Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Ing. Petra Cigánková

Adresa: J. Hollého 588/73, Borský Mikuláš

Tel: + 421 908 149 320

E-mail: kontrolor@borskymikulas.sk

Úradné hodiny:
pondelok:8:00 - 12:00 h
streda: 8:00 - 12:00 h
piatok: 8:00 - 10:00 h


 

 

 
  1. Postavenie, pôsobnosť a rozsah kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce upravuje § 18a až 18f zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

 

  1. Hlavná kontrolórka plní aj ďalšie úlohy určené jej najmä:
  • Zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákonom NR SR č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce Borský Mikuláš

 

  1. Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolnú činnosť podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti, ktorý jej schvaľuje obecné zastupiteľstvo polročne. Návrh plánu kontrolnej činnosti býva zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne 15. dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

 

  1. Hlavná kontrolórka pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel určených zákonom NR SR č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borský Mikuláš, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č.126/2016 písm.B ods.2 zo dňa 10.6.2016 s účinnosťou od 1.7.2016.

 

  1. Hlavná kontrolórka obce pri výkone svojej činnosti okrem iného:
  • Analyzuje výsledky svojej kontrolnej činnosti a využíva ich na preventívne účely( upozornenia, odporúčania, uplatnenia poradného hlasu a pod).
  • Kontroluje vybavovanie sťažností a petícií občanov vo veciach patriacich do pôsobnosti obce.

 

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

                           OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

 

Zákonom  NR SR č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“) bola upravená ochrana zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní

takýchto podaní.

 

Právna úprava a prijatie ochranných opatrení má za cieľ  motivovať zamestnancov, aby oznamovali protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním, čím by malo zároveň prísť

k zlepšeniu odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov a zníženiu takto spôsobených škôd.

 

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu:

Osobou, ktorá plní úlohy zodpovednej osoby je v zmysle § 11 odst.3 zákona hlavná kontrolórka

obce Borský Mikuláš. Hlavná kontrolórka plní úlohy podľa zákona aj vo vzťahu  k rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský Mikuláš.

Podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba písomne v uzatvorenej obálke s označením:

 

„ Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra obce“ na adresu:

Hlavný kontrolór obce Borský Mikuláš

Obecný úrad Borský Mikuláš
 Smuha 1

908 77 Borský Mikuláš

 

 

alebo elektronicky na e-mailovú adresu: kontrolor@borskymikulas.sk

 

 

 

 


 

Voľba hlavného kontrolóra obce

V y h l á s e n i e v o ľ b y hlavného kontrolóra Obce Borský Mikuláš V súlade s § 18a, ods. 2 zákona č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo v Borskom Mikuláši na svojom zasadnutí dňa 14. septembra 2012 uznesením číslo 101/2012 písm. B vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra. Voľby sa z uskutočnia dňa 14.decembra 2012. Viac na úradnej tabuli obce.

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21245974

Úvodná stránka