Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Úradné oznamy

Úradné oznamy

Borské piesky- návrh zaradenia územia európskeho významu do národného zoznamu území európskeho významu Vytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia  SR v súvislosti so zaradením lokality nachádzajúcej sa v k.ú. Borský Mikuláš  do národného zoznamu území európskeho významu pozýva vlastníkov správcov, nájomcov pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou,  k prerokovaniu zaradenia navrhovanej lokality – „Borské piesky“ do národného zoznamu podľa  § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p..

Prerokovanie sa uskutoční 26.4.2017 v zasadačke Obecného úradu Borský Mikuláš o 10,00 h.

Prílohy, ktorými sú mapa lokality a zoznam parciel registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností budú k dispozícii na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a na úradnej tabuli Ministerstva ŽP SR.

JPEG_SKUEV0899_Borské_piesky.jpg


 
 

Kalaštovský bor- návrh zaradenia územia európskeho významu do národného zoznamu území európskeho významuVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s druhou aktualizáciou národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu pozýva vlastníkov správcov, nájomcov pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou,  k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia – Kalaštovský bor do národného zoznamu podľa  § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p..

Prerokovanie sa uskutoční 26.4.2017 v zasadačke Obecného úradu Borský Mikuláš

od 13,00 h.

Prílohy, ktorými sú mapa lokality a zoznam parciel registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností budú k dispozícii na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a na úradnej tabuli Ministerstva ŽP SR.JPEG_SKUEV0906_Kalaštovský_bor.jpg

Príloha SKUEV0906 register C a E Príloha SKUEV0906 register C a E.pdf Príloha SKUEV0906 register C a E.pdf (125.1 kB)

 
 

Prerušenie dodávky elektrickej energie 10. 5.2017, 11.5.2017, 24.5.Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

http://www.borskymikulas.sk/portals_pictures/i_000840/i_840860.jpg

Obec Borský Mikuláš

vyhlasuje

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení

 

obchodnú verejnú súťaž

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

Článok I.

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže

 

Vyhlasovateľom je:

                     Názov: Obec Borský Mikuláš

                    Sídlo: Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš

                     Zastúpený: Vladimír Bízek

                     IČO: 00309419

                     Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

                     Číslo účtu: 3232613002/5600

                     (ďalej len „Obec Borský Mikuláš“ alebo „vyhlasovateľ“)

 

Článok II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže a podmienky predaja

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj len „súťaž“) je výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to:

pozemok - parc. č. 10199, parcela registra „E“ KN, druh a spôsob využitia pozemku – orná pôda, o výmere 11376 m2 , nachádzajúci sa v kat. území Šajdíkove Humence, obec Šajdíkove Humence, zapísaný na LV č. 1781, vedenom na Okresnom úrade Senica, Katastrálny odbor (ďalej len „pozemok“).

 

Článok III.

Podmienky predaja

Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa pozemok predáva: 5,00 €/m2 .

Cena za nehnuteľnosť bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy. Poplatok za návrh na vklad         do katastra nehnuteľností platí kupujúci. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva obec Borský Mikuláš po uhradení celej kúpnej ceny.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ak sa nedohodne neskorší dátum.

 

Článok IV.

Časový plán súťaže

Vyhlásenie súťaže: 18.4.2017

Obhliadka nehnuteľnosti bude umožnená účastníkovi súťaže po dohode so starostom obce – Vladimírom Bízkom (tel. č. 034/65 95 142, mail: starosta@borskymikulas.sk, adresa: Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš). Obhliadku je možné uskutočniť dňa 15.5.2017 od 13,00 do 15,00 h.

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva, do 2 (dvoch) mesiacov od ukončenia súťaže.

 

Termín na oznámenie vybranej ponuky: do 10 dní od vyhodnotenia súťaže.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže víťazovi súťaže. Ak účastník súťaže, ktorému na základe vyhodnotenia návrhov bude ponúknutá možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorú však do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže víťazovi súťaže neuzatvorí, vyhlasovateľ môže ponúknuť možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí ďalšiemu účastníkovi súťaže, pri ktorom sa uplatní postup podľa tohto článku obdobne.

 

Článok V.

Podmienky súťaže

Účastník súťaže môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá účastník súťaže viac návrhov, budú všetky jeho návrhy zo súťaže vylúčené.

Účastník súťaže môže meniť, dopĺňať svoj návrh a odvolať ho do ukončenia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 31.7.2017 do 12,00 h.

Kritérium hodnotenia predložených návrhov je výška navrhnutej ceny za 1 m2 konkrétneho pozemku. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania návrhu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jeden, niektoré ako aj všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Zo súťaže bude vyradený účastník súťaže, ktorý nemá zaplatené záväzky voči obci.

 

Článok VI.

Návrh účastníka súťaže

Návrh sa podáva v písomnej forme a v slovenskom jazyku.

Návrh sa podáva v uzatvorenej obálke s viditeľným označením: „NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  - 10199“.

Návrh je potrebné v lehote podľa článku IV. ods. 3 doručiť na adresu: Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš alebo podať osobne do podateľne obecného úradu vyhlasovateľa. V prípade využitia poštovej prepravy je rozhodujúci termín doručenia, nie poštová pečiatka vyznačujúca termín podania na poštovú prepravu.

Povinné náležitosti návrhu na kúpu nehnuteľnosti:

  • označenie účastníka súťaže
  • cenový návrh za kúpu 1 m2 pozemku; cenový návrh nesmie byť nižší ako cena podľa článku III. 

      ods. 1 týchto podmienok,

  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na vymedzený účel – obchodná verejná súťaž a uzatvorenie kúpnej zmluvy,
  • záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží a za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy,
  • návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby je potrebná aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
  • Účastník súťaže môže dať cenový návrh len na predaj ponúkaného pozemku.
  • Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie.

Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojho cenového návrhu za dôverné.

V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

 

V Borskom Mikuláši, dňa 5.4.2017

 

 

                                                                                                          Vladimír Bízek

                                                                                                            starosta obce

Vyvesené: 10.4.2017

Zvesené:


 
 

Platobné výmery na daň z nehnuteľnostíVytlačiť
 

Obecný úrad Borský Mikuláš oznamuje občanom, že sú pripravené platobné výmery na daň z nehnuteľností za rok 2017, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť v pondelok  a  utorok v čase od 8,00 h  do 16,00 h, v  stredu od 8,00 h do 17,00 h a v piatok od 8,00 h do 15,00 h. 


 
 

Preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016Vytlačiť
 

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

 

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016

 

bude zabezpečovať

 

dňa 31.03.2017 v čase od 09:00 h do 17:00 h

 

okrem stálych organizačných zložiek  (najbližšie PDÚ Senica a PDÚ Skalica)

 

aj na adrese:

Mestská knižnica a centrum voľného času Šaštín-Stráže,

Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže,

(oproti budove bývalej Trikoty).


 
 

Zmena v triedení odpadovVytlačiť
 

Vážení občania.

V našej obci prišlo k zmenám v skladbe triedeného odpadu a vývoze triedeného odpadu. Tento zber bude v našej obci prevádzkovať firma TEKOS.

Pri zavádzaní každého nového systému je kladených  viacero otázok, na ktoré vám radi poskytneme potrebné doplňujúce vysvetlenia.

Do každej domácnosti rodinného domu sú priebežne distribuované vrecia na papier a plasty.  Papier sa bude vyvážať jedenkrát za mesiac a plasty, obaly tetrapack a PET fľaše jeden krát za mesiac. Harmonogram vývozu triedeného odpadu je uverejnený na webovej stránke obce. Termín vývozu triedeného odpadu bude včas zverejnený aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. V deň vývozu je potrebné v skorých ranných hodinách umiestniť triedený odpad pred dom.

Do vreca na papier môže byť uložený len triedený papier, ako noviny, časopisy, stlačené krabice a kartóny. Nepatrí sem mokrý, znečistený papier, väzbové obaly z kníh, hygienické potreby a plienky.  V deň, kedy sa vyváža papier, sa iný triedený odpad neberie.

Do vriec na plasty môžu byť uložené neznečistené PET- fľaše, obaly tetrapack, plasty, igelity, polystyrén, plechovky z nápojov  potravinových obalov, alobal. Ostatné kovy väčších rozmerov je potrebné odovzdať do zberných nádob.

PET- fľaše, obaly tetrapack a plechovky je potrebné pred uložením do vriec stlačiť, aby sa ich do vriec vmestilo čo najviac. 

Ak domácnosť vyprodukuje väčšie množstvo odpadu, je možné vyzdvihnúť prázdne vrece na zbernom dvore, alebo odpad uložiť do vlastného vreca.

Pri najbližšom vývoze bude do domácností dodaných toľko vriec, koľko bude odvezených. Týmto spôsobom si bude potrebné množstvo vriec každá domácnosť sama regulovať.

 

Vážení občania,

ospravedlňujeme sa za vzniknuté neúmyselné nedostatky spôsobené zmenami v systéme triedenia odpadu a ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.   

 


 
 

Harmonogram vývozu TKOVytlačiť
 


 
 

Výzva na orez stromov do 30.11Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Orez stromov.PDF Orez stromov.PDF (227.4 kB)

 
 

Nájomné bytyVytlačiť
 

Obec Borský Mikuláš plánuje výstavbu nájomných bytových jednotiek. Zároveň žiada občanov, ktorí by mali záujem o nájomné byty, aby si predložili písomnú požiadavku s uvedením počtu izieb v termíne do 31.8.2016. Podrobnejšie informácie budú podané na tunajšom obecnom úrade.


 
 

webygroup

dnes je: 28.4.2017

meniny má: Jarmila

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


10643091

Úvodná stránka