Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Oznamy farského úradu

Farské oznamy

Farské oznamy od júl 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznamy farského úradu 2019Vytlačiť
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA OPRAVU STRECHY KOSTOLA SV. PETRA A PAVLA

 

Rímskokatolícky farský úrad v Borskom Mikuláši (okres Senica) vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk

na opravu strechy filiálneho kostola sv. Petra a Pavla. Pozývame spoločnosti s praxou v oblasti stavebníctva,

ktoré majú referencie z budovania alebo opravy striech a majú záujem o realizáciu zákazky opravy strechy

filiálneho kostola, aby podali svoju technickú a finančnú ponuku v termíne do 21.06.2019 do 17.00 hod. na dresu Rímskokatolícky farský úrad, Cintorínska 421, 908 77 Borský Mikuláš. 

Projektová dokumentáciu strechy kostola je k nahliadnutiu vo farskom úrade. Čas k nahliadnutiu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť si telefonicky so správcom farnosti na telefónnom čísle 0902 302 246.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 1.7. DO 7.7.2019

P: 1.: V BM o 18.00: za Božiu pomoc a zdravie pre kňaza

U: 2.: Návšteva Panny Márie, sviatok

           V BP: o 18.00 za Jána Trávnika, rodičov Samkových a Trávnikových, star. a prast. rodičov zos.

S: 3.: sv. omša nebude

Š: 4.: sv. Alžbety Portugalskej, spomienka

          V BM: o 18.00: za Alojza Habalu

P: 5.: slávnosť sv. Cyrila a Metoda

           V BP: o 7.30: na úmysel Ordinára

           V BM: o 9.00: za Floriána a Hedvigu Gašpárkových, padlého brata Jána a star. rodičov zos.

S: 6.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice

           V BP: o 8.00: na úmysel

N: 7.: V BM o 7.30: za farníkov

           V BP o 9.00: za rodičov Máriu a Ignáca Beňka, Štefana, Jána, Jozefa a Jozefku a st. rod. zos.

           V BM o 10.30: za Annu Šedivú (20. výr.), manž. Jána, synov Jána a Rudolfa a Annu Filípkovú

 

Sviatosť pokánia bude vysluhovaná v pondelok, utorok a štvrtok asi 30 minút pred sv. omšou.      V sobotu 6.7. bude zapisovanie úmyslov na sv. omše, v BP po sv. omši do 10:30 a v BM v sakristii od 13:00 do 14:30.

 

 SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 24.6. DO 30.6.2019 ( 12. NEDEĽA V ROKU )

P: 24: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

          V DD o 10.00: na úmysel.

U: 25: V BM o 18.00: za Františka Šedivého, manž. Máriu, syna Jozefa a star. rod.

S: 26: V BM o 18.00: za Jozefa a Jozefínu Michalicových, syna Jána a dcéru Máriu.

Š: 27: V BM o 8.00: za Matúša Moravického, manž. Janku, deti Štefana, Martu 

                              a Jozefínu a vnučky Zuzanu a Alenu.

P: 28: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

          V BM o 18.00: za B. pomoc biskupom a kňazom  a za + biskupov a kňazov.

S: 29: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

          V BM o 7.30: za Jána Šedivého, rod. Polákových a Šedivých a bratov Emila,

                              Pavlína a Augustína a star. rod.

          V BP o 9.00: za farníkov.

          V BM o 10.30: za Jozefa Obucha, rod. Butašových, Obuchových, st.r. a os.rod.

N: 30: V BP o 7.30: za farníkov.

          V BM o 9.00: za Jána Antálka a manž. Evu.

          V BP o 10.30: za hodárov, mládež a na poďakovanie.

B. známa osoba obetovala na kostol 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude v BP tradičná

ofera. Stretnutie mladých CLIPTIME bude v Bratislave -Rači 20-22.9.t.r. Modlitby matiek

budú 28-30 v kostole uršulínok v Bratislave. Bratisl. anim. škola (BAŠ) začne v októbri

v Bratislave. Povzbudzujeme vás zúčastniť sa Pochodu za život v septembri v Bratislave.

 

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 17.6. DO 23.6.2019 (NEDEĽA NAJSV. TROJICE)

P: 17.6.: V BM o 18.00: za Štefana Šarkozyho.

U: 18.6.: V BM o 18.00: za Milana a Annu Junasových, + rodinu a Viliama Opálka.

S: 19.6.: V BM o 8.00: za Zdena Butaša a Jarmilu Ďurišovú.

Š: 20.6.: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

             V BM o 7.30: za farníkov.

             V BM o 16.30: za Augustína Benka, manž. Magdalénu a rod. zos.

             V BP o 18.00: za Rudolfa a Jozefínu Meravých.  Potom sprievod pri kostole.

P: 21.6.: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

              V BM o 18.00: za Pavlínu Šedivú, matku Hermínu, zaťa Ivana, rod. Masárových a os.rod.

S: 22.6.: V BP o 8.00: za Jozefu Šebestovú (20.v.), manž. Jána, Štefániu, syna Jozefa, dcéru

                                  Oľgu, zaťa Emila, pravnučku Gabiku a star. rod. zos.

N: 23.6.: V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Tomáša Ferenčíka (30.v.), m. Emíliu, dcéru Máriu a syna Juraja.

              V BM o 10.30: za Jána a Kláru Májkových a rod. zos. Potom sprievod po dedine.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

 

 

Sv. OMŠE V TÝŽDNI OD 10.6. DO16.6.2019 (TURÍČNA NEDEĽA)

 

P: 10: Votívna sv. omša O Duchu Svätom

          V BM o 18.00: za Jozefa Bednára, rod. Bednárových a Šedivých a brata Vladimíra.

U:11:  Celodenná farská poklona od 8.00 do 18.00 v kostole v BM. Sv. Barnabáša.

          V BM o 18.00: za Mgr. Janku Černákovú, otca Viktora, star. rod. Cvečkových,

                                Nesnadných, Jozefa a ostatnú zomr. rodinu.

S: 12: V BP o18.00: za B. pomoc, zdravie a ochranu P. Márie pre jubilantku (90 r.)

                              a všetkých zomr. členov a členky rodiny jubilantky.

Š: 13: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

          V BP o 18.00: za Rudolfa a Júliu Černých, syna Jána a Františka.

P: 14: V BM o 18.00: za Karola Podaného, manž. Jolanu, rod.zos. a ost. rodinu.

S: 15: V BM o 8.00: za + matku Máriu, syna Karola, zaťa Jozefa a ost. rodinu.

N: 16: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Jána Bízka, manž. Teréziu, rod. zos. a celú + rodinu.

          V BM o 10.30: za p. organistu Jozefa Hílka. (25. výr.).

Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol v BM 70 eur a na kostol v BP 70 eur.

Príbuzní zo sv. omše za p. Jána Antálka obetovali 100 eur. Vďaka. V máji t.r. som

požiadal p. arcibiskupa Zvolenského o preloženie do menšej farnosti zo zdravotných

dôvodov a on ma ustanovil od 1. júla za farára do Prieval. Púť v Šaštíne aj 10. o 10.30.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 3.6. DO 9.6.2019 (7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 3: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

        V BM o 17.00: za Martu Šišulákovú, rodenú Pavlíkovú, manž. Jozefa a za Ber-

                              nardínu Šišulákovú a Pavla a Máriu Pavlíkových.

U: 4: V BM o 17.00: za Antona Filípka, manž. Jozefu, syna Milana a st. rodičov.

S: 5: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

        V BM o 17.00: za Jozefa Cvečku, m. Annu, syna Emila, vnuka Petra a rod.zos.

Š: 6: V BP o 17.00: za Jozefa Lišku, m. Helenu, rod.zos.,syna Jaroslava a zaťa Štefana.

P: 7: V BM o 17.00: za Jána Antálka.

S: 8: V BP o 8.00: za Máriu a Jozefa Dobiaša, zaťov Štefana a Jozefa, vnukov Pavla

                            a Antona a star. rod. zos.

N: 9: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Turíce)

        V BM o 7.30: za farníkov.

        V BP o 9.00: za Štefániu Búzkovú. (nedož. 79 r.).

        V BM o 10.30: za Annu Kudláčovú, otca Antona a rod. zos.

Príbuzní z pohrebu p. Dávida Rendla obetovali na kostol 50 eur, sedemdesiatnici 50 eur,

 Bohu známa osoba 100 eur a v zbierke na splátku pôžičky  ABÚ sa vyzbieralo 520 eur.

Vďaka. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá a budúcu nedeľu tradičná ofera. Dnes

budú litánie v BM o 15.30. Sviatosť pokánia budem vysluhovať podľa potreby pred sv. omšami.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 27.5. DO 2.6.2019 (6.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 27: V BM o 8.00: za Lýdiu a Jozefa Vachanových a star. rodičov.

U: 28: V BM o 18.00: za Jozefínu a Františka Chudých, st. rodičov a Viliama.

S: 29: V BP o 8.00: fundačná.

Š: 30: Slávnosť Nanebovstúpenia Pána (prikázaný sviatok).

         V BM o 8.00: za farníkov.

         V BP o 16.30: za Štefana Cintulu (20. v.), manž. Štefániu a st. rod. Cintulových.

         V BM o 18.00: za Štefana Michálka, m. Teréziu, syna Štefana, st.r.zos. a ost. rodinu.

P: 31: V BM o 17.00: za jubilantov sedemdesiatnikov: živých a zomrelých. 

S: 1:   V BP o 8.00: za Helenu Nesnadnú (4.v.), m. Jána, syna Jána a rod. Nesnadných a Černých.

N: 2:  V BM o 7.30: za farníkov.

         V BP o 9.00: za Štefana Filípka, rod. Filípkových, Jankovičových a Ernesta.

         V BM o 10.30: PRVÉ SV. PRIJÍMNANIE:  za prvoprijímajúce deti, rodičov a príbuzných.

 

Dnes je zbierka na splátku pôžičky ABÚ a budúcu nedeľu zbierka na katolícke masmédiá.

V piatok začína Novéna k Duchu Sv. a ráno od 9.00 bude upratovanie kostola pred 1. sv. prijímaním.

Spovedanie prvoprijímajúcich detí bude v BP od 9.00. Nácvik prvoprijímajúcich bude v utorok v BM 

od 15.00. Letné kántrové dni budú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Spovedanie bude 

od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 20.5. do 26.5. 2019 (5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 20: V BM o 8.00: za Annu a Petra Vlkových.

U: 21: V BM o 18.00: za Annu rod. Školekovú a Pavla Cintulových a star.r.zos.

S: 22: V BP o 18.00: za Štefana a Františka Vaňka, rodičov a star. rodičov.

Š: 23: V BP o 18.00: za Jána a Máriu (20.v.) Vajdových, rod. zos a ost. rodinu.

P: 24: V BM o 18.00: za Mgr. Martu Kotianovú, Marka a Agnesu Cintulových,

           rodičov Ignáca a Alžbetu, sestru Vieru a ostatnú rodinu.

S: 25: V BM o 8.00: za Alžbetu Zingovú.

N: 26: V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Viliama Obucha (30.v.), Alojza Májka, manž. Máriu,

            Ich rodičov a zomr. súrodencov a rodičov Obuchových.

            V BM o 10.30: za Františku Včelkovú (10.v.), m. Jána, syna Jána a Ľuboša.

Príbuzí z pohrebu p. Jaroslava Maderiča obetovali na kostol 50 eur. Zbierka.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 13.5. DO 19.5.2019  (4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 13: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

         V BM o 18.00: za Alojza Vaňka, manž. Matildu a star. rod. Vaňkových a Cintulových.

U: 14: V BM o 14.00: pohrebná sv. omša a pohreb p. Jaroslava Maderiča.

S: 15: V BM o 18.00: za Jozefa Petríka, manž. Matildu, rodičov Jablonických a st.rod.zos.

Š: 16: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

          V BP o 8.00: za zomr. Alicu, Albínu a Štefana.

P: 17: V BM o 18.00: za Ľubomíra Macka a rodičov.

S: 18: V BM o 8.00: za rehoľ. sestru Hedvigu Morávkovú, rodičov a ostatnú rodinu.

N: 19: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Vladimíra Múčku (10.v.), rod. Mackových a Múčkových a ost. rod.

          V BM o 10.30: za Pavla Adamca (ned. 90 r.), m. Annu a st.rod. Adamcových

                                a Mihalovičových.

 

Jub. manželia obetovali na kostol 50 eur, jedna jubilantka 50 eur, z pohrebu p. Terézie

Šimkovej 50 eur a v zbierke na seminár sa vyzbieralo 240 eur. Vďaka. 18.5. bude od 9.00

púť miništrantov v Šaštíne a od 18. do 24.8. Letný pobyt pre rozvedených s deťmi na chate

Limba v Bystrej. Nácvik pre prvoprijímajúce deti bude v piatok v kostole v BM od 15.00.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 6.5. DO 12.5.2019  (3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 6:  V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ženu.

U: 7:  V BM o 18.00: za Ladislava a Máriu Cintulových a zomr. súrodencov zos.

S: 8:  V BM o 18.00: za Branislava Nesnadného (3.v.) a rodičov zos.

Š: 9:  V BP o 18.00:: za Pavla Búzka, manž. Teréziu, brata Vincenta, st.r.zos. a o.rodinu.

P: 10: V BM o 18.00: za Jána Pobjeckého, m. Annu, rod., za Máriu a Ester Pasztorových a rod.

S: 11: V BM o 8.00: za manželov Michala a Irenu Šimkových a dcéru Alicu.

N: 12: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Annu a Jána Sakaláša, zaťa Emila a Františka, st. rod. Máriu

                              a Antona, zomr. deti a rodičov Drinkových.

          V BM o 10.30: za Martu Polákovú. (1. výr.).

 

Dnes budú litánie v BP o 14.00 a v BM o 14.30. Príbuzní z pohrebu p. Vladimíra Butaša

obetovali na kostol 55 eur, z krstov Vanesy Královej 130 eur, Šimona Tománka 50 eur,

Michala Cvečku 40 eur a Natálie Bartalovej 30 eur a B, známa osoba 20 eur. Vďaka.

Dnes je zbierka na seminár a začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. 12.5. bude

Deň otvorených dverí v seminári v Bratislave, 19.5. púť do Báču a 25.5. púť detí do Marianky.

 

Sv. OMŠE V TÝŽDNI OD 29.4. DO 5.5.2019 (2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 29: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

          V BM o 8.00: za Božiu pomoc a zdravie pre ženu.

U: 30: V BM o 18.00: za Imricha Sokola, brata Ervína, matku Teréziu a st.rod. Filových.

S: 1:   S. Jozefa, robotníka

          V BM o 18.00: za Vladimíra Butaša.

Š: 2:   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

          V BP o 18.00: za Jozefa Obucha (10. výr.) a star. rod. zos.

P: 3:   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

          V BM o 18.00: za Jozefa Hnátka (30.v.), manž. Annu a star. rod. zos.

S: 4:   V BM o 8.00: za Annu Mackovú (10.v.), manž. Štefana (24.v.), st.r.zos a + súr.

N: 5:   V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za jubilujúcich manželov. (50. výr.).

          V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre hasičov a hasičky.

 

Novomanželia J. Chodúr a Ing. Z. Hricová obetovali na kostol 100 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu 

bude zbierka na seminár. V máji pred začiatkom sv. omše sa budeme modlievať litánie k Panne

Márii. Sviatosť pokánia budem vysluhovať asi 30 min. pred sv. omšou od pondelka do piatka.

V sobotu 4.5. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00 a tiež púť do Krakova. Odpustky.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 22.4. DO 28.4.2019  (VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

 

P: 22: V BP o 7.30: za Jozefa Lišku, rod. Liškových a Vaňkových a ost. +rodinu.

          V BM o 9.00: na úmysel Ordinára.

          V BP o 10.30: za Helenu Richtárikovú. (1. výr.).

U: 23: V BP o 18.00: za Antona a Magdalénu Mackových, Terezku a st.r.zos.

S: 24: V BM o 18.00: za Ľudmilu Farkašovú. (5. výr.).

Š: 25: V BM o 18.00: za Štefana Morávka, m. Máriu, zaťa Štefana, +deti a st.r.zos.

P: 26: V BM o 18.00: za Rajmunda Búzka, rod. Búzkových a Filípkových, st.r. a ost. r.

S: 27: V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Jozefa Chodúra a Ing. Zuzanu Hricovú.

N: 28: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Mariána Nesnadného, rod. Filípkových a Nesnadných a r.Cintulovú a Polákovú.

          V BM o 10.30: za Jána Hollého. (170. výr.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefa Marka obetovali na kostol 50 eur a p. Ing. Anton Rozbora 50 eur.

Vďaka. Budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva možno získať úplné odpustky.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 15.4. DO 21.4.2019  (VEĽKÁ NOC)

 

P: 15: V BM o 18.00: za Antona Hurbana a rod. zos.

U: 16: V BP o 18.00: za Mariána Hajlu, rod. Hajlových, Filových, st.r.zos. a ost.rod.

S: 17: V BM o 14.00: pohrebná sv. omša a pohreb p. Jozefa Marka.

Š: 18: ZELENÝ ŠTVRTOK

          V BP o 16.30: na úmysel.

          V BM o 18.00: za Sv. Otca, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

P: 19: VEĽKÝ PIATOK         Krížová cesta v BM a BP o 8.30.

          V BP o 15.00 a V BM o 17.00: Liturgia Utrpenia a smrti Pána.

S: 20: BIELA SOBOTA      Vyloženie Oltárnej sviatosti v BP o 8.30 a V BM o 9.00.

          V BP o 17.00: na úmysel.

          V BM o 20.00: za kňaza Rudolfa Butaša,SDB, (nedožitých 100 rokov).

N: 21: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Jána Krokvu, manž. Irenu, syna Janka a star. rod. zos.

          V BM o 10.30: za RNDr. Lenku Bzdúškovú. 

 

Príbuzní z krstu Veroniky Šišulákovej obetovali na kostol 50 eur a dve B. známe osoby

po 50 eur. Vďaka. Missa chris. o 9.30, odpustky, pôst, v sobotu žehnanie jedla, v nedeľu

ofera a dnes krížová cesta v BM o 15.00.

       

 

   SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 1.4. do 7.4.2019 ( 4. POSTNA NEDEĽA )

 

P: 1: V BM o 18.00: za Máriu Štorovú, rodenú Cintulovú, a rodičov.

U: 2: V BM o 18.00: za Jozefínu Drinkovú, manž. Štefa Drinku a Štefana Černého a st.rod.

S: 3: V BM o 18.00: za Máriu Malíkovú (1. výr.) a manžela Ondreja.

Š: 4: V BM o 18.00: za Hedvigu Dobiašovú. (1. výr.).

P: 5: Krížová cesta v BP o 17.00 a v BM o 17.30.

       V BM o 18.00: za Rudolfa Marka, manž. Máriu, rod. zos. a ostatnú rodinu.

S: 6: Predveľkonočné spovedanie v BP a BM od 9.00 do 10.30.

       V BP o 10.30: na úmysel.

       V BM o 10.30: za Štefana Kassaya (10.v.), rodičov a rodinu Jánošíkovú.

N: 7: V BM o 7.30: za farníkov.

        V BP o 9.00: za Štefana Bulku, padlého Jána a rod. Bulkových a Gašpárkových.

        V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku (70 r.) a na poďakovanie.

 

Tri Bohu známe osoby obetovali na kostol po 20 eur, jedna 50 eur, z krstu Damiána Orlíka

20 eur a z pohrebu p. Ing. Juraja Dzvoníka 50 eur. Vďaka. Dnes zbierka na splátku pôžičky

ABÚ. Prosím prihlásiť našich starých a chorých ľudí na spovedanie v domácnostiach.

Spovedať budem od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 25.3. DO 31.3.2019  (3. POSTNA NEDEĽA)

 

P: 25: Zvestovanie Pána, slávnosť

    V BP o 16.00: za Štefana Zábojníka, Augustína Včelku, Jozefa Malíka, rodičov

                         Zábojníkových, Včelkových, Malíkových a star. rodičov.

    V BM o 17.30: za Milana Filípka, otca Alojza a rod. Decsiových a Filípkových.

U: 26: V BM o 17.30: za Ladislava a Máriu Cintulových a st.rod. Citulových a Jeklových.

S: 27: V BP o17.30: za Štefana a Albínu Oravských, zaťa Alojza a Viktora, s.r.zos. a Jaroslava.

Š: 28: V BM o 17.30: za Štefana Chorváta, syna Pavla, vnuka Ondreja a zaťa Ota.

P: 29: Krížová cesta v BP o 16.30 a v BM o 17.00.

         V BM o 17.30: za Jozefínu Javoríkovú. (1. výr.).

S: 30: V BP o 8.00: za Máriu a Jozefa Dobiaša, zaťov Štefana a Jozefa a vn. Pavla a Antona a s.r.zos.

N: 31: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Annu Cigánkovú. (1. výr.).

          V BM o 10.30: za Františka Šedivého. (1. výr.).

          V BM o 14.00: za uvedenie nového práporu do života - za hasičov a hasičky. 

 

Príbuzní z krstu Damiána Orlíka obetovali na kostol 20 eur, zo sv. omše za Teréziu Pavlíkovú 20 

eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku

pôžičky ABÚ. Prosím prihlásiť v sakristii na spovedanie v domácnostiach. Zmena času.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 11.3. DO 17.3.2019  ( 1. POSTNA NEDEĽA)

 

P: 11.: V BM o  8.00: za Božiu pomoc a zdravie pre ženu.

U: 12.: V BP o 17.00: za Štefana Zábojníka, Augustína Včelku, Jozefa Malíka,

                                rodičov Zábojníkových, Včelkových, Malíkových a st. rod.

S: 13.: V BP o 17.00: za Margitu Krásnu a ostatnú rodinu.

Š: 14.: V BP o 17.00: za Štefana a Albínu Oravských, zaťa Alojza a Viktora,

                                star. rod. zos. a Jaroslava.

P: 15.: Krížová cesta v BP o 16.00 a v BM o 16.30.

          V BM o 17.00: za Jozefa Deščíka, Štefana Beňka a rod. Beňkových a Deščíkových.

S: 16.: V BP o 8.00: za Gelíra a Máriu Kánových a syna Jaroslava.

N: 17.: V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za Teréziu Pavlíkovú (ned.70r.), rod. Cintulových a Pavlíkových a ost.r.

           V BM o 10.30: za Jozefa Bakana, vnučku Barborku, rod. Bakanových a Obuchových a s.r.zos.

 

Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. V zadnej

časti kostola sú pôstne krabičky na milodary pre chudobných Afričanov. Des je zbierka na charitu.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 4.3. DO 10.3.2019 (8. NEDEĽA V ROKU)

 

P: 4.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie.

U: 5.: V BP o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

S: 6.: Popolcová streda

         V BP o 16.00: za zomr. Máriu, Juraja a Imricha.

         V BM o 17.30: za Alojza Vaňka, rod. Vaňkových a Fojtlínových, Ľubomíra, st.r.zos. a os.r.

Š: 7.: V BP o 17.00: za Rudolfa a Genovévu Šebestových, brata Valeriána a švagra Vladimíra.

P: 8.: V BP krížová cesta o 16.00 a v BM o 16.30.

         V BM s.o. o 17.00: za Jána Cintulu, manž. Annu a Teréziu, dcéru Martu, vn. Janka a r.zos.

S: 9.: V BP o 8.00: za Jozefa a Annu Škápikových a star. rod. zos.

N: 10.: V BM o 7.30: za Karola Nesnadného, manž. Martu a rod. Nesnadných a Borovičkových.

           V BP o 9.00: za farníkov.

           V BM o 10.30: za Máriu Harajovú. (1. výr.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefy Nesnadnej obetovali na kostol 50 eur, jub.p. Krúpová 50 eur, B. známa

osoba 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 455 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude

zbierka na charitu. Dnes budú litánie v BP o 13.30. Na Popolcovú stredu je prísny pôst a značenie po-

polom. Odpustky počas krížovej cesty a modlitby v piatok Dobrý a preláskavý Ježišu. Aj doma 15 min.

 

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 25.2. DO 3.3.2019 (7. NEDEĽA V ROKU)

 

P: 25: V BM o 13.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Jozefy Nesnadnej.

U: 26: V BM o 17.00: za Hedvigu Černú. ( 1. výr.).

S: 27: V DD o 10.00: za B. pomoc, zdravie a poďakovanie od jubilantky. (80 r.).

Š: 28: V BP o 17.00: za Ladislava a Pavlínu Smolíkových, rodičov Máriu, Albínu a Pavla

                               Jankoviča, syna Pavla a star. rod. zos.

P: 1:  Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

         V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (80 r.).

S: 2: V BM o 8.00: za Jozefa Macka (nedož. 87 r.) a rodičov Stupavských a Mackových

                            a Emíliu Knotkovú.

N: 3: V BM o 7.30: za farníkov.

        V BP o 9.00: za Ignáca a Alžbetu Kotianových, sestru Vieru a Mgr. Martu Kotianovú.

        V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre šabliarov.

 

Rodina Vašková obetovala na kostol 50 eur  B. známa osoba 20 eur. Vďaka. Spovedanie 

bude od pon. do piat. 30 min. pred s.o. Od 6.1. sú modlitby a pôstna reťaz za Národný

pochod za život, ktorý bude v Bratislave 22.9.2019. Možno sa prihlásiť do súťaže Biblia

pre všetkých. 2.3. od 16.00 bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne.

                

 

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 18.2. DO 24.2.2019 (6. NEDEĽA V ROKU)

 

P: 18.: Sv. omša nebude.

U: 19.: V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie.

S: 20.: V BM o 8.00: za Annu Májkovú (20. v.) a manž. Jána.

Š: 21.: V BP o 17.00: za Jána Nesnadného, manž. Teréziu, synov, nevestu a vnuka.

P: 22.: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

           V BM o 17.00: za Evu Vaškovú (1. v.), manžela a ostatnú rodinu.

S: 23.: V BP o 8.00: za star. rod. Spevákových a Stupavských, Dušana, Pavla a Helenu.

N: 24.: V BM o  7.30: za farníkov.

           V BP o  9.00: za Máriu a Antona Hlavenku, syna Antona, dcéru Evu a st.rod.zos.

           V BM o 10.30: za Annu Sekáčovú (1. v.) a manž. Štefana.

 

Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ.

 

Sv. omše v týždni od 11.2. do 17.2.2019 (5. nedeľa v roku)

 

P: 11.: Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej

        V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie.

U: 12.: V BM o 17.00: za Antona Oravského, manž. Teréziu a star. rodičov.

S: 13: V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

Š: 14: Sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy

          V BP o 17.00: za Alojza Búzka, brata Rudolfa a star. rod. zos.

P: 15.: V BM o 17.00: za Jozefínu Cintulovú, zaťa Zdenka (5. výr.) a ost. rodinu.

S: 16.: V BM o 8.00: za Cypriána Májka a manž. Valériu.

N: 17.: V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za Emíliu Beňkovú. (1. výr.).

           V BM o 10.30: za Antona Holáska (1.v.), st.r.zos., vnukov a vnučku

                                  a za zdravie a B. pomoc pre ženu.

Príbuzní z krstu Simony Jedinej obetovali na kostol 50 eur, B. známa osoba 50 eur, jedna

jubilantka 40 eur a z pohrebu p. Emila Nesnadného 40 eur. Vďaka.

 

Sv. omše v týždni od 4.2.2019  do 10.2.2019 (4. nedeľa v roku)
 

P: 4.: V BM o 14.00 pohr. omša a pohreb p. Emila Nesnadného. 
 

U: 5.: Sv. Agáty, panny a mučenice

          V BP o 17.00: za Júliusa a Helenu Kovárikových a synov Júliusa a Vladimíra.
 

S: 6.: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

          V BP za Jozefa Baránka, manž. Máriu a star. rod. zos. 
 

Š: 7: V BM o 8.00: za Emila, Rozáliu a zomr. rodinu.
 

P: 8.: V BM o 17.00: za Jozefa a Agnesu Ruchovanských, s.Štefana, n.Štefániu a ost. rod.
 

S: 9.: V BM o 8.00: za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv. pre matku a dcéru.
 

N:10.: V BM o  7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Emíliu Benkovú, rodenú Kracinovú. (1. výr.). 

            V BM o 10.30: za Milana Huttu, syna Milana a manž. Dagmar.
 

Príbuzní z pohrebu p. Terézie Nesnadnej obetovali na kostol 50 eur. Vďaka. Dnes budú

litánie v BP o 15.00 a v BM o 15.30.

                              

 

Sväté omše v týždni od 28.1.2019 do 3.2.2019 ( 3. nedeľa v roku)

                                                                       

 P: 28.: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

              V BM o 8.00: za Annu a Pavla Chlapečkových.

                    

 U: 29.: V BP o 16.30: za Annu a Štefana Šedivých a syna Štefana.

 

 S: 30.: V BM o 8.00: za zomr. kňaza Petra.

 

 Š: 31.: Sv. Jána Bosca, kňaza

             V BP o 16.30: za Jána a Agnesu Samkových a star. rod. zos.

 

 P: 1.:   Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

             V BM o 16.30: na poďakovanie za 88 r. života a B. pomoc a ochranu pre Annu.

 

 S: 2.:   Obetovanie Pána, sviatok

             V BM o 8.00: za Jozefu Baďurovú a ostatnú rodinu.

             V BP o 9.30: za Františka a Jozefínu Hrušovských.

 

 N: 3.: V BM o 7.30: za farníkov.         

              V BP o 9.00: za Oľgu Stupavskú rodenú Cintulovú a rod. zos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku a na poďakovanie. (80 r.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefy Beňkovej obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Jána Cintulu

40 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 530 eur. Vďaka. Spovedanie pred 1. piatkom

bude od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. V sobotu bude požehnanie hromničných

sviečok (priniesť si so sebou) a tiež bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00 a tiež v katedrále

v Bratislave o 10.00 bude slúžiť sv. omšu pre zasvätených p. arcibiskup S. Zvolenský. Svätoblažejské

požehnanie bude budúcu nedeľu hromadne.

 

 

Sväté omše v týždni od 21.1.2019 do 27.1.2019 ( 2. nedeľa v roku)

                                                                       

 P: 21.: Sv. Agnesy, panny a mučenice

              V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre muža.

                   

 U: 22.: V BP o 16.30: za Margitu Jankovičovú, rodenú Veselú, a jej rodičov a súrodencov.

 

 S: 23.: V BP o 13.00 v kostole pohreb. sv. omša a pohreb p. Jozefky Benkovej.

 

 Š: 24.: oznámim dodatočne.

 

 P: 25.: oznámim dodatočne.

 

 S: 26.:  V BM o 8.00: za Pavla Poláka a rodičov Májkových.      (Sv. Timoteja a Títa, biskupov)

 

 N: 27.: V BM o 7.30: za farníkov.        

              V BP o 9.00: za Viktora Nesnadného a vnuka Miroslava. (15. v.).                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             V BM o 10.30: za Jána Otočku. (1. výr.).

 

Príbuzní z krstu Maxima Šedivého obetovali na kostol 20 eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka.

 

 

Sväté omše v týždni od 7.1.2019 do 13.1.2019 ( Zjavenie Pána )

                                                                       

 P: 7.:   Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

              V BM o 8.00: za Imricha Gašpárka.

                   

 U: 8.:   Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka

              V BM o 8.00: za Rudolfa Gašpárka.                                                                                          

 

 S: 9.:   V BM o 7.30: za B. pomoc, dary Ducha Sv. a zdravie pre matku a dcéru.

 

 Š: 10.: V BP o 16.30: za Jána a Zuzanu Vaňkových, sestru Máriu a star. rod. zos.  

 

 P: 11.: V BM o 16.30: za rodičov Huttových, Chorvátových a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 12.:  V BP o 8.00: za Jozefa Filu, Jozefa Grzybického a rodinu Grilovú a Szijartovú.

 

 N: 13.: V BM o 7.30: za farníkov.         KRST KRISTA PÁNA

              V BP o 9.00: za Jozefa Dobiaša (10. v.), manž. Teréziu a rod. zos.        

             V BM o 10.30: za Anastáziu Sovovú. (1. v.).

 

Príbuzní z krstu Ester Kollárikovej obetovali na kostol 50 eur a jubilantka 40 eur. Vďaka.

Dnes poobede od 14.30 budem požehnávať príbytky tých, čo sa prihlásili. V sobotu 12.1.

budem zapisovať úmysly na sv. omše v BP ráno po sv. omši do 10.00 a v BM v sakristii

od 13.00 do 14.30. V utorok ráno počas sv. omše budú vystavené ostatky bl. Titusa Zemana

a po nej krátke modlitby k nemu. Prosím pomôcť pri odpratávaní snehu spred kostolov.

 


 
 

Farské oznamyVytlačiť
 

Sväté omše v týždni od 31.12.2018 do 6.1.2019 ( Nedeľa Svätej rodiny )

                                                                       

 P: 31.: V BP o 15.00: za Jozefa Filu, rodičov Pavla a Agnesu Filových a star. rod. zos.

              V BM o 17.00: za Hermínu Šedivú (15.v.), manž. Jozefa, star. rod. zos. a ostat.+ rodinu.

           

 U: 1.:  Slávnosť P. Márie Bohorodičky, Nový rok

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jessicu Černú.

              V BM o 10.30: za Božiu pomoc pre rodiny.                                                                                                                                                            

 S: 2.:   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

              V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (80 r.).

 

 Š: 3.:   Najsvätejšieho mena Ježiš

              V BP o 16.30: za B. pomoc, dary Ducha Svätého a zdravie pre jubilantku.    

 

 P: 4.:   Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

              V BM o 16.30: za syna Vladislava (10.v.), matku Annu Zugarovú a rod. Zugarovú a Samkovú.

 

 S: 5.:  V BM o 8.00: za rodičov Ladislava a Máriu Cintulových a nevestu Jarmilu.

 

 N: 6.: V BM o 7.30: za farníkov.         ZJAVENIE PÁNA

              V BP o 9.00: za Annu (10.v.) a Jozefa Jakábových, Pavla, Dušana a star. rodičov.  

             V BM o 10.30: za Emíliu Michálkovú, rodenú Cintulovú, m. Jána, syna Rudolfa a rod. zos.

 

Príbuzní z pohrebu p. Anny Šedivej obetovali na kostol 50 eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka.

V pondelok bude na záver sv. omší ďakovná pobožnosť a 1.1. vzývanie Ducha Sv. Odpustky. Spovedanie

bude od stredy do piatku asi 30 min. pred sv. omšou. 6.1. o 7.30 a 9.00 bude požehnanie vody a poobede

požehnanie príbytkov. Prosím prihlásiť sa v sakristii. 5.1. od 16.00 bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne.

V sobotu 12.1.2019 budem zapisovať úmysly na sv. omše ráno v BP a poobede v BM.

 

 

Sväté omše v týždni od 24.12.2018 do 30.12.2018 ( 4. adv. nedeľa a VIANOCE )

                                                                       

 P: 24.: V BM o 8.00: za rodičov Ladislava a Máriu Cintulových a zomr. súrodencov zos.    Požehnanie betlehemov.

              V BP o 21.00: za Pavla Cintulu a manž. Annu rodenú Školekovú a star. rod. zos.

              V BM o 22.30: za Štefana Benka, rod. Butašových, Benkových, súrodencov a ost. + rodinu.

     

 U: 25.: 1. VIANOČNÝ SVIATOK: NARODENIE PÁNA

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jána Bízka, manž. Teréziu, rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

              V BM o 10.30: za Matúša Moravického, manž. Janku, Štefana, Martu, Zuzanu a Alenu.

              V BM o 15.00: jasličková pobožnosť.                                                                                                                                                              

 S: 26.:  2. VIANOČNÝ SVIATOK: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

               V BP o 7.30: na úmysel Ordinára.

               V BM o 9.00: za Jána a Martu Gašpárkových a Veroniku a Jozefínu.

               V BP o 10.30: za živých a zomr. Štefanov.

 

 Š: 27.:  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

               V BP o 8.00: za Milana Petráša (20. výr.) a rodinu Petrášovú a Matulovú.        

 

 P: 28.:  Sv. Neviniatok, mučeníkov

              V BP o 16.30: za Helenu Vaňkovú. (1. výr.).

 

 S: 29.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Angelu Solárových a star. rod. zos.

 

 N: 30.: V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Máriu Cákovú, m.Jána, s.Štefana, zaťa Alojza, st. a prast. rod. a ost. + rod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             V BM o 10.30: za Jozefa a Jozefu Michalicových, syna Jozefa a rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Libora Nesnadného obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Augustína Benka 50

eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vybralo 695 eur. Vďaka. 25.12. bude tradičná ofera.

Budúcu nedeľu bude obnova manželských sľubov.

 

 

 

Sväté omše v týždni od 17.12.2018 do 23.12.2018 ( 3. adventná nedeľa )

                                                                       

 P: 17.: V BM o 8.00: za Emila, Rozáliu, Miloslava a zomr. rodinu.

U: 18.: V BP o 16.30: za Rudolfa Šedivého (10. v.), rodičov Šedivých, syna Jána a Annu Filípkovú.                                                                                                                                          S: 19.:  V BM  o 8.00: za Jána, manželku, syna a rodičov.

Š: 20.:  V BM o 8.00: za + rodinu Palkovičovú, Františka, Alžbetu, Máriu, Floriána a syna.         

P: 21.:  V BM o 16.30: za Ferdinanda Janíka. (1. výr.).

S: 22.:  V BP o 7.30: za Jána Dobiaša a star. rod. zos.

N: 23.: V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za rodičov Jozefa a Annu Škápikových a star. rod. zos.                                                         V BM o 10.30: za Annu a Jána Sakaláša, zaťa Emila a Františka a st. rod. Máriu a Antona, + deti

                                         a rod. Alojza a Albínu Drinkových.

Príbuzní z krstu Filipa Pyskatého obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Ivana Masára 30 eur. Vďaka. Dnes je zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Zajtra budem spovedať starých a chorých ľudí v domácnostiach od 9.15 najprv v BM a potom v BP. 

Sväté omše v týždni od 10.12.2018 do 16.12.2018 ( 2. adventná nedeľa )

                                                                       

 P: 10.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre členky ruženca a pre 93-ročnú ženu.

     

 U: 11.: V BM o 16.30: za Matildu Vaňkovú (1.v a nedož. 80r.), manž. Alojza a star.rod.zos.                                                                                                                                                               

 

 S: 12.: V DD o 10.00: za zomr. Annu Sásikovú, rodenú Matulovú.

 

 Š: 13.: Sv. Lucie, panny a mučenice

              V BP o 16.30: za Floriána a Máriu Petráňových a rodičov Petráňových a Vajdových.           

 

 P: 14.: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

               V BM o 16.30: za Viliama Bilku (25. výr.).

 

 S: 15.: Vysluhovanie sviatosti pokánia od 9.00 do 10.30 v BM a v BP

              V BM o 10.30: za Jána Lipára a rodičov Lipárových a Bakanových a švagra Jozefa a Stanislava.

              V BP   o 10.30: za rodičov Františka a Kvetoslavu Vilémových a star. rodičov.

 

  N: 16.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Antona a Teréziu Bulkových a syna Štefana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

             V BM o 10.30: za Jozefa Hlavenku.

          

  Bohu známa osoba obetovala na kostol 20 eur a v zbierke na charitu sa vyzbieralo 425 eur. Vďaka. Budúcu

  nedeľu bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Prosím prihlásiť sa na odber KN a našich starých a chorých

  ľudí na spovedanie v domácnostiach. V sobotu bude spovedanie pre našich farníkov.

 

 

Sväté omše v týždni od 3.12.2018 do 9.12.2018 ( 1. adventná nedeľa )

                                                                       

 P: 3.: V BM o 8.00: za B. pomoc, dary Ducha Sv. a zdravie pre matku a dcéru.    (Sv. Františka Xaverského)

      

 U: 4.: V BP o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku a rodinu.     (Sv. Barbory, panny a mučenice)                                                                                                                                                                 

 

 S: 5.: V BP o 16.30: za rodičov Štefana a Máriu Kassayových a st. rod. zos.

 

 Š: 6.: Sv. Mikuláša, biskupa, titul kostola, slávnosť

           V BM o 16.30: za rodičov Lasicových, Maderičových, za + súrodencov a star. rod. zos.           

 

 P: 7.: Form. O Nepoškvrnenom počatí Panny Márie

               V BM o 16.30: za Jána Gašpárka. (3. výr.).

 

 S: 8.: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

           V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za Jána Nesnadného, manž. Teréziu, synov, nevestu a vnuka.

           V BM o 10.30: za Štefana Dobiaša, rod. zos. a zaťa Pavla. 

 

  N: 9.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Juraja Dzvoníka, m. Máriu, Jozefa Válka, m. Adelu a súr. Jána, Michala, Máriu a m. Jána.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V BM o 10.30: za otca Alojza Filípka, star. rod. Filípkových a Filipových.

            

 Ženy modliace sa deviatnik k P. Márii obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Dany Markovej 50 eur a Bohu známa

osoba 20 eur. Vďaka. Dnes je zbierka na charitu a 15.00 litánie v BP a o 15.30 v BM. Spovedanie bude od pondelka

do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. Prosím prihlásiť sa na odber KN do budúcej nedele a tiež prihlásiť našich starých

a chorých ľudí na spovedanie v domácnostiach. Tiež je ponuka na detský mesačník Rebrík za 13,50 na celý rok

a výzva podporiť katolícke rádio Mária. Letáčiky.

 

 

Sväté omše v týždni od 26.11.2018 do 2.12.2018 ( nedeľa Krista Kráľa)

                                                                       

 P: 26.: V BM o 8.00: za B. pomoc, dary Ducha Sv. a zdravie pre matku a dcéru.     

 U: 27.: V BM o 16.30: za rodičov Šedivých, Grajzových a zomr. súrodencov.                                                                                                                                                                     

 S: 28.:  V BM o 8.00: za zomr. kňazov Jozefa a Rudolfa.

 Š: 29.:  V BM o 16.30: za Ladislava Cintulu a rod. zos.             

 P: 30.:  Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

               V BP o 16.30: za Mariána Hajlu, rodičov Hajlových, Filových a ost. zomr. rodinu.

 S: 1.:    V BP o 8.00: za Jozefa Jankoviča, brata Viktora, rodičov a star. rod. a ostatnú rodinu.

  N: 2.: V BM o 7.30: za farníkov.    Prvá adventná nedeľa

             V BP o 9.00: za Agnesu Jankovičovú (1. výr.) a manž. Rudolfa.

             V BM o 10.30: za Ondreja Cintulu (35. výr.), manž. Alžbetu a ostatnú rodinu.

 Príbuzní z krstu Teodora Pribyla obetovali na kostol 90 eur a v zbierke Svätomartinskej sa vyzbieralo 290 eur.

Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na charitu a tiež o 7.30 a 9.00 bude požehnanie adventných

vencov. V sobotu bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 12.11.2018 do 18.11.2018 ( 32. nedeľa v roku)

P: 12.:  Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

             V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ženu.

U: 13.: V BM o 16.30: za Milana Štoru a rod. zos.      

 S: 14.:  V BM o 8.00: za zomr. biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

Š: 15.:  V BM o 16.30: za Milana Filípka, otca Alojza a rodičov Décsiových a Filípkových.               

P: 16.:  Sv. Gertrúdy, panny

             V BM o 16.30: za rodičov Lasicových a Maderičových, za + súrodencov a st.rod.zos.

 S: 17.: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

              V BP o 8.00: za dobré vzťahy medzi spolupracovníkmi.

 

  N: 18.: V BM o 7.30: za farníkov. 

             V BP o 9.00: za Jozefa Šebestu (13. v.), zaťov Jána a Rudolfa a rod. zos.

             V BM o 10.30: za Albínu Šimuničovú (5. v.) a star. rodičov Michálkových a Šimuničových.  

 Príbuzní z pohrebu p. Viery Klenovej obetovali pre farnosť 50 eur, z krstu Tobiasa Morávka 20 eur a Bohu známa

 osoba 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude Svätomartinská zbierka. Dnes: 100 rokov od konca 1. svet. vojny.  

 Modlitby za mier. Aj za prenasledovaných kresťanov v Pakistane. Väznená matka Asie Bibi. Od 11. do 18.11. je

 Týždeň Cirkvi pre mládež. Dnes od 16.00 – Deň otvorených dverí v Bratislave – Rači. 16.11. Evanjelizačný program

 V Bratislavskej Incheba Aréne od 18.00 Godzone Tour. 13.11. začína Trnavská novéna k P.Márii. Sv. omše o 18.00.

 

Sväté omše v týždni od 5.11.2018 do 11.11.2018 ( 31. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 5.:  V BM o 8.00: za zomr. rodinu Kamodyovú a Moravickú.   

U: 6.: V BM o 17.00: za Jozefa a Hermínu Kramarových a zomr. Rajmunda.                                                                                                                                         S: 7.:  V BM o 7.30: za B. pomoc a zdravie.

Š: 8.:  V BM o 17.00: za Mgr. Martu Kotianovú, rodičov, star. rodičov a ostatnú zomr. rodinu.                

P: 9.:  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

             V BP o 17.00: za Pavla Cintulu (20.v.), sestru Helenu a rodičov Cintulových a Podaných.

S: 10.: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

              V BM o 8.00: za Štefana Palka. (1. výr.).

N: 11.: V BM o 7.30: za farníkov. 

             V BP o 9.00: za rodičov Jozefa Michalicu a manž. Oľgu.

             V BM o 10.30: za Viktora Sakaláša, rodičov Moštekových, brata Jozefa a Jána, zaťa Vladimíra a st.r.zos.

           

 Príbuzní z pohrebu p. Zdenka Butaša obetovali na kostol 50 eur a B. známa osoba 20 eur. Vďaka. Dnes budú litánie  V BM o 14.00 a v BP o 14.30. 10.11. bude v katedrále v Bratislave o 15.30 sv. omša a po nej Svätomartinský lampiónový sprievod pre deti a rodiny. Priniesť lampión, čiapky alebo šál alebo školské potreby pre chudobné deti v Rumunsku.

 

Sväté omše v týždni od 29.10.2018 do 4.11.2018 ( 30. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 29.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Máriu Smíkalových, synov Jozefa a Jána, st.rod. Sovových a ostat. rodinu.

 U: 30.: V BM o 8.00: za Františka a Helenu Cintulových, sestru Magdalénu, Vincenta Krupu a st.r. Cintulových a Mackových.

 S: 31.:  V BP o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ruženčiarky a chorú ženu.

 Š: 1.:    Slávnosť Všetkých svätých

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jána a Máriu Šajdíkových, Jozefa a Máriu Polákových, synov Štefana a Jozefa a star.r.zos.

              V BM o 10.30: za Alojza Butaša, m. Štefániu, zaťov Jozefa, Štefana, st.r.zos. a ostatnú + rodinu.

              Dušičková pobožnosť na cintoríne v BP o 14.00 a v BM o 14.45.                

P: 2.:   Spomienka na všetkých verných zosnulých

              V BP o 8.00: za všetkých zosnulých.

               V BM o 17.00: za Pavla Šedivého, rodičov Šedivých a Bolebruchových a Júliu.

S: 3.: V BP o 8.00: za B. pomoc, zdravie a živú vieru pre synov a pre Sabínu.

N: 4.: V BP o 7.30: za farníkov.   OSLAVA SPOLUPATRÓNOV VŠETKÝCH SVATÝCH V BP

             V BM o 9.00: za Pavla Michalicu, manž. Annu a deti.

             V BP o 10.30: za Jozefa Benka, rodičov Benkových a Deščíkových a Jozefa, Štefana a Jána.

         

Príbuzní z krstu Nikolasa Hlavenku obetovali na kostol 50 eur, z krstu Dominika Kubinca 50 eur, z pohrebu p. Emila  Včelku 50 eur, z pohrebu p. Jána Cintulu 50 eur, zo sv. omše za p. Pavla Sameka 50 eur a v zbierke na misie sa vybralo 420 eur. Vďaka. Spovedanie: v pon.,ut.str. a piatok 30 min. pred sv. omšou. Odpustky: od 1. do 8.11.: návšteva cintorína,  2.11. v kostole 0tče náš a Verím v Boha. V sobotu 3.11. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 22.10.2018 do 28.10.2018 ( 29. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 22.:  V BM o 7.30: za Rudolfa, Máriu a ostatnú rodinu.      

U: 23.: V BM o 15.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Emila Včelku.    

 S: 24.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Annu Kolíkových, +deti, st.rod. Benkových a Kolíkových a ost. +rodinu. 

 Š: 25.:  V BP o 17.30: za Jozefu Rybeckú, Máriu a Jozefa Osuských, Timoteja, Mariána, Jána Šimuničových, Klaudiu Gozorovú a Rudolfa Rybeckého.                 

P: 26.:  V BM o 14.30: pohreb. sv. omša a pohreb p. Jána Cintulu.

               Výročie posviacky farského kostola v BM, slávnosť

            V BM o 17.30: za Jozefa Exnera (10. v.), rodičov a rodičov Floriána a Hedvigu Gašpárkových.

S: 27.: V BM  o 8.00: za Pavla Samka (1. výr.) a rodičov Jozefa a Jozefu.

N: 28.: V BM o 7.30: za farníkov.    VÝROĆIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

             V BP o 9.00: za Štefana Včelku, rodičov Včelkových a Mullerových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Alojza Drápala (2. výr.), rodičov a star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

Príbuzní z krstu Adama Králika obetovali na kostol 50 eur, z krstu Emily Kalčíkovej 50 eur a z krstu Sofie Hlavenkovej 30 eur. Vďaka. Dnes je zbierka na misie. Budúcu nedeľu bude tradičná ofera v BM a tiež sa budú predávať sviečky za 1 euro za nenarodené deti. V noci zo soboty na nedeľu bude zmena času.

 

Sväté omše v týždni od 15.10.2018 do 21.10.2018 ( 28. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 15.: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

             V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre rodinu.      

     

 U: 16.:  Sv. Margity Márie Alacoque, panny

              V BM o 17.30: za Alojza Habalu a rod. zos.                                                                                                                                                                            

 

 S: 17.: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

              V BM o 8.00: za Helenu Dobiašovú, dcéru Emíliu, zaťa Antona a ostatnú + rodinu.

 

 Š: 18.: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

             V BP o 17.30: za Hedvigu a Adama Mužíkových a star. rod. Šrámkových.                  

 

 P: 19.: Sv. Pavla z Kríža, kňaza

              V BM o 17.30: za Annu Nesnadnú, rodičov Grajzových a Nesnadných.

 

 S: 20.: V BM  o 8.00: za Štefana Pavlíka. (10. výr.).

 

  N: 21.: V BM o 7.30: za farníkov.  

             V BP o 9.00: za Simeona a manž. Annu Valentových. (obaja nedož. 90 r.).

             V BM o 10.30: za Jozefa Bednára. (1. výr.).

            

Príbuzní zo sobáša Kevina Hladíka a Timey Polákovej obetovali na kostol 50 eur. Vďaka. Budúcu

nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na misie. Prosím vo štvrtok 18.10. zapojiť sa do modlitby Milión

detí sa modlí ruženec ráno o 9.00. Stretnutie detí a mladých v BM v kostole v piatok o 17.30.

 

Sväté omše v týždni od 8.10.2018 do 14.10.2018 ( 26. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 8.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre chorého muža.      

     

 U: 9.:  V BM o 17.30: za Jozefa a Máriu Samkových, synov Jána a Jozefa, nevestu Jozefu rodenú Chorvátovú a Pavla.                                                                                                                                                                             

 

 S: 10.: V BP o 7.30: za Michala a Teréziu Chovancových, syna Jozefa a st.r. Humlových a Chovancových a ost. rodinu.

 

 Š: 11.: Sv. Jána XXIII., pápeža

             V BP o 17.30: za Jána Vaňka, manž. Zuzanu a dcéru Máriu.                   

 

 P: 12.: V BM o 13.00: za živých a zomrelých spolužiakov a spolužiačky nar. r. 1948.

              V BP o 17.30: za Jozefa Vitáloša a rodičov Záhončíkových a Vitálošových.

 

 S: 13.: V BP  o 14.00: sobášna sv. omša za Kevina Hladíka a Timeu Polákovú.

 

  N: 14.: V BM o 7.30: za farníkov.  

             V BP o 9.00: za Antona a Jozefu Vajdových a rodičov Vajdových a Obuchových.

             V BM o 10.30: za Štefana Šedivého, rodičov Šedivých a Cintulových a ost. rodinu.

            

Príbuzní zo sobáša M. Kaveckého a K. Štetinovej obetovali na kostol 50 eur, zo sobáša P. Cvečku a P. Piovarčiovej 50 eur, zo sobáša M. Cáka a L. Menšíkovej 100 eur, z pohrebu p. Evy Linekovej 50 eur, z pohrebu p. Štefana Cintulu 50 eur, Bohu známa obetovala 70 eur a jubilantka p. Cecília Vaňková obetovala 50 eur. Vďaka. Dnes budú litánie v BP o 13.30 a v BM o 14.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 1.10.2018 do 7.10.2018 ( 26. nedeľa v roku)

P: 1.: V BM o 14.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Evy Linekovej.       

 U: 2.: Sv. anjelov strážcov

            V BM o 18.00: za + manžela Jána Cintulu.                                                                                                                                                                              

S: 3.: V BP o 14.00: pohreb. sv. omša v kostole a pohreb p. Anastázie Semianovej.

            V BM o 18.00: za Štefana Černého (1. výr.) a rodičov.

Š: 4.: Sv. Františka Assiského

             V BP o 18.00: za Vendelína a Štefániu Šrámkových, st.rod. Butašových a ostatnú rodinu.         

 P: 5.: Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

           V BM o 18.00: za st. rod. Cintulových, Máriu a Jozefa Michalicových, Albínu Vajdovú a manž.

                                       a Magdalénu Cintulovú a manž.

S: 6.: V BM o 15.00: sobáš Michala Cáka a Lenky Menšíkovej.

 

  N: 7.:          V BM o 7.30: za farníkov.   

             V BP o 9.00: za rodičov Štefana a Karolínu Cintulových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

             

 

Sviatosť pokánia pred 1. piatkom budem vysluhovať asi 30 min. pred sv. omšami. V októbri pred sv. omšami

bude spoločná modlitba sv. ruženca. Odpustky. V sobotu 6.10. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

 

 

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ

sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

a starých ľudí v domácnostiach bude vo štvrtok od 9.15. (BM a BP). V noci zo soboty na nedeľu

bude zmena času. Budúcu – Kvetnú nedeľu - bude požehnanie ratolestí v BP o 9.00 a v BM o 10.30.

                                

 

Sväté omše v týždni od 24.9.2018 do 30.9.2018 ( 25. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 24.: V BM o 8.00: za zomr. Máriu Pánikovú.         

 U: 25.: V BM o 18.00: za Jána Cintulu, manž. Annu a Teréziu, dcéru Martu, vnuka Jána a rod. zos.   Poučenie birmovancov.                                                                                                                        S: 26.: V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

Š: 27.: Sv. Vincenta de Paul, kňaza

             V BP o 18.00: za rodičov Medlenových, Búzkových, brata Rajmunda a celú zomr. rodinu.   

P: 28.: Sv. Václava, mučeníka.  Poučenie pre birmovancov.

           V BM o 18.00: za Jozefa a Annu Pavlíkových, syna Jozefa, zaťa Jána, nevestu Teréziu a Annu a Jozefa Drinkových.

S: 29.: V BM o 15.00: sobášna sv. omša za Michala Kaveckého a Ing. Katarínu Štetinovú.

              V BM o 16.30: sobášna sv. omša za Petra Cvečku a Petru Piovarčiovú..

N: 30.: V BM o 7.30: za farníkov.          

             V BP o 9.00: za Františka a Emíliu Predajňových, syna Milana a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Jána Holáska (1. výr.) a manž. Ruženu.

             V BM o 15.00: BIRMOVNÁ SV. OMŠA a BIRMOVKA.

 

Príbuzní z pohrebu p. Jána Sovu obetovali na kostol 50 eur a z pohrebu p. Anny Pobjeckej 50 eur. Vďaka.

Vo štvrtok ráno od 9.00 bude upratovanie kostola v BM, v piatok v BM spovedanie birmovancov a ich príbuzných od 16.00 do 17.30. Vstup do kostola v BM v nedeľu poobede od 14.00 – najprv birmovanci s birm. lístkom a birm. rodičom a potom ostatní ľudia.

 

Sväté omše v týždni od 17.9.2018 do 23.9.2018 ( 24. nedeľa v roku)


P: 17.: V BM o 8.00: za zomr. Matúša a Janku, Štefana a Martu, Zuzanu a Alenu a ostatnú rodinu.
U: 18.: V BM o 18.00: za Alojza Filípka, rodičov Filípkových a Filipových, st.r.zos. a zaťa Milana.
S: 19.: V BM o 8.00: za Máriu Jankovičovú, rodenú Nesnadnú. (10. výr.).
Š: 20.: Sv. Ondreja, Pavla a spoločníkov, mučeníkov
V BP o 18.00: za Pavla Obucha, manž. Teréziu, brata Jána a rod. zos.
P: 21.: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Poučenie pre birmovancov
V BM o 18.00: za Jozefa Petríka a Matildu a star. rod. zos.
S: 22.: V BP o 8.00: za Jána Dobiaša.
N: 23.: V BM o 7.30: za farníkov.
V BP o 9.00: za +Františka a Máriu Baďurových a ostatnú živú rodinu.
V BM o 10.30: za Jozefa Šedivého (35. v.), manž. Hermínu, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.
Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Dnes predávanie srdiečok. V stredu,
piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Máme ďakovať za úrodu.

 

Sväté omše v týždni od 10.9.2018 do 16.9.2018 ( 23. nedeľa v roku)

                                                                      

P: 10.: V BM o 8.00: na poďakovanie za milosti od rodiny Hodáňovej.           

U: 11.: V BP o 18.00: za +brata Antona a rodičov Filipových a star. rod. zos.

 S: 12.: Najsvätejšieho mena Panny Márie

             V BM o 8.00: za Štefana Cintulu. (1. výr.).

             V DD o 10.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

Š: 13.: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

             V BM o 18.00: za Jána Nesnadného, m. Annu, syna Jána, nevestu Teréziu, kňaza Floriána Tománka a r.zos.                     

P: 14.: Povýšenie svätého kríža                     Poučenie pre birmovancov

           V BM o 18.00: za Emila Včelku a rodičov Včelkových a Beňkových.

S: 15.: Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska

            V BP o 16.30: za Ladislava Macka, m. Teréziu, dcéru Vieru, zaťov Jána, Juraja a Jozefa (20. v.), vnukov Romana a Róberta. (1. v.).

            V BM o 18.00: za Jozefa a Hedvigu Škápikových a Františka Baďuru.

N: 16.: V BM o 7.30: za farníkov.          

             V BP o 9.00: za Štefana a Annu Šedivých, syna, zaťov, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

             V BM o 10.30: za Antona Holáska (nedož. 80 r.), rod. zos., +vnuka Simeona, ostatných členov rodiny a za zdravie a B. pomoc pre ženu.

Príbuzní zo sobáša T. Semiana a N. Albrechtovej obetovali na kostol 50 eur a z krstu Valentíny Biksadskej 50 eur. Vďaka. Dnes bude stretnutie rodičov birmovancov v kostole v BM o 15.00. Dr. Pavol Tománek, rodák z BM oznamuje, že dňa 22.9.2018 o 15.00 v Štefansdome vo Viedni bude vysvätený svätiteľom kard. Schonbornom za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou. Púť v Šaštíne.

 

Sväté omše v týždni od 27.8.2018 do 2.9.2018 ( 21. nedeľa v roku)


P: 27.: Sv. Moniky
V BM o 8.00: za Jozefa, Jarku a Darinu.
U: 28: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
V BM o 8.00: za Štefana Gašpárka.
S: 29.: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
V BM o 8.00: za Jozefa Gašpárka.
Š: 30.: V BP o 18.00: za Jána Cintulu (5. výr.) a rodičov.
P:31.: Poučenie pre birmovancov.
V BM o 18.00: za B. pomoc pre 75-ročných jubilantov a jubilantky a za zomr. 75-ročných.
S: 1.: V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Jozefa Cintulu a Zuzanu Mihovú.
N: 2.: V BM o 7.30: za farníkov.
V BP o 9.00: za Štefana Cáka (10. výr.), rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.
V BM o 10.30: za Annu Zugarovú (1. výr.), syna Vladislava a star.rod.zos. > Príbuzní z pohrebu p. Alojza Janíčka obetovali na kostol 50 eur, z krstu Marka Dobiaša 40 eur a v zbierke
na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 530 eur. Vďaka. 7.-9.9. bude púť v Marianke, 8.9. v Žarošicích,
3.-9. Loretánske dni v Skalici a 14.-16.9. púť v Šaštíne. Podrobnosti sú na plagátoch. Budúcu nedeľu
na začiatku sv. omší spev k Duchu Svätému.

Mozilla Firefox.lnk

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ
sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21197971

Úvodná stránka