Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Oznamy farského úradu

Sväté omše

Farské oznamyVytlačiť
 

Sväté omše v týždni od 14.8.2017 do 20.8.2017 ( 19. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 14.:  Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

             V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre chorú členku živého ruženca.

 

U: 15.:  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

             V BM o 8.00: za farníkov.

             V BM o 16.30: za Jozefa Šebestu. (1. výr.).

             V BP o 18.00: za ctiteľov a ctiteľky P. Márie a za pochovaných na cintorínoch v BP a BM. Požehnanie kvetov.

 

S: 16.:   Sv. Štefana Uhorského

             V BM o 8.00: na úmysel.

 

 Š: 17.:  V BM o 18.00: za Jozefínu Drinkovú. (1. výr.).

 

 P: 18.:   V BP o 8.00: za Jozefínu Krokvovú (10. výr.) a star. rod. zos.

 

 S: 19.:   V BP o 8.00: za Dobrušu Bobkovú (nedož. 80 r.).

 

 N: 20.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Dušana Speváka a rodičov Jakábových a Sálikových.

             V BM o 10.30: za Rudolfa Včelku, manž. Evu, brata Antona a star. rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Sáry Šimuničovej obetovali pre farnosť 50 eur, z krstu Mii Sekáčovej 50 eur, z krstu Tamary Márie Elsíkovej

10 eur , z pohrebu p. Mariána Hajlu 50 eur, ruženčiarky 25 eur a v zbierke na splátku ABÚ 420 eur. Vďaka.  V sobotu 19.8.

bude  pred parlamentom v Bratislave stretnutie rodín pod názvom Hrdí na rodinu. V Plaveckom Mikuláši pri kaplnke Panny Márie bude v nedeľu 20.8. o 11.00 slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať p. arcibiskup S. Zvolenský. 26.8. bude púť v Ra-

jeckej Lesnej s TV Lux a 9.9. púť v Žarošiciach. Podrobnosti sú na plagátoch.                                            

 

Sväté omše v týždni od 7.8.2017 do 13.8.2017 ( Premenenie Pána)

                                                                     

P: 7.:    V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 8.:   Sv. Dominika, kňaza

            V BM o 18.00: za rodičov Orešanských a Rudolfa Šedivého.

 

S: 9.:    Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok

             V BM o 8.00: na úmysel.

 

 Š: 10.:  Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

             V BM o 8.00: za Rudolfa Michálka a rod. zos.

 

 P: 11.:   Sv. Kláry, panny

              V BM o 18.00: za Alojza Vaňka (nedož. 80 r.) a star. rod. Vaňkových a Cintulových.

 

 S: 12.:   V BP o 8.00: za Helenu Nesnadnú (2. v.), manž. Jána a syna Jána a rodičov Nesnadných a Černých.

 

 N: 13.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za syna Ľuboša Deščíka, brata Rafaela, rodičov Deščíkových a Fialových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Jána Oravského (20. v), rodičov Oravských a Kurtových, Petra Kurtu a Matildu Liškovú r.Sovovú.

 

Príbuzní z krstu Adama Schudicha obetovali pre farnosť 50 eur , z krstu Alice Černej 30 eur, zo sobáša B. Bombaru a L. Kličkovej 50 eur a Bohu známa osoba 50 eur. Vďaka. 13.8. bude v Kráľovej pri Senci v skupine Cenacolo deň svedectiev.

O 10.30 tam bude sláviť sv. omše p. arcibiskup S. Zvolenský. Ponuka knihy Triumf srdca za 15 eur.                                               

 

 

Sväté omše v týždni od 31.7.2017 do 6.8.2017 ( 17. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 31.: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

            V BM o 8.00: za Zuzanu Moravickú a zomr. rodinu.

 

U: 1.:   Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

            V BP o 18.00: za Miroslava Vajdu.

 

S: 2.:    V BM o 18.00: za Pavlínu Šedivú, sestru Máriu, manž. Rudolfa, matku Hermínu a rodičov Masárových.

 

 Š: 3.:   V BP o 18.00: za Pavla Semiana (5. výr.), rod. zos. a súrodencov.

 

 P: 4.:   O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

             V BM o 18.00: za B. pomoc, Dary Ducha Sv. a zdravie pre členky živého ruženca.

 

 S: 5.:   V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Branislava Bombaru a Lindu Kličkovú.

 

 N: 6.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Štefana Filípka, rodičov Filípkových a Jankovičových.

             V BM o 10.30: za rodičov Šedivých a Filových a star. rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Emily Hlavenkovej obetovali pre farnosť 50 eur a z krstu Lady Magdalény Mackovej 70 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. 2.8. možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky, zvané

Porciunkuly modlitbou Otče náš a Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca a sv. spoveď a sv. prijímanie. Sviatosť pokánia budem vysluhovať od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou.  Prosím upratovať v sobotu ráno v kostoloch.                                                   

 

 

Sväté omše v týždni od 24.7.2017 do 30.7.2017 ( 16. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 24.:  Sv. omša nebude.

 

U: 25.: Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

            V BM o 18.00: za Helenu Krejčovú, star. rodičov a syna Pavla.

 

S: 26.: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

            V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre muža.

 

 Š: 27.: Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

            V BP o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ženu.

 

 P: 28.:  V BM o 18.00: za celú zomr. rodinu Antona a Márie Linkových.

 

 S: 29.:  Sv. Marty, spomienka

             V BM o 8.00: za Františka Prachara a rodičov.

 

 N: 30.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Tomáša Bulku, manž. Máriu, zomr. bratov a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za rodičov Jozefa a Hedvigu Škápikových, rodičov Černých a Šírových a za zomr. rodinu.

 

Jedna jubilantka obetovala pre farnosť 30 eur. Vďaka. Vo štvrtok 27.7. bude organový koncert o 19.30 v katedrále v Bratislave

a  potom  každý štvrtok o 19.30 až do septembra. Vstupné je 7 eur.                                                     

 

 

 

Sväté omše v týždni od 17.7.2017 do 23.7.2017 ( 15. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 17.:  Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

             V BM o 8.00: za Rudolfa, Máriu, Miloslava a zomr. rodinu.

 

U: 18.:  V BM o 8.00: za Jolanu a zomr. rodinu.

 

S: 19.: V BP o 18.00: za Jozefa Macka a sestru Emíliu Knotkovú rod. Stupavskú (nedož. 70 r.).

 

 Š: 20.:  V BP o 18.00: za zomr. rodičov Filípkových a Lukáčových.

 

 P: 21.:  V BM o 18.00: za Karola Rozboru (1. výr.) a zomr. rodičov a sestry.

 

 S: 22.:  Sv. Márie Magdalény, sviatok

             V BM o 8.00: za Františka Šedivého (20. výr.), Alojza Cintulu a rodičov z troch strán.

 

 N: 23.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Štefana Drinku (5. výr.) a dcéru Vierku.

             V BM o 10.30: na vŕšku  pred kaplnkou sv. Márie Magdalény. Celebrant sv. omše: Mgr. Martin Jarábek.

                                      za Karola Nesnadného, manž. Martu a zomr. Habáňov.

 

Príbuzní zo sobáša Dominika Kubinca a Mgr. Zuzany Valachovičovej obetovali pre farnosť 100 eur a zo sobáša Valeriána

Šebestu a Mgr. Veroniky Babiarovej 100 eur, z krstu Liam Jakuba Húbeka 20 eur a z krstu Radovana Danihela 10 eur. Budúcu nedeľu po sv. omšiach v BM bude tradičná ofera. 26.8. bude púť v Rajeckej Lesnej s TV Lux a 30.9. v Bratislave bude blahore-čenie dona Titusa Zemana, SDB. Možnosť získať úplné odpustky počas modlitby Korunky Božieho milosrdenstva (aj cez vysielanie TV alebo rozhlasu) za splnenia obvyklých podmienok.                                                      

 

Sväté omše v týždni od 10.7.2017 do 16.7.2017 ( 14. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 10.:  V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 11.: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

            V BM o 18.00: za Štefana Jankoviča, manž. Máriu a star. rod. zos.

 

S: 12.: V BM o 8.00: za Margitu Kassayovú.

 

 Š: 13.:  V BM o 18.00: za Štefana a Alžbetu Šišolákových, syna Jozefa a star. rod. zos.

 

 P: 14.:  V BP o 18.00: za Antona a Jozefu Vajdových a rodičov Vajdových a Obuchových.

 

 S: 15.:  V BM o 15.00: sobášna sv. omša za Valeriána Šebestu a Mgr. Veroniku Babiarovú.

 

 N: 16.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Jána Butaša, manž. Katarínu, dcéru Teréziu a zaťa Antona.

             V BM o 10.30: za Štefana Drápala, manž. Máriu. Rodičov Drápalových a Totkových a ostatnú zomr. rodinu.

 

Príbuzní z pohrebu p. Evy Antálkovej obetovali pre farnosť 200 eur. Na dobročinné diela Sv. Otca sa vyzbieralo 230 eur.

Príbuzní z krstu Viktórie Matulovej obetovali 60 eur. Vďaka. Dnes budú litánie v BP o 15.00 a v BM o 15.30.                                                        

 

 

Sväté omše v týždni od 3.7.2017 do 9.7.2017 ( 13. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 3.:   Sv. Tomáša, apoštola

           V DD o 10.00: za zomr. manžela Mateja, syna Petra, súrodencov a rodičov.

           V BP v kostole o 15.00: pohr. sv. omša a pohreb p. Evy Antálkovej.

 

U: 4.:   Form. O sv. Cyrilovi a Metodovi

            V BM o 18.00: za Alojza Habalu a rodičov zos.

 

S: 5.:   Slávnosť sv. Syrila a Metoda, slovanských vierozvestov

           V BP o 7.30: za Viktora Hlavenku, m. Máriu, synov Štefana a Petra, zaťa Jozefa a star. rodičov.

           V BM o 9.00: za Floriána a Hedvigu Gašpárkovú, padlého brata Jána a star. rod. zos.

 

 Š: 6.:  V BP o 18.00: za Jána Hrúzu (nedož. 60 r.) a otca Jána.

 

 P: 7.:   Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

            V BM o 18.00: za Vincenta a Irenu Lelkešovú, syna Jozefa a dcéru Margitu.

 

 S: 8.:    V BM o 14.00: sobáš (bez sv. omše) Dominika Kubinca a Mgr. Zuzany Valachovičovej.

              V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Ing. Petra Pribyla a Tamary Rehákovej.

 

 N: 9.:   V BM o 7.30: za rodičov Máriu a Ladislava Cintulu a nevestu Jarmilu, rodenú Búzkovú.

             V BP o 9.00: za Jozefa Benka, rodičov a star. rod. zos., Štefana, Jozefa a Jána.

             V BM o 10.30: za farníkov.

 

 Novomanželia J. Kunák a S. Grebeníčková obetovali pre farnosť 50 eur. Vďaka. Sviatosť pokánia budem vysluhovať v utorok,

štvrtok a piatok asi 30 min. pred sv. omšou.

 

Sväté omše v týždni od 26.6.2017 do 2.7.2017 ( 12. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 26.:  V BM o 7.30: za Janku Moravickú a zomr. rodinu.

 

U: 27.: Sv. Ladislava

            V BP o 18.00: za Jána Šebestu, manž. Štefániu a Jozefínu, syna Jozefa, zaťa Emila, pravn. Gabiku a st.r.zos.

 

S: 28.: Form. O sv. Petrovi a Pavlovi

           V BM o 18.00: na poďakovanie a za B. pomoc a zdravie pre deviatakov a deviatačky.

 

 Š: 29.: Slávosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

              V BM o 8.00: za farníkov.

              V BP o 16.30: za Kamilu a Ruperta Rehákových, deti a st. rod. Máriu a Pavla Michálkových, deti a st.rod.zos.

              V BM o 18.00: na poďakovanie za 90 r. života a B. pomoc a zdravie pre jubilantku.

 

 P: 30:   V BP o 18.00: za Jána Cintulu (Klindu) a rodičov.

 

 S: 1.:    V BM o 13.00: sobášna sv. omša za Jakuba Kunáka a Simonu Grebeníčkovú.

 

 N: 2.:   V BP: OSLAVA PATRÓNOV KOSTOLA: SV. PETRA  A PAVLA

             V BP o 7.30: za farníkov.

             V BM o 9.00: za Františka Šebestu, manž. Albínu, star. rod. zos. a nevestu Janku.

             V BP o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre hodárov a za jubilanta.

 

Príbuzní z krstu Viktórie a Lary Veroniky Harasníkových obetovali pre farnosť 20 eur. Budúcu nedeľu po sv. omšiach v BP

bude tradičná ofera. Do 16.7. je možné prihlásiť sa do Bratisl. animátorskej školy. Budúcu nedeľu poobede o 15.30 bude

v Kopčanoch pútna sv. omša, ktorú bude sláviť p. arcibiskup S. Zvolenský. Od 30.7. do 5.8.2017 bude v Dechticiach letný

jazykový tábor pre mladých NEMECKÝ ANEM.

 

Sväté omše v týždni od 19.6.2017 do 25.6.2017 ( 11. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 19.:  V BP o 8.00: za rodičov Matulových a Hasákových, star. rod. Cintulových a Antálkových, Vámošových a Macákových, starenku Júliu Brezovú a zomr. rodinu.

 

U: 20.: V BP o 16.30: za Jozefa Baránka, manž. Máriu a star. rod. zos.

            V BM o 18.00: za Jána a Magdalénu Mullerových.

 

S: 21.:   V BM o 8.00: za Jána a Albínu Cintulových a st. rod. Cintulových a Búzkových. (Sv. Alojza Gonzágu)

 

 Š: 22.:  Form. O Najsv. Srdci Ježišovom

              V BP o 18.00: za Pavla Michálka, manž. Teréziu, syna Jána a star. rod. zos.

 

 P: 23:  Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho

            V BP o 16.45: za star. rod. Spevákových a Stupavských a za Pavla, Dušana a Helenu.

            V BM o 18.00: za Jána Bízka , manž. Teréziu a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 24.: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

            V BM o 18.00: za Máriu Bolebruchovú, rodenú Šedivú (1. výr.) a rodičov Šedivých, Bolebruchových a zaťa Jozefa.

 

 N: 25.: V BM o 7.30: za farníkov.       

             V BP o 9.00: za Jána Cáka, manž. Teréziu a st. rod. zos., dcéru Máriu a zaťov Jozefa a Pavla.

             V BM o 10.30: za Alojza Drápala, manž. Máriu, syna Alojza, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

 

Príbuzní z krstu Sabiny Sovovej obetovali pre farnosť 50 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. V piatok sa bude modliť počas sv. omší odprosujúca pobožnosť a možno získať úplné odpustky.

                                                       

 

Sväté omše v týždni od 12.6.2017 do 18.6.2017 ( Nedeľa Najsvätejšej Trojice )

                                                                     

P: 12.:  V BM o 8.00: za zomr. Miloslava.

 

U: 13.: Sv. Antona Paduánskeho

            V BP o 16.30: za Margitu Jankovičovú, rodenú Veselú. (nedož. 80 r.).

            V BM o 18.00: za Mgr. Janku Černákovú, otca Viktora, star.r. Cvečkových, Nesnadných, Jozefa a ost. rodinu.

 

S: 14.:   V BM o 8.00: za zomr. Miladu.

 

 Š: 15.:  Najsv. Kristovho tela a krvi

             V BM o 8.00: za farníkov.

             V BM o 16.30: za Antona Vaňka, manž. Štefániu,  syna Štefana a star. rodičov.

             V BP o 18.00: za Jána a Máriu Butašových.        Sprievod.

 

 P: 16.: V BP o 16.30: za Jána Trávnika (8. výr.), rodičov Samkových a Trávnikových a star. a prast. rod. zos.

            V BM o 18.00: za Jána Michalicu, rodičov Bízkových, Michalicových a star. rod. zos.  

 

 S: 17.: V BM o 8.00: za star. rod. Solárových a Včelkových.

 

 N: 18.: V BM o 7.30: za farníkov.       

             V BP o 9.00: za Ivana Hasáka. (1. výr.).

             V BM o 10.30: za Jozefa Černého, Štefana Šíra a pravnučku.

 

 Novomanželia MUDr. Vl. Ostrihoň a K. Pundžáková obetovali pre farnosť 100 eur. Vďaka. V štvrtok je prikázaný sviatok

 a v BP po sv. omši bude sprievod a oslava Božieho tela vonku pri štyroch oltároch. V nedeľu 18.6. tiež po sv. omši v BM

o 10.30 bude sprievod a oslava Božieho tela vonku pri štyroch oltároch, ktoré prosím pripraviť. Aj hasičov prosím o pomoc.                                                        

 

 

 

Sväté omše v týždni od 5.6.2017 do 11.6.2017 ( Svätodušná  nedeľa )

                                                                     

P: 5.:  Svätodušný pondelok

          V BP o 8.00: za rodičov Jána a Teréziu Dobiašových, syna Rajmunda, nevestu Oľgu, dcéru, zaťa Štefana a st. rod.

 

U: 6.: Sv. Norberta, biskupa

          V BM o 18.00: za Jozefa Poláka, brata Štefana a rod. zos.

 

S: 7.:   V BM o 7.30: za Rudolfa Grófa, manželku a rodičov.

 

 Š: 8.:  Nášho P. Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

             V BP o 18.00: za Hedvigu a Adama Mužíkových a star. rod. Šrámkových.

 

 P: 9.:   Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

            V BM o 18.00: za manželov Jolanu a Karola Podaných, zať Pavla a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 10.: V BM o 8.00: za Františka Smíkala a dcéru Anastáziu.

 

 N: 11.: V BM o 7.30: za farníkov.       

             V BP o 9.00: za Viktora Petríka, rodičov Petríkových a Oravských.

             V BM o 10.30: za Jána Michálka, manž. Emíliu, syna Rudolfa a star. rod. zos.

 

 Príbuzní z krstu Dominika Hlavenku obetovali pre farnosť 50 eur, zo sobáša M. Vaňka a Ing. M. Samkovej 100 eur, zo sobáša

R. Kováča a Mgr. L. Malíkovej 200 eur a v zbierke na katol. médiá sa vyzbieralo 205 eur. Vďaka. Dnes je tradičná farská ofera. Prosíme o modlitby za nových diakonov a novokňazov. Zajtra je sv. omša v Šaštíne o 10.30.

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 22.8.2017

meniny má: Tichomír

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


11753473

Úvodná stránka