníkov a zabezpečiť potrebnú dezinfekciu vypožičaných knižničných dokumentov / doložiť prípadným potvrdením hygienika /.

 

Článok 5
Cenník služieb.

 

Zápisné na jeden kalendárny rok:

dospelí 1,00 EUR
deti do 14 rokov 0,50 EUR


Výpožičná doba je 1 mesiac.

Po jej uplynutí je čitateľ písomne upomínaný a v tom prípade je povinný zaplatiť poplatky:


za 1. upomienku 0,50 EUR
za 2. upomienku 1,00 EUR
za 3. upomienku 1,50 EUR

 


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21029172

Úvodná stránka